en ru
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
15 Ἰουλίου 2019


Μὲ τὴ συμπλήρωση ἑνὸς ἔτους ἀπὸ τὴν καταστροφικὴ πυρκαγιὰ τῆς 23ης Ἰουλίου τοῦ 2018 ποὺ ἔπληξε καὶ τὴν περιοχὴ τῆς Ραφήνας, θὰ θέλαμε πρωτί­στως νὰ φέρουμε στὴ μνήμη καὶ στὴν προσευχή μας τὰ πρόσωπα καὶ τὰ ὀνό­ματα τῶν θυμάτων, ὅπως καὶ νὰ ἀγκαλιάσουμε μὲ τὴ σκέψη καὶ τὴν ἀγάπη μας τοὺς συγγενεῖς τους καὶ τοὺς πληγέντες, ποὺ ὅλοι ἀνεξαιρέτως φέρουν ἐπάνω τους ἀνεξίτηλα τὰ στίγματα τῶν συνεπειῶν τῆς φοβερῆς ἐκείνης τραγωδίας.

Παράλληλα, ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐκφράσουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας σὲ ὅλους τοὺς ἰδιῶτες, κοινωνικοὺς φορεῖς, ἱδρύματα κ.λπ. τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ ἐξωτε­ρικοῦ ποὺ μὲ συγκινητικὸ τρόπο κινητοποιήθηκαν, προκειμένου τὸ κατὰ δύναμιν νὰ ἁπαλύνουν τὸν πόνο καὶ νὰ ἐπουλώσουν τὶς πληγὲς τῶν πυροπαθῶν ἀδελ­φῶν μας.

Θεωροῦμε ὅμως ὑποχρέωσή μας νὰ ἐνημερώσουμε καὶ γιὰ τὶς δράσεις καὶ τὸ ὅλο ἔργο ποὺ συλλογικὰ διὰ τῆς Ἐκκλησίας ἔχει ἐπιτελεσθεῖ αὐτὸν τὸν χρόνο.

Στὴν πυρκαγιὰ τῆς 23ης Ἰουλίου 2018, ἔχασαν τὴ ζωή τους 101 συνάνθρω­ποί μας, προκλήθηκε μιὰ ἀνυπολόγιστη περιβαλλοντικὴ καταστροφή, μεταξὺ δὲ ἄλλων ἐπλήγησαν 450 περίπου ἰδιοκτησίες καὶ 1110 κατοικίες τοῦ Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 560 κατέστησαν μὴ κατοικήσιμες καὶ οἱ 550 θεωρήθηκαν ἐπισκευάσιμες.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, μάλιστα σὲ συνερ­γα­σία καὶ κάποιες φορὲς ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Κηφισίας κ. Κύριλλο καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ τῆς περιοχῆς, ἐτέλεσε τὶς τακτικὲς ἐπι­μνη­μόσυνες δεήσεις, θεῖες λειτουργίες γιὰ τοὺς συγγενεῖς τῶν θυμάτων, μαζὶ δὲ μὲ τοὺς ἱερεῖς ἐπιμελήθηκε τὶς ποιμαντικὲς ἀνάγκες τους.

Λόγῳ τῆς εἰσροῆς δωρεῶν καὶ ἀνάγκης διαφάνειας, ὁρίσθηκε Ἐπιτροπὴ Οἰκονομικοῦ Ἐλέγ­χου τῆς Διαχειρίσεως τῶν χρημάτων ποὺ διατίθενται πρὸς στήριξη τῶν πυροπαθῶν, προεδρευομένη ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου καὶ ἀποτε­λούμενη ἀπὸ τοὺς κ. Χαρά­λαμπο Μυλωνᾶ, ἐπιχειρηματία-πλοιοκτήτη, ἀντιστρά­τηγο κ. Βασίλειο Τσια­τούρα, Ἀρχηγὸ τῆς ΕΛΑΣ ἐ.τ., κ. Ἐλευθέριο Βορτσέλα, ἀντιεισαγγε­λέα Ἀρείου Πάγου ἐ.τ. καὶ ἀντιστράτηγο ἐ.ἀ. κ. Εὐθύμιο Μπούνα, τ. Διευθυντή Εἰδικῶν Δυνάμεων. Ἀποκλειστικὸς σκοπὸς τῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς εἶναι ὁ ἀκριβὴς ἔλεγχος τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Μητροπόλεως, ὅσον ἀφορᾶ στὴ διαχείριση τῶν δωρεῶν γιὰ τοὺς πυρόπληκτους.

Συνοπτικά ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς πυρκαγιᾶς μέχρι σήμερα οἱ δράσεις καὶ πρωτοβουλίες ποὺ ἀνέλαβε ἡ Ἱερὰ Μητρό­πολη Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς ἦταν οἱ ἑξῆς:

 ● Ἀπὸ τὶς πρῶτες μέρες, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πνευματικὴ στήριξη τῶν πλη­γέντων, κρίθηκε ἀπόλυτα ἀναγκαία καὶ ἡ ὑλικὴ στήριξή τους. Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, συστήθηκε τὸ Κέντρο Βοήθειας Πυροπλήκτων, στὸ ὁποῖο λειτούργησαν τμήματα Σίτισης, Προμήθειας Τροφίμων, Ἰματισμοῦ (Ρουχισμοῦ & Κλινοσκε­πασμάτων), Ὑπόδησης, Ἐργαλείων, Οἰκιακοῦ Ἐξοπλισμοῦ, Σχολικῶν Εἰδῶν, Οἰκοδομικῶν ὑλικῶν, Φαρμάκων, Βιβλίων καὶ Ὑπηρεσιῶν (καταγραφῆς ζημιῶν, συμπαραστάσεως ἀσθενῶν, παροχῆς κάδων ἀπορριμάτων, ἐξεύρεσης προσωρι­νῆς στέγης, διανομῆς φαγητοῦ, νομικῆς στήριξης, ἐθελοντικῆς προσφορᾶς, «ἀναδοχῆς» οἰκογενειῶν κ.λπ.)

● Ἐνοικιάσθηκε γιὰ ἕνα ἔτος ἀποθηκευτικὸς χῶρος ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Μαρα­θῶνος (πλησίον τῆς Ἁγίας Βαρβάρας) ἀντὶ τοῦ ποσοῦ τῶν 9.000,00€ καὶ ἀνοί­χθηκε λογαριασμὸς fb μὲ τὴν ἐπωνυμία «Κέντρο Βοήθειας Πυρό­πληκτων Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀναλήψεως Ραφήνας», μὲ στόχο τὴν ἀνάρτηση τῶν ὑφισταμένων ἀνα­γκῶν καὶ τῶν προσφορῶν, ὁ ὁποῖος εἶχε πολὺ μεγάλη ἐπισκεψιμότητα καὶ βοή­θησε οὐσιαστικὰ στὸν συντονισμὸ τοῦ ὅλου ἔργου.

● Ἐπειδὴ καταστράφηκε τὸ Εἰδικὸ Σχολεῖο Ραφήνας, σὲ συνεννόηση μὲ τὸν Δῆμο, ἡ Μητρόπολή μας ἀνέλαβε τὴν ἐπισκευὴ καὶ διαμόρφωση χώρου, ποὺ παρεχώρησε τὸ  Κέντρο Ὑγείας Ραφήνας γιὰ τὴν προσωρινὴ στέγαση τοῦ Εἰδικοῦ Σχολείου. Γιὰ τὸ ἔργο αὐτὸ σὲ πρώτη φάση δαπανήθηκε τὸ ποσὸ τῶν 30.139,00€, γιὰ δὲ τὴ μεταφορὰ μπάζων καὶ τὸν καθα­ρισμὸ 5.000,00€. Παρὰ τὴν προέγκριση γιὰ τὰ ἔξοδα ἐξοπλισμοῦ, τὸ ἀντίστοιχο ποσὸ δὲν διατέθηκε λόγω μὴ ἀξιοποιήσεως τοῦ χώρου ἐπὶ τοῦ παρόντος.  

● Μὲ τὴν ἔναρξη τῆς σχολικῆς χρονιᾶς, διανεμήθηκε γραφικὴ ὕλη συνο­λικῆς ἀξίας 4.721,00€ σὲ ὅλα τὰ νηπια­γωγεῖα τῆς περιοχῆς τῆς Ραφήνας, τὰ ὁποῖα βρέθηκαν μέσα στὴν ἔκταση ποὺ κατέστρεψε ἡ πύρινη λαίλαπα καὶ σχολικὰ εἴδη σὲ 90 παιδιά.

● Ἀπὸ τὶς οἰκονομικὲς εἰσφορές, ποὺ βέβαια συνεχίζονται, ἀγορά­σθηκε καὶ προσφέρθηκε στὸν Δῆμο Ραφήνας ἕνα κλὰρκ ἀξίας 15.376,00€ καὶ κλιματι­στικὰ ἀξίας 5.097,00€ πρὸς ἐξυπηρέτηση τῶν βασικῶν ἀναγκῶν τῆς ἀπο­θήκης συγκέντρωσης ὑλικοῦ τοῦ Δήμου.

Παράλληλα, κατόπιν διαδοχικῶν ἐπισκέψεων συνεργατῶν τῶν ἐνο­ριῶν τῆς Ραφήνας καὶ ἀξιολογήσεως τῶν ἀναγκῶν, σὲ πρώτη φάση, δόθηκαν βοηθή­ματα σὲ 52 οἰκογένειες συνολικοῦ ὕψους 69.000€ καὶ σὲ περισσότερα ἀπὸ 120 μεμονωμένα ἄτομα μικροβοηθήματα ὕψους 15.000€, τὰ ὁποῖα καὶ ἐπέδωσε ἰδιο­χείρως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος πρὸς ἀντι­μετώπιση τῶν πρώτων τους ἀναγκῶν, μέχρις ὅτου λάβουν τὴν ἀνακοι­νωθεῖσα ἐνίσχυση ἀπὸ τὸ κράτος. Ἡ κατ’ ἄτομο ἢ κατ’ οἰκογένεια καὶ ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν οἰκονομικὴ συν­δρομὴ συνεχί­σθηκε καὶ ἤδη ἔφθασε τὶς 270.900,00€.

●  Σὲ περίπου 135 οἰκογένειες παραχωρήθηκαν κάδοι περισυλλογῆς μπά­ζων, οἱ ὁποῖοι νοικιάστηκαν μὲ συνολικὸ κόστος 15.600,00€, διανεμή­θηκαν περί­που 460 ἐργαλεῖα κήπου (φτυάρια, τσάπες, κασμάδες τσου­γκράνες, κ.λπ), τὶς πρῶτες δὲ μέρες λόγω διακοπῆς τῆς παροχῆς ἠλεκτρι­κοῦ ρεύματος μοιράσθηκαν 230 παγονιέρες μὲ καθημερινὴ ἀνακύκλωση πάγου, 1500 σακοῦλες πάγου 3 κι­λῶν (περίπου 4,5 τόνοι) καὶ 300 φακοὶ κεφαλῆς μὲ 600 τετράδες μπαταρίες.

●  Γιὰ καθαρισμὸ περιβόλων δόθηκαν βοηθήματα ποὺ ἀνῆλθαν στὸ ὕψος  τῶν 30.000,00€.

●  Δόθηκαν δωροεπιταγὲς ἀξίας 25.000€ γιὰ ἐξοπλισμὸ σπιτιοῦ καὶ μικρο­συσκευές, 7.000€  σὲ δωροεπιταγὲς γιὰ τὸ πασχαλινὸ τραπέζι, 1600 δέματα γιὰ τὸ τραπέζι τῶν ἑορτῶν (Χριστούγεννα καὶ Πάσχα), χοιρινὸ κρέας, κοτόπουλα, γαλο­ποῦλες, ἀρνιά, τυρί.  

●  Ἐπιπλέον, μοιράστηκαν:

- 46.980 μερίδες μαγειρεμένου φαγητοῦ

- 115 τόνοι τροφίμων - περισσότεροι ἀπὸ 26 τόνοι ἐμφιαλωμένου νεροῦ

- περίπου 8 τόνοι ἰματισμοῦ - περισσότερα ἀπὸ 60 κρεβάτια μὲ στρώματα

- 830 κιλὰ ἐλαιοχρωμάτων

- εἴδη οἰκιακοῦ ἐξοπλισμοῦ (ψυγεῖα, κουζίνες, πλυντήρια, φοῦρνοι μικροκυμά-των, θερμαντικὰ σώματα, πλήρη σερβίτσια) σὲ 225 οἰκογένειες,

- ἔπιπλα (καναπέδες, πολυθρόνες, τραπέζια, καρέκλες, κουβέρτες, κλινοσκεπά-σματα κ.λπ) σὲ 65 οἰκογένειες - περισσότερα ἀπὸ 1000 ζευγάρια παπούτσια

- μεγάλες ποσότητες εἰδῶν καθαρισμοῦ (πάνω ἀπὸ 1500 σκοῦπες, σφουγγαρί-στρες, κουβάδες, φαράσια, δοχεῖα ἀπορριμμάτων κ.λπ.) καὶ ὑλικῶν καθαριό-τητος (πάσης φύσεως ἀπορρυπαντικά, χαρτὶ κουζίνας, χαρτὶ ὑγείας κ.λπ.)

- 1200 κλίνοσκεπάσματα, 210 στρώματα καὶ περίπου 2000 τεμάχια λευκῶν εἰδῶν (σεντόνια, πετσέτες, κουρτίνες, μαξιλάρια)

- 100 θερμαντικὰ σώματα καὶ 50 ἠλεκτρικὲς κουβέρτες

- Καινὲς Διαθῆκες, βιβλία, προσευχητάρια, εἰκόνες σὲ 100 οἰκογένειες

- εἴδη πρώτων βοηθειῶν, φάρμακα - 700 δένδρα γιὰ φύτευση κήπων

Ἐπίσης, προσφέρθηκαν μέσω τῆς Ἐκκλησίας 23 κατοικίες ἢ διαμε­ρί­σμα­τα, προκειμένου νὰ φιλοξενήσουν προσωρινὰ πυρόπληκτες οἰκογέ­νειες (κάποια δὲν ἀξιοποιήθηκαν), σὲ περισσότερες δὲ ἀπὸ 30 οἰκογένειες παρεσχέθη τεχνικὴ ὑποστήριξη ἀπὸ ὑδραυλικούς, σιδεράδες, ἠλεκτρο­λόγους, ἐλαιοχρωματιστές, τὴν ἀποζημίωση τῶν ὁποίων, ὅπου χρειάσθηκε, ἀνέλαβε ἡ Ἐκκλησία μας. Ἐπιπλέον, σὲ συνεργασία μὲ καθαριστήρια τῆς περιοχῆς, οἱ ἐνορίες φρόντισαν γιὰ τὸν καθαρισμὸ ρούχων δεκάδων οἰκογενειῶν.

Τέλος, οἱ ἱερεῖς τῆς περιοχῆς, ὑποβοηθούμενοι ἀπὸ τοὺς 155 ἐθε­λοντές συνεργάτες τους, σὲ καθημερινὴ βάση, τὸν πρῶτο μῆνα ἐπισκέ­φθηκαν περὶ τὰ 280 σπίτια τῆς Ραφήνας ποὺ ἐπλήγησαν ἀπὸ τὴν πυρκαγιὰ (ἐπὶ συνόλου 1110), εἶχαν τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία μὲ ὅσους ἐκ τῶν πυροπλήκτων μπόρεσαν καὶ οἱ ὁποῖοι λόγῳ τῆς καταστροφῆς τῶν οἰκιῶν τους ἐγκατέλειψαν τὰ σπίτια τους, σὲ συνεννόηση μὲ συγγενεῖς καὶ φίλους τῶν θυμάτων ἐτέλεσαν ἐπιμνημόσυνες δεήσεις, προσέφεραν ψυχολογικὴ καὶ πνευματικὴ στήριξη μὲ τὴν παρουσία, τὴν πρακτικὴ συμπαράσταση καὶ τὸν λόγο τους, χειρω­νακτικὴ ἐργασία στὸν καθα­ρισμὸ τῶν αὐλῶν καὶ τῶν κήπων ἀπὸ μπάζα κ.λπ. καὶ ἀνέλαβαν διεκπεραιώσεις ἁπλῶν πρακτι­κῶν προβλημάτων (φροντίδα ἀσθενῶν, μεταφορὰ καθημερινοῦ φαγητοῦ κ.λπ.).

Ὅλα αὐτὰ ἔγιναν ἀπὸ μικρὲς ἢ μεγάλες εἰσφορὲς ἐπωνύμων ἢ ἀνωνύμων ἰδιωτῶν καὶ ἑταιρειῶν (246 τραπεζικὲς καταθέσεις στοὺς λογα­ριασμοὺς τῆς Μητρο­­πόλεως, ἑκατοντάδες δωρεὲς στὶς ἐνορίες καὶ ἀπ’ εὐθείας ἐξοφλήσεις τιμο­λογίων), ἀπὸ τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ ἀπὸ Μητροπόλεις καὶ ἐνορίες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, μερικὲς ἐκ τῶν ὁποίων προσέφεραν πλούσια βοήθεια καὶ σὲ εἶδος (Μητρόπολις Μεσσηνίας, Μητρόπολις Κισάμου & Σελίνου καὶ ἀρκετὲς ἐνορίες).

Σὲ συνεννόηση μὲ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ τὸν εἰδικὸ λογαριασμὸ τῆς Ἱερᾶς Συνὀδου, στὸν ὁποῖο συγκεντρώθηκαν χρήματα ἀπὸ τὶς δισκο­φορίες καὶ τοὺς ἐράνους τῆς Κυριακῆς 29 Ἰουλίου 2018 στοὺς ναοὺς τῶν Μητρο­πόλεων τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἐδόθησαν βοήθήματα τῶν 500€ σὲ 100 οἰκογένειες γιὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ ἀπὸ 2000€ σὲ 69 οἰκογένειες γιὰ ἔξοδα ἐκδόσεως οἰκοδομικῶν ἀδειῶν πρὸς ἐπισκευὴ καταστραφεισῶν οἰκιῶν, ἤτοι σύνολο 188.000€. Ἀνάλογα βοηθήματα δόθηκαν ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ στοὺς πυρόπληκτους τῶν ἐπίσης πληγεισῶν Μητροπόλεων Κηφισίας καὶ Μεγάρων.

Μὲ πρόνοια τῶν ἐνοριῶν τῆς Ραφήνας, ἡ Ἑταιρεία Κοινωνικῆς Προσφορᾶς «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν προσέφερε ἐπιδόματα ἐκ 1500€ σὲ 30 φοιτητὲς καὶ ἐκ 2500€ σὲ 14 τελειοφοίτους μαθητὲς Λυκείου, ἤτοι συνολικοῦ ὕψους 80.000€, σὲ συνεργασία δὲ μὲ τοὺς Ραδιοσταθμοὺς ΡΑΔΙΟ ΕΛΛΑΣ τῆς Μελβούρνης καὶ μὲ ὁμογενεῖς τοῦ Σίδνεϋ τῆς Αὐστραλίας, δόθηκε βοήθεια ὑπερβαίνουσα τὶς 250.000 Δολλάρια Αὐστραλίας σὲ οἰκογένειες ποὺ δὲν εἶχαν λάβει βοήθεια ἀπὸ ἄλλες πηγές.

Ἡ ὅλη αὐτὴ ἐκκλησιαστικὴ δράση δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ ἐπι­τευχθεῖ χωρὶς τὴ συμπαράσταση, ἄριστη συνεργασία καὶ πολλαπλὲς διευκολύνσεις ποὺ εἴχαμε ἀπὸ τὸν Δήμαρχο καὶ τὶς ὑπηρεσίες τοῦ Δήμου Ραφήνας καὶ τῶν τοπικῶν φορέων καὶ συλλόγων. Δὲν θὰ ἦταν ἐπίσης δυνατὴ χωρὶς τὴ βοήθεια τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, τῶν Ἱερῶν Μητρο­πόλεων τῆς πατρίδος μας καὶ ὄχι μόνον, ἱδρυμάτων, συλλόγων, ἑταιρειῶν, ἰδιωτῶν ἐντὸς και ἐκτὸς Ἑλλάδος, καὶ φυσικὰ τῶν μελῶν τῶν ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καὶ τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἀναλήψεως Διασταύρωσης καὶ Παντοβασίλισσας Ραφήνας, ὅπως καὶ τῶν ἀρχικὰ 170 καὶ στὴν τελικὴ φάση 82 ἐθελοντῶν, ποὺ σὲ τακτικὴ βάση καὶ με κατάθεση ψυχῆς μὲ ἐπικε­φαλῆς τοὺς ἱερεῖς προσέφεραν τὸν ἑαυτό τους στὸ μεγάλο αὐτὸ ἔργο τῆς ἀγάπης. 

Τὸ δράμα τῶν πυροπλήκτων συνανθρώπων μας, ἀλλὰ καὶ  τὸ θαῦμα τῆς συμπαραστάσεως τῆς κοινωνίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔχουν ἀποτυπωθεῖ σὲ ἕνα ντοκυμαντέρ, ποὺ μὲ πρωτοβουλία τῆς Ἐνορίας τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Διασταύρωσης Ραφήνας καὶ μὲ τὸν τίτλο «δια-ΣΤΑΥΡΩΣΗ» ἐπιμελήθηκε ὁ ταλαντοῦχος σκηνοθέτης κ. Παῦλος Τριποδάκης.

(ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)


Eνημερωτικό σημείωμαpdf