en ru

xr2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
15 Ἰουλίου 2019


Μὲ τὴ συμπλήρωση ἑνὸς ἔτους ἀπὸ τὴν καταστροφικὴ πυρκαγιὰ τῆς 23ης Ἰουλίου τοῦ 2018 ποὺ ἔπληξε καὶ τὴν περιοχὴ τῆς Ραφήνας, θὰ θέλαμε πρωτί­στως νὰ φέρουμε στὴ μνήμη καὶ στὴν προσευχή μας τὰ πρόσωπα καὶ τὰ ὀνό­ματα τῶν θυμάτων, ὅπως καὶ νὰ ἀγκαλιάσουμε μὲ τὴ σκέψη καὶ τὴν ἀγάπη μας τοὺς συγγενεῖς τους καὶ τοὺς πληγέντες, ποὺ ὅλοι ἀνεξαιρέτως φέρουν ἐπάνω τους ἀνεξίτηλα τὰ στίγματα τῶν συνεπειῶν τῆς φοβερῆς ἐκείνης τραγωδίας.

Παράλληλα, ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐκφράσουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας σὲ ὅλους τοὺς ἰδιῶτες, κοινωνικοὺς φορεῖς, ἱδρύματα κ.λπ. τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ ἐξωτε­ρικοῦ ποὺ μὲ συγκινητικὸ τρόπο κινητοποιήθηκαν, προκειμένου τὸ κατὰ δύναμιν νὰ ἁπαλύνουν τὸν πόνο καὶ νὰ ἐπουλώσουν τὶς πληγὲς τῶν πυροπαθῶν ἀδελ­φῶν μας.

Θεωροῦμε ὅμως ὑποχρέωσή μας νὰ ἐνημερώσουμε καὶ γιὰ τὶς δράσεις καὶ τὸ ὅλο ἔργο ποὺ συλλογικὰ διὰ τῆς Ἐκκλησίας ἔχει ἐπιτελεσθεῖ αὐτὸν τὸν χρόνο.

Στὴν πυρκαγιὰ τῆς 23ης Ἰουλίου 2018, ἔχασαν τὴ ζωή τους 101 συνάνθρω­ποί μας, προκλήθηκε μιὰ ἀνυπολόγιστη περιβαλλοντικὴ καταστροφή, μεταξὺ δὲ ἄλλων ἐπλήγησαν 450 περίπου ἰδιοκτησίες καὶ 1110 κατοικίες τοῦ Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 560 κατέστησαν μὴ κατοικήσιμες καὶ οἱ 550 θεωρήθηκαν ἐπισκευάσιμες.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, μάλιστα σὲ συνερ­γα­σία καὶ κάποιες φορὲς ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Κηφισίας κ. Κύριλλο καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ τῆς περιοχῆς, ἐτέλεσε τὶς τακτικὲς ἐπι­μνη­μόσυνες δεήσεις, θεῖες λειτουργίες γιὰ τοὺς συγγενεῖς τῶν θυμάτων, μαζὶ δὲ μὲ τοὺς ἱερεῖς ἐπιμελήθηκε τὶς ποιμαντικὲς ἀνάγκες τους.

Λόγῳ τῆς εἰσροῆς δωρεῶν καὶ ἀνάγκης διαφάνειας, ὁρίσθηκε Ἐπιτροπὴ Οἰκονομικοῦ Ἐλέγ­χου τῆς Διαχειρίσεως τῶν χρημάτων ποὺ διατίθενται πρὸς στήριξη τῶν πυροπαθῶν, προεδρευομένη ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου καὶ ἀποτε­λούμενη ἀπὸ τοὺς κ. Χαρά­λαμπο Μυλωνᾶ, ἐπιχειρηματία-πλοιοκτήτη, ἀντιστρά­τηγο κ. Βασίλειο Τσια­τούρα, Ἀρχηγὸ τῆς ΕΛΑΣ ἐ.τ., κ. Ἐλευθέριο Βορτσέλα, ἀντιεισαγγε­λέα Ἀρείου Πάγου ἐ.τ. καὶ ἀντιστράτηγο ἐ.ἀ. κ. Εὐθύμιο Μπούνα, τ. Διευθυντή Εἰδικῶν Δυνάμεων. Ἀποκλειστικὸς σκοπὸς τῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς εἶναι ὁ ἀκριβὴς ἔλεγχος τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Μητροπόλεως, ὅσον ἀφορᾶ στὴ διαχείριση τῶν δωρεῶν γιὰ τοὺς πυρόπληκτους.

Συνοπτικά ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς πυρκαγιᾶς μέχρι σήμερα οἱ δράσεις καὶ πρωτοβουλίες ποὺ ἀνέλαβε ἡ Ἱερὰ Μητρό­πολη Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς ἦταν οἱ ἑξῆς:

 ● Ἀπὸ τὶς πρῶτες μέρες, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πνευματικὴ στήριξη τῶν πλη­γέντων, κρίθηκε ἀπόλυτα ἀναγκαία καὶ ἡ ὑλικὴ στήριξή τους. Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, συστήθηκε τὸ Κέντρο Βοήθειας Πυροπλήκτων, στὸ ὁποῖο λειτούργησαν τμήματα Σίτισης, Προμήθειας Τροφίμων, Ἰματισμοῦ (Ρουχισμοῦ & Κλινοσκε­πασμάτων), Ὑπόδησης, Ἐργαλείων, Οἰκιακοῦ Ἐξοπλισμοῦ, Σχολικῶν Εἰδῶν, Οἰκοδομικῶν ὑλικῶν, Φαρμάκων, Βιβλίων καὶ Ὑπηρεσιῶν (καταγραφῆς ζημιῶν, συμπαραστάσεως ἀσθενῶν, παροχῆς κάδων ἀπορριμάτων, ἐξεύρεσης προσωρι­νῆς στέγης, διανομῆς φαγητοῦ, νομικῆς στήριξης, ἐθελοντικῆς προσφορᾶς, «ἀναδοχῆς» οἰκογενειῶν κ.λπ.)

● Ἐνοικιάσθηκε γιὰ ἕνα ἔτος ἀποθηκευτικὸς χῶρος ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Μαρα­θῶνος (πλησίον τῆς Ἁγίας Βαρβάρας) ἀντὶ τοῦ ποσοῦ τῶν 9.000,00€ καὶ ἀνοί­χθηκε λογαριασμὸς fb μὲ τὴν ἐπωνυμία «Κέντρο Βοήθειας Πυρό­πληκτων Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀναλήψεως Ραφήνας», μὲ στόχο τὴν ἀνάρτηση τῶν ὑφισταμένων ἀνα­γκῶν καὶ τῶν προσφορῶν, ὁ ὁποῖος εἶχε πολὺ μεγάλη ἐπισκεψιμότητα καὶ βοή­θησε οὐσιαστικὰ στὸν συντονισμὸ τοῦ ὅλου ἔργου.

● Ἐπειδὴ καταστράφηκε τὸ Εἰδικὸ Σχολεῖο Ραφήνας, σὲ συνεννόηση μὲ τὸν Δῆμο, ἡ Μητρόπολή μας ἀνέλαβε τὴν ἐπισκευὴ καὶ διαμόρφωση χώρου, ποὺ παρεχώρησε τὸ  Κέντρο Ὑγείας Ραφήνας γιὰ τὴν προσωρινὴ στέγαση τοῦ Εἰδικοῦ Σχολείου. Γιὰ τὸ ἔργο αὐτὸ σὲ πρώτη φάση δαπανήθηκε τὸ ποσὸ τῶν 30.139,00€, γιὰ δὲ τὴ μεταφορὰ μπάζων καὶ τὸν καθα­ρισμὸ 5.000,00€. Παρὰ τὴν προέγκριση γιὰ τὰ ἔξοδα ἐξοπλισμοῦ, τὸ ἀντίστοιχο ποσὸ δὲν διατέθηκε λόγω μὴ ἀξιοποιήσεως τοῦ χώρου ἐπὶ τοῦ παρόντος.  

● Μὲ τὴν ἔναρξη τῆς σχολικῆς χρονιᾶς, διανεμήθηκε γραφικὴ ὕλη συνο­λικῆς ἀξίας 4.721,00€ σὲ ὅλα τὰ νηπια­γωγεῖα τῆς περιοχῆς τῆς Ραφήνας, τὰ ὁποῖα βρέθηκαν μέσα στὴν ἔκταση ποὺ κατέστρεψε ἡ πύρινη λαίλαπα καὶ σχολικὰ εἴδη σὲ 90 παιδιά.

● Ἀπὸ τὶς οἰκονομικὲς εἰσφορές, ποὺ βέβαια συνεχίζονται, ἀγορά­σθηκε καὶ προσφέρθηκε στὸν Δῆμο Ραφήνας ἕνα κλὰρκ ἀξίας 15.376,00€ καὶ κλιματι­στικὰ ἀξίας 5.097,00€ πρὸς ἐξυπηρέτηση τῶν βασικῶν ἀναγκῶν τῆς ἀπο­θήκης συγκέντρωσης ὑλικοῦ τοῦ Δήμου.

Παράλληλα, κατόπιν διαδοχικῶν ἐπισκέψεων συνεργατῶν τῶν ἐνο­ριῶν τῆς Ραφήνας καὶ ἀξιολογήσεως τῶν ἀναγκῶν, σὲ πρώτη φάση, δόθηκαν βοηθή­ματα σὲ 52 οἰκογένειες συνολικοῦ ὕψους 69.000€ καὶ σὲ περισσότερα ἀπὸ 120 μεμονωμένα ἄτομα μικροβοηθήματα ὕψους 15.000€, τὰ ὁποῖα καὶ ἐπέδωσε ἰδιο­χείρως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος πρὸς ἀντι­μετώπιση τῶν πρώτων τους ἀναγκῶν, μέχρις ὅτου λάβουν τὴν ἀνακοι­νωθεῖσα ἐνίσχυση ἀπὸ τὸ κράτος. Ἡ κατ’ ἄτομο ἢ κατ’ οἰκογένεια καὶ ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν οἰκονομικὴ συν­δρομὴ συνεχί­σθηκε καὶ ἤδη ἔφθασε τὶς 270.900,00€.

●  Σὲ περίπου 135 οἰκογένειες παραχωρήθηκαν κάδοι περισυλλογῆς μπά­ζων, οἱ ὁποῖοι νοικιάστηκαν μὲ συνολικὸ κόστος 15.600,00€, διανεμή­θηκαν περί­που 460 ἐργαλεῖα κήπου (φτυάρια, τσάπες, κασμάδες τσου­γκράνες, κ.λπ), τὶς πρῶτες δὲ μέρες λόγω διακοπῆς τῆς παροχῆς ἠλεκτρι­κοῦ ρεύματος μοιράσθηκαν 230 παγονιέρες μὲ καθημερινὴ ἀνακύκλωση πάγου, 1500 σακοῦλες πάγου 3 κι­λῶν (περίπου 4,5 τόνοι) καὶ 300 φακοὶ κεφαλῆς μὲ 600 τετράδες μπαταρίες.

●  Γιὰ καθαρισμὸ περιβόλων δόθηκαν βοηθήματα ποὺ ἀνῆλθαν στὸ ὕψος  τῶν 30.000,00€.

●  Δόθηκαν δωροεπιταγὲς ἀξίας 25.000€ γιὰ ἐξοπλισμὸ σπιτιοῦ καὶ μικρο­συσκευές, 7.000€  σὲ δωροεπιταγὲς γιὰ τὸ πασχαλινὸ τραπέζι, 1600 δέματα γιὰ τὸ τραπέζι τῶν ἑορτῶν (Χριστούγεννα καὶ Πάσχα), χοιρινὸ κρέας, κοτόπουλα, γαλο­ποῦλες, ἀρνιά, τυρί.  

●  Ἐπιπλέον, μοιράστηκαν:

- 46.980 μερίδες μαγειρεμένου φαγητοῦ

- 115 τόνοι τροφίμων - περισσότεροι ἀπὸ 26 τόνοι ἐμφιαλωμένου νεροῦ

- περίπου 8 τόνοι ἰματισμοῦ - περισσότερα ἀπὸ 60 κρεβάτια μὲ στρώματα

- 830 κιλὰ ἐλαιοχρωμάτων

- εἴδη οἰκιακοῦ ἐξοπλισμοῦ (ψυγεῖα, κουζίνες, πλυντήρια, φοῦρνοι μικροκυμά-των, θερμαντικὰ σώματα, πλήρη σερβίτσια) σὲ 225 οἰκογένειες,

- ἔπιπλα (καναπέδες, πολυθρόνες, τραπέζια, καρέκλες, κουβέρτες, κλινοσκεπά-σματα κ.λπ) σὲ 65 οἰκογένειες - περισσότερα ἀπὸ 1000 ζευγάρια παπούτσια

- μεγάλες ποσότητες εἰδῶν καθαρισμοῦ (πάνω ἀπὸ 1500 σκοῦπες, σφουγγαρί-στρες, κουβάδες, φαράσια, δοχεῖα ἀπορριμμάτων κ.λπ.) καὶ ὑλικῶν καθαριό-τητος (πάσης φύσεως ἀπορρυπαντικά, χαρτὶ κουζίνας, χαρτὶ ὑγείας κ.λπ.)

- 1200 κλίνοσκεπάσματα, 210 στρώματα καὶ περίπου 2000 τεμάχια λευκῶν εἰδῶν (σεντόνια, πετσέτες, κουρτίνες, μαξιλάρια)

- 100 θερμαντικὰ σώματα καὶ 50 ἠλεκτρικὲς κουβέρτες

- Καινὲς Διαθῆκες, βιβλία, προσευχητάρια, εἰκόνες σὲ 100 οἰκογένειες

- εἴδη πρώτων βοηθειῶν, φάρμακα - 700 δένδρα γιὰ φύτευση κήπων

Ἐπίσης, προσφέρθηκαν μέσω τῆς Ἐκκλησίας 23 κατοικίες ἢ διαμε­ρί­σμα­τα, προκειμένου νὰ φιλοξενήσουν προσωρινὰ πυρόπληκτες οἰκογέ­νειες (κάποια δὲν ἀξιοποιήθηκαν), σὲ περισσότερες δὲ ἀπὸ 30 οἰκογένειες παρεσχέθη τεχνικὴ ὑποστήριξη ἀπὸ ὑδραυλικούς, σιδεράδες, ἠλεκτρο­λόγους, ἐλαιοχρωματιστές, τὴν ἀποζημίωση τῶν ὁποίων, ὅπου χρειάσθηκε, ἀνέλαβε ἡ Ἐκκλησία μας. Ἐπιπλέον, σὲ συνεργασία μὲ καθαριστήρια τῆς περιοχῆς, οἱ ἐνορίες φρόντισαν γιὰ τὸν καθαρισμὸ ρούχων δεκάδων οἰκογενειῶν.

Τέλος, οἱ ἱερεῖς τῆς περιοχῆς, ὑποβοηθούμενοι ἀπὸ τοὺς 155 ἐθε­λοντές συνεργάτες τους, σὲ καθημερινὴ βάση, τὸν πρῶτο μῆνα ἐπισκέ­φθηκαν περὶ τὰ 280 σπίτια τῆς Ραφήνας ποὺ ἐπλήγησαν ἀπὸ τὴν πυρκαγιὰ (ἐπὶ συνόλου 1110), εἶχαν τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία μὲ ὅσους ἐκ τῶν πυροπλήκτων μπόρεσαν καὶ οἱ ὁποῖοι λόγῳ τῆς καταστροφῆς τῶν οἰκιῶν τους ἐγκατέλειψαν τὰ σπίτια τους, σὲ συνεννόηση μὲ συγγενεῖς καὶ φίλους τῶν θυμάτων ἐτέλεσαν ἐπιμνημόσυνες δεήσεις, προσέφεραν ψυχολογικὴ καὶ πνευματικὴ στήριξη μὲ τὴν παρουσία, τὴν πρακτικὴ συμπαράσταση καὶ τὸν λόγο τους, χειρω­νακτικὴ ἐργασία στὸν καθα­ρισμὸ τῶν αὐλῶν καὶ τῶν κήπων ἀπὸ μπάζα κ.λπ. καὶ ἀνέλαβαν διεκπεραιώσεις ἁπλῶν πρακτι­κῶν προβλημάτων (φροντίδα ἀσθενῶν, μεταφορὰ καθημερινοῦ φαγητοῦ κ.λπ.).

Ὅλα αὐτὰ ἔγιναν ἀπὸ μικρὲς ἢ μεγάλες εἰσφορὲς ἐπωνύμων ἢ ἀνωνύμων ἰδιωτῶν καὶ ἑταιρειῶν (246 τραπεζικὲς καταθέσεις στοὺς λογα­ριασμοὺς τῆς Μητρο­­πόλεως, ἑκατοντάδες δωρεὲς στὶς ἐνορίες καὶ ἀπ’ εὐθείας ἐξοφλήσεις τιμο­λογίων), ἀπὸ τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ ἀπὸ Μητροπόλεις καὶ ἐνορίες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, μερικὲς ἐκ τῶν ὁποίων προσέφεραν πλούσια βοήθεια καὶ σὲ εἶδος (Μητρόπολις Μεσσηνίας, Μητρόπολις Κισάμου & Σελίνου καὶ ἀρκετὲς ἐνορίες).

Σὲ συνεννόηση μὲ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ τὸν εἰδικὸ λογαριασμὸ τῆς Ἱερᾶς Συνὀδου, στὸν ὁποῖο συγκεντρώθηκαν χρήματα ἀπὸ τὶς δισκο­φορίες καὶ τοὺς ἐράνους τῆς Κυριακῆς 29 Ἰουλίου 2018 στοὺς ναοὺς τῶν Μητρο­πόλεων τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἐδόθησαν βοήθήματα τῶν 500€ σὲ 100 οἰκογένειες γιὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ ἀπὸ 2000€ σὲ 69 οἰκογένειες γιὰ ἔξοδα ἐκδόσεως οἰκοδομικῶν ἀδειῶν πρὸς ἐπισκευὴ καταστραφεισῶν οἰκιῶν, ἤτοι σύνολο 188.000€. Ἀνάλογα βοηθήματα δόθηκαν ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ στοὺς πυρόπληκτους τῶν ἐπίσης πληγεισῶν Μητροπόλεων Κηφισίας καὶ Μεγάρων.

Μὲ πρόνοια τῶν ἐνοριῶν τῆς Ραφήνας, ἡ Ἑταιρεία Κοινωνικῆς Προσφορᾶς «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν προσέφερε ἐπιδόματα ἐκ 1500€ σὲ 30 φοιτητὲς καὶ ἐκ 2500€ σὲ 14 τελειοφοίτους μαθητὲς Λυκείου, ἤτοι συνολικοῦ ὕψους 80.000€, σὲ συνεργασία δὲ μὲ τοὺς Ραδιοσταθμοὺς ΡΑΔΙΟ ΕΛΛΑΣ τῆς Μελβούρνης καὶ μὲ ὁμογενεῖς τοῦ Σίδνεϋ τῆς Αὐστραλίας, δόθηκε βοήθεια ὑπερβαίνουσα τὶς 250.000 Δολλάρια Αὐστραλίας σὲ οἰκογένειες ποὺ δὲν εἶχαν λάβει βοήθεια ἀπὸ ἄλλες πηγές.

Ἡ ὅλη αὐτὴ ἐκκλησιαστικὴ δράση δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ ἐπι­τευχθεῖ χωρὶς τὴ συμπαράσταση, ἄριστη συνεργασία καὶ πολλαπλὲς διευκολύνσεις ποὺ εἴχαμε ἀπὸ τὸν Δήμαρχο καὶ τὶς ὑπηρεσίες τοῦ Δήμου Ραφήνας καὶ τῶν τοπικῶν φορέων καὶ συλλόγων. Δὲν θὰ ἦταν ἐπίσης δυνατὴ χωρὶς τὴ βοήθεια τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, τῶν Ἱερῶν Μητρο­πόλεων τῆς πατρίδος μας καὶ ὄχι μόνον, ἱδρυμάτων, συλλόγων, ἑταιρειῶν, ἰδιωτῶν ἐντὸς και ἐκτὸς Ἑλλάδος, καὶ φυσικὰ τῶν μελῶν τῶν ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καὶ τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἀναλήψεως Διασταύρωσης καὶ Παντοβασίλισσας Ραφήνας, ὅπως καὶ τῶν ἀρχικὰ 170 καὶ στὴν τελικὴ φάση 82 ἐθελοντῶν, ποὺ σὲ τακτικὴ βάση καὶ με κατάθεση ψυχῆς μὲ ἐπικε­φαλῆς τοὺς ἱερεῖς προσέφεραν τὸν ἑαυτό τους στὸ μεγάλο αὐτὸ ἔργο τῆς ἀγάπης. 

Τὸ δράμα τῶν πυροπλήκτων συνανθρώπων μας, ἀλλὰ καὶ  τὸ θαῦμα τῆς συμπαραστάσεως τῆς κοινωνίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔχουν ἀποτυπωθεῖ σὲ ἕνα ντοκυμαντέρ, ποὺ μὲ πρωτοβουλία τῆς Ἐνορίας τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Διασταύρωσης Ραφήνας καὶ μὲ τὸν τίτλο «δια-ΣΤΑΥΡΩΣΗ» ἐπιμελήθηκε ὁ ταλαντοῦχος σκηνοθέτης κ. Παῦλος Τριποδάκης.

(ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)


Eνημερωτικό σημείωμαpdf

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KATANYKΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2019

 

     
10/3  Κυ  Ἑσπ. Συγ­χω­ρή­σε­ως (6:30μ.μ.)

Ὁμι­λη­τής: ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Μ&Λ κ. Νι­κό­λα­ος
«Με­γά­λη Τεσ­σα­ρα­κο­στή: μιὰ ἀκόμη ἀρχή, μιὰ μεγάλη εὐκαιρία,
 μιὰ μοναδικὴ εὐλογία»


Ἱ.Ν. Ἁγ. Νι­κο­λ. Μαρ­κο­πού­λου
     
17/3 Κυ  Α΄ Κατ. Ἑσπε­ρι­νὸς (6:30μ.μ.)

Ὁμι­λη­τής: ὁ ἱ­ε­ρομ. Φι­λό­θεος Γρη­γο­ρι­ά­της:
«Ἀρχιμ. Γεώργιος Καψάνης -  Ἡ συμβολή του στὴν Ὀρθόδοξη θεολογία»


Ἱ.Ν. Ἁγ. Τρύφωνος Παλλήνης
     
31/3 Κυ  Γ΄ Κατ. Ἑσπε­ρι­νὸς (7:00μ.μ.)

Ὁμι­λη­τής: ὁ Ἀρχιμ. Ἀστἐριος Χατζηνικολάου:
«Ὁ Χριστὸς μπροστὰ στὸν σταυρικό Του θάνατο»


Ἱ.Π. Χριστοῦ Σπάτων
     
7/4 Κυ  Δ΄ Κατ. Ἑσπε­ρι­νὸς (7:00μ.μ.)

Ὁμι­λη­τής: ὁ Ἀρ­χιμ. Τιμόθεος Ἀγγελῆς:
«Τὴν ὑπομονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε: Μηνύματα ζωῆς ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἰώβ»


Ἱ.Ν. Ἁγ. Δημητρίου Κερατέας
     
14/4 Κυ  Ε΄ Κατ. Ἑσπε­ρι­νὸς (7:00μ.μ.)

Ὁμι­λη­τής: ὁ Ἀρ­χιμ. Γεν­νά­διος Κουτ­σό­που­λος, Ἱ­ε­ρο­κῆ­ρυξ:
«Ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης»

Ἱ.Ν. Ζωοδ. Πηγῆς Παιανίας
 
pdf

xr2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ
Νέα έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως
για τον μακαριστό Γέροντα Νεκτάριο Βιτάλη 
Φεβρουάριος 2019


Με την ευκαιρία της συμπληρώσεως ενός έτους από την προς Κύριον εκδημία του μακαριστού Γέροντος Νεκταρίου Βιτάλη, η Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, ως έκφραση ευγνωμοσύνης προς τον σεβάσμιο κτήτορα του Ιερού Προσκυνήματος του Αγίου Νεκταρίου Καμαρίζης, εξέδωσε βιβλίο με τίτλο:

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΙΤΑΛΗΣ
(1930 – 2018)
«Ἔμπλεως σημείων καὶ χάριτος»

 Στο έργο, το οποίο προλογίζει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, παρουσιάζονται γεγονότα - σταθμοί της ζωής του μακαριστού Γέροντος και δημοσιεύονται κείμενα διαφόρων συγγραφέων, που περιγράφουν τη δράση και το έργο του.

Κεντρική διάθεση: Ιερό Προσκύνημα Αγίου Νεκταρίου Καμαρίζης Λαυρίου

 


pdf


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ετήσιο Μνημόσυνο Γέροντος Νεκταρίου Βιτάλη
9.2.2019

p.nektarios vitalis

Στις 8 Φεβρουαρίου ε.ε., συμπληρώνεται ένας χρόνος από την προς Κύριον εκδημία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Βιτάλη, κτήτορος του Ιερού Προσκυνήματος Αγίου Νεκταρίου Καμαρίζης και Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Αθανασίου Κουβαρά.

Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα Αγίου Νεκταρίου Καμαρίζης Λαυρίου, όπου κατά τη Θεία Λειτουργία θα τελέσει το ετήσιο Μνημόσυνο.

Ακολούθως, ο Σεβασμιώτατος θα τελέσει επιμνημόσυνη δέηση επί του τάφου του μακαριστού Γέροντος, ο οποίος, σημειωτέον, βρίσκεται στον αύλειο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος.

 


xr2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

           Πρωτ. 515
Ἀριθμ.
           Διεκπ. 270


Σπάτα, 13 Ἰουνίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς
Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς
Tῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Θέμα: «Κα­τα­σκη­νώ­σεις 2019 ΙΜΜΛ»

Ἡ διαχείριση τοῦ ἐλεύθερου χρόνου τῶν παιδιῶν, μάλιστα κατὰ τὴν περίοδο τῶν θερινῶν διακοπῶν, ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ βασικότερα θέματα ποὺ καλοῦνται νὰ ἀντιμετωπίσουν γονεῖς καὶ παιδαγωγοί. Δὲν μποροῦμε νὰ ἀφήσουμε τὰ παιδιὰ στὴν ἀδράνεια, οὔτε νὰ τὰ παραδώσουμε στὴ μαγεία τῆς ὀθόνης τοῦ ὑπολογιστοῦ καὶ τῶν ἠλεκτρονικῶν παιχνιδιῶν.­

Ἔχουμε χρέος νὰ προσφέρουμε στὰ παιδιὰ εὐκαιρίες γνήσιας ψυχαγωγίας καὶ δημιουργικῆς ἀπασχόλησης. Ἔχουμε χρέος νὰ προσφέρουμε στὰ παιδιὰ εὐκαιρίες γνήσιας ψυχαγωγίας καὶ δημιουργικῆς ἀπασχόλησης. Ἀνταποκρινόμενη στὴν ἀνάγκη αὐτή, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας διοργανώνει κι ἐφέτος κατασκηνωτικὲς περιόδους γιὰ μαθητὲς Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου. Πρόκειται γιὰ ὀργανωμένα προγράμματα μὲ ποικίλες ἀθλητικές, πολιτιστικὲς καὶ οἰκολογικὲς δραστηριότητες, καὶ τὸ κυριότερο, μὲ συστηματικὴ ἐκκλησιαστικὴ ἀγωγὴ στὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ παράδοση τοῦ τόπου μας.

Πιὸ συγκεκριμένα, στὶς σύγ­χρο­νες κα­τα­σκη­νω­τι­κὲς ἐγ­κα­τα­στά­σεις στὸ Πυρ­γάκι Αἰ­γίου θὰ φιλοξενηθοῦν:

 • μαθήτριες Γυμνασίου καὶ Λυκείου, ἀπὸ 27 Ἰουνίου - 2 Ἰουλίου
 • μαθητὲς Γυμνασίου καὶ Λυκείου, ἀπὸ 2-7 Ἰουλίου

 

Ἀντίστοιχα, γιὰ τὶς τέσσερις μεγάλες τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ (Γ’–Στ’) θὰ λειτουργήσουν στὸ Ἀ­θλη­τικὸ Κέν­τρο τοῦ Κο­ρω­πίου (San Siro) δύο κα­τα­σκη­νω­τικὰ προ­γράμ­ματα ἡ­με­ρή­σιας ἀ­πα­σχό­λη­σης (9π.μ. – 4μ.μ.), δι­άρ­κειας ἕξι ἡ­με­ρῶν:

 • γιὰ μαθήτριες ἀπὸ 8-13 Ἰουλίου
 • γιὰ μαθητὲς ἀπὸ 15-20 Ἰουλίου

 

Περισσότερες πλη­ρο­φο­ρίες γιὰ τὶς κατασκηνώσεις καὶ τὶς ἐγ­γρα­φές, θὰ βρεῖτε στὰ σχε­τικὰ ἐ­νη­με­ρω­τικὰ φυλ­λά­δια ποὺ ἔ­χουν ἤδη ἀ­πο­στα­λεῖ στοὺς Ἱεροὺς Να­ούς μας, καὶ στὴν ἱ­στο­σε­λίδα τῆς Μη­τρο­πό­λεώς μας.

Ἀ­ξί­ζει νὰ πα­ρο­τρύ­νετε τὰ παι­διὰ νὰ δη­λώ­σουν συμ­με­τοχὴ στὴν Κα­τα­σκή­νωση, μὲ τὴ βε­βαι­ό­τητα ὅτι ἡ ὠ­φέ­λεια ποὺ θὰ λά­βουν σὲ λί­γες μέ­ρες θὰ εἶ­ναι πολὺ με­γα­λύ­τερη ἀπὸ αὐ­τὴν ποὺ λαμ­βά­νουν ὁ­λό­κληρο τὸ ἔ­τος. Οἱ κατασκηνωτικὲς εὐκαιρίες εἶ­ναι ὅ,τι κα­λύ­τερο ἔ­χουμε ὡς Μη­τρό­πολη νὰ προσφέ­ρουμε στὰ παι­διά μας.

 


Μετὰ πα­τρι­κῶν εὐ­χῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 


† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣEνημερωτικό σημείωμαpdf 

xr2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ
Ι. Λείψανο της Αγ. Φωτεινής Σαμαρείτιδος
στο Ι. Προσκύνημα Χριστού Σπάτων
23.12.2018

ag.foteini spa

Τὴν Κυριακὴ 23 Δεκεμβρίου 2018, πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος θὰ χοροστατήσει στὸν Ὄρθρο καὶ θὰ λειτουργήσει στὸ Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Χριστοῦ στὰ Σπάτα.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Παν. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰουστῖνος Ἁγιοταφίτης, ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακὼβ στὴ Σαμάρεια, θὰ προσφέρει στὸ Ἱερὸ Προσκύνημα ἀπότμημα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος πρὸς διηνεκῆ προσκύνηση καὶ εὐλογία.

 


pdf


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χειροτονία π. Γρηγορίου Λευθεριώτη

16.12.2018

Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου ε.ε. ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος θα ιερουργήσει στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αναλήψεως Κυρίου Διασταυρώσεως Ραφήνας, όπου κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας θα τελέσει την εις πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου π. Γρηγορίου Λευθεριώτη.


xr2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 


Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ
Ἑορτασμὸς μνήμης Ἁγίου Νικολάου, 5 - 7 Δεκ 2018

• Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος θὰ τελέσει τὴν ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ καὶ θὰ ὁμιλήσει ἐπικαίρως στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μαρκοπούλου, τὴν Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου στὶς 18:00, μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁποίας καὶ θὰ προσφερθεῖ σὲ ὅλους ἑόρτιο κέρασμα.

• Τὴν ἑπομένη, Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου τὸ πρωὶ θὰ τελεσθεῖ ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου Θορικοῦ Λαυρεωτικῆς (μεταξὺ τοῦ Λιμένος Λαυρίου καὶ τοῦ ἐργοστασίου τῆς ΔΕΗ), προεξάρχοντος πάλι τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας οἱ ψαράδες τῆς περιοχῆς μαζὶ μὲ τοὺς ἄνδρες τοῦ Λιμεναρχείου Λαυρίου, κατὰ τὸ ἔθος, θὰ ψήσουν ψάρια, τὰ ὁποῖα καὶ θὰ προσφέρουν στὸν κόσμο, ὁ δὲ Μητροπολίτης μας θὰ δεχθεῖ εὐχὲς ἐπὶ τῇ ὀνομαστικῇ του ἑορτῇ στὸ Ἐπισκοπεῖο Λαυρίου.

• Ἀμέσως μετά, καὶ λόγῳ τῆς ἑορτῆς τοῦ Προστάτη τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, ὁ Σεβασμιώτατος θὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ Λιμεναρχεῖο Λαυρίου, ὅπου θὰ προσφερθεῖ κέρασμα ἐπὶ τῇ ἑορτῇ καὶ θὰ εὐχηθεῖ στὸ προσωπικὸ.

• Στὶς 13:00 ὁ Σεβασμιώτατος θὰ γευματίσει μὲ τοὺς ἐμπερίστατους καὶ ἀστέγους τῆς Λαυρεωτικῆς, στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, στοὺς ὁποίους καὶ θὰ προσφέρει οἰκονομικὰ βοηθήματα καὶ δῶρα.

• Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας στὶς 17:30, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος θὰ χοροστατήσει στὸν μεθέορτο Ἑσπερινό, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπάτων, στὸν ὁποῖο καὶ θὰ λάβουν μέρος ὅλοι οἱ ἄγοντες τὰ ὀνομαστήριά τους κληρικοὶ τῆς Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖοι μετὰ τὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, θὰ δεχθοῦν εὐχὲς στὸ Συνοδικὸ  τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου στὰ Σπάτα.

• Τὴν ἑπομένη, Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου τὸ πρωί, στὶς 11:00 ὁ Σεβασμιώτατος θὰ μεταβεῖ στὴ ΣΤΕΓΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ  «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», στὴν Παιανία, ὅπου θὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὸ προσωπικὸ καὶ τοὺς οἰκοτρόφους καὶ θὰ προσφέρει ἐκ μέρους τῆς Μητροπόλεώς μας οἰκονομικὴ βοήθεια, εἴδη πρώτης ἀνάγκης, τρόφιμα καὶ γλυκίσματα.

 

 


pdf


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1 Νοεμβρίου 2018


Σὲ συνέχεια τοῦ Δελτίου Τύπου - Ἐνημέρωσης τῆς 13ης Αὐγούστου ἐ.ἔ., καὶ τρεῖς μῆνες μετὰ τὴν καταστροφικὴ πυρκαγιὰ τῆς 23ης Ἰουλίου στὸ Μάτι καὶ τὴ Ραφήνα, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς, ἐπιθυμεῖ πρωτίστως νὰ ἀναφερθεῖ προσευχητικῶς στὴ μνήμη τῶν θυμάτων, κατὰ δεύτερο λόγο νὰ ἐκφράσει τὶς εὐχαριστίες της γιὰ τὴν πρόθυμη ἀνταπόκριση στὶς ἐκκλήσεις της καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη σὲ ὅσους συνέβαλαν κατὰ τὸ τελευταῖο διάστημα στὴν ἀνακούφιση τῶν πυροπαθῶν τῆς Ραφήνας καὶ τέλος νὰ ἐνημερώσει γιὰ τὶς ἐνέργειές της τῶν τελευταίων τριῶν μηνῶν.

Ἡ πυρκαγιὰ τῆς 23ης Ἰουλίου, ὅπου ἔχασαν τὴ ζωή τους 99 συνάνθρωποί μας, ἄφησε πίσω της μία ἀνυπολόγιστη περιβαλλοντικὴ καταστροφή, μεταξὺ δὲ ἄλλων καὶ 1110 περίπου πληγεῖσες κατοικίες τοῦ Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 560 κατέστησαν μὴ κατοικήσιμες καὶ οἱ 550 ἐπισκευάσιμες.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος λειτούργησε στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίου Θωμᾶ καὶ Ὁσίου Πορφυρίου στὸ Κόκκινο Λιμανάκι τὴν ἡμέρα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ τὴν Κυριακὴ 2 Σεπτεμβρίου, ὁπότε μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε καὶ 40θήμερη ἐπιμνημόσυνη δέηση γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν θυμάτων, ὅπως καὶ κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Παναγίας Παντοβασιλίσσης Ραφήνας καὶ ἐπιπλέον διατηρεῖ συνεχῆ ἐπαφὴ μὲ τὶς οἰκογένειες ποὺ ἐπλήγησαν ἀπὸ τὴν πυρκαγιά, μέσῳ συχνῶν ἐπισκέψεων καὶ μὲ τὴ βοήθεια τῶν ἐφημερίων τῆς Ραφήνας.

Ἤδη ἔχει διορισθεῖ Ἐπιτροπὴ Οἰκονομικοῦ Ἐλέγχου τῆς Διαχειρήσεως τῶν χρημάτων ποὺ διατίθενται πρὸς στήριξη τῶν πυροπαθῶν, προεδρευομένη ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου καὶ ἀποτελούμενη ἀπὸ τοὺς κ. Χαράλαμπο Μυλωνᾶ, ἐπιχειρηματία - πλοιοκτήτη, ἀντιστράτηγο κ. Βασίλειο Τσιατούρα, Ἀρχηγὸ τῆς ΕΛΑΣ ἐ.τ., κ. Ἐλευθέριο Βορτσέλα, ἀντιεισαγγελέα Ἀρείου Πάγου ἐ.τ. καὶ ἀντιστράτηγο ἐ.ἀ. κ. Εὐθύμιο Μπούνα, τ. Διευθυντή Εἰδικῶν Δυνάμεων. Ἀποκλειστικὸς σκοπὸς τῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς εἶναι ὁ ἀκριβὴς ἔλεγχος τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Μητροπόλεως, ὅσον ἀφορᾶ στὴ διαχείριση τῶν δωρεῶν γιὰ τοὺς πυρόπληκτους.

Οἱ δράσεις καὶ πρωτοβουλίες ποὺ αὐτὸν τὸν καιρὸ ἀνέλαβε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς ἦταν οἱ ἑξῆς:

● Ἐνοικιάσθηκε γιὰ ἕνα ἔτος ἀποθηκευτικὸς χῶρος ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Μαραθῶνος (πλησίον τῆς Ἁγίας Βαρβάρας) ἀντὶ τοῦ ποσοῦ τῶν 9.000,00€ καὶ ἀνοίχθηκε λογαριασμὸς fb μὲ τὴν ἐπωνυμία «Κέντρο Βοήθειας Πυρόπληκτων Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀναλήψεως Ραφήνας», μὲ στόχο τὴν ἀνάρτηση τῶν ὑφισταμένων ἀναγκῶν καὶ τῶν προσφορῶν, ὁ ὁποῖος εἶχε πολὺ μεγάλη ἐπισκεψιμότητα καὶ βοήθησε πολὺ οὐσιαστικὰ στὸν συντονισμὸ τοῦ ὅλου ἔργου.

● Ἐπειδὴ καταστράφηκε τὸ Εἰδικὸ Σχολεῖο Ραφήνας, σὲ συνεννόηση μὲ τὸν Δῆμο, ἀνέλαβε τὴν ἐπισκευὴ αἰθούσης προσωρινῆς στέγασης τοῦ Εἰδικοῦ Σχολείου, σὲ χῶρο ποὺ παρεχώρησε τὸ  Κέντρο Ὑγείας Ραφήνας. Ἡ διαμόρφωση καὶ ἐπισκευὴ τῆς Αἰθούσης κόστισε σὲ πρώτη φάση 30.139,00€, ἡ μεταφορὰ μπάζων καὶ ὁ καθαρισμὸς 5.000,00€, ἐνῶ ὑπολείπεται ἡ ἐξόφληση τῶν ἐξόδων ἐξοπλισμοῦ.

● Διανεμήθηκε γραφικὴ ὕλη συνολικῆς ἀξίας 4.721,00€ σὲ ὅλα τὰ νηπιαγωγεῖα τῆς περιοχῆς τῆς Ραφήνας, τὰ ὁποῖα βρέθηκαν μέσα στὴν ἔκταση ποὺ κατέστρεψε ἡ πύρινη λαίλαπα.

● Ἀπὸ τὶς οἰκονομικὲς εἰσφορές, ποὺ βέβαια συνεχίζονται, ἀγοράσθηκε καὶ προσφέρθηκε στὸν Δῆμο Ραφήνας ἕνα κλὰρκ ἀξίας 15.376,00€ καὶ κλιματιστικὰ ἀξίας 5.097,00€ πρὸς ἐξυπηρέτηση τῶν βασικῶν ἀναγκῶν τῆς ἀποθήκης συγκέντρωσης ὑλικοῦ τοῦ Δήμου.

● Παράλληλα, κατόπιν διαδοχικῶν ἐπισκέψεων συνεργατῶν τῶν ἐνοριῶν τῆς Ραφήνας καὶ ἀξιολογήσεως τῶν ἀναγκῶν, σὲ πρώτη φάση, δόθηκαν βοηθήματα σὲ 52 οἰκογένειες συνολικοῦ ὕψους 69.000€ καὶ σὲ περισσότερα ἀπὸ 120 μεμονωμένα ἄτομα μικροβοηθήματα ὕψους 15.000€, τὰ ὁποῖα καὶ ἐπέδωσε ἰδιοχείρως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος πρὸς ἀντιμετώπιση τῶν πρώτων τους ἀναγκῶν, μέχρις ὅτου λάβουν τὴν ἀνακοινωθεῖσα ἐνίσχυση ἀπὸ τὸ κράτος. Ἡ κατ’ ἄτομο ἢ κατ’ οἰκογένεια καὶ ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν οἰκονομικὴ συνδρομὴ συνεχίσθηκε καὶ ἤδη ξεπέρασε τὶς 100.000,00€.

● Σὲ περίπου 95 οἰκογένειες παραχωρήθηκαν κάδοι περισυλλογῆς μπάζων, οἱ ὁποῖοι νοικιάστηκαν μὲ συνολικὸ κόστος 11.780,00€, διανεμήθηκαν περίπου 360 ἐργαλεῖα κήπου (φτυάρια, τσάπες, κασμάδες τσουγκράνες, κ.λπ), τὶς πρῶτες δὲ μέρες λόγω διακοπῆς τῆς παροχῆς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος μοιράσθηκαν 230 παγονιέρες μὲ καθημερινὴ ἀνακύκλωση πάγου, 1500 σακοῦλες πάγου 3 κιλῶν καὶ 300 φακοὶ κεφαλῆς μὲ 600 τετράδες μπαταρίες.

● Τὰ βοηθήματα καθαρισμοῦ περιβόλων ποὺ δόθηκαν ἀνῆλθαν στὸ ὕψος  τῶν 20.000,00€.

● Ἐπιπροσθέτως, μέχρι τὴν 31η Ὀκτωβρίου 2018, μοιράστηκαν:
-  περίπου 16.550 μερίδες μαγειρεμένου φαγητοῦ 
-  τουλάχιστον 40 τόνοι τροφίμων 
-  περισσότεροι ἀπὸ 20 τόνοι ἐμφυαλωμένου νεροῦ 
-  περίπου 4,5 τόνοι ἰματισμοῦ
-  περσσότερα ἀπὸ 60 κρεβάτια μὲ στρώματα
-  περίπου ἕνας τόνος ἐλαιοχρωμάτων
- εἴδη οἰκιακοῦ ἐξοπλισμοῦ (ψυγεῖα, κουζίνες, πλυντήρια, φοῦρνοι μικροκυμάτων, θερμαντικὰ σώματα, πλήρη σερβίτσια), ἔπιπλα (καναπέδες, πολυθρόνες, τραπέζια, καρέκλες, κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα κ.λπ) σὲ 80 οἰκογένειες καὶ δωροεπιταγὲς ἀξίας 10.000,00€ γιὰ ἐξοπλισμὸ σπιτιοῦ καὶ μικροσυσκευὲς  
-  μεγάλες ποσότητες εἰδῶν καθαρισμοῦ (πάνω από 1500 σκοῦπες, σφουγγαρίστρες, κουβάδες, φαράσια, δοχεῖα ἀπορριμμάτων κ.λπ.) καὶ ὑλικῶν καθαριότητος (πάσης φύσεως ἀπορρυπαντικά, χαρτὶ κουζίνας, χαρτὶ ὑγείας κ.λπ)
-  Καινὲς Διαθῆκες, βιβλία, προσευχητάρια, εἰκόνες σὲ 100 οἰκογένειες
-  εἴδη πρώτων βοηθειῶν, φάρμακα

● Ἐπίσης, προσφέρθηκαν μέσω τῆς Ἐκκλησίας 23 κατοικίες ἢ διαμερίσματα, προκειμένου νὰ φιλοξενήσουν προσωρινὰ πυρόπληκτες οἰκογένειες (κάποια δὲν ἀξιοποιήθηκαν), σὲ περισσότερες δὲ ἀπὸ 30 οἰκογένειες παρεσχέθη τεχνικὴ ὑποστήριξη ἀπὸ ὑδραυλικούς, σιδεράδες, ἠλεκτρολόγους, ἐλαιοχρωματιστές, τὴν ἀποζημίωση τῶν ὁποίων, ὅπου χρειάσθηκε, ἀνέλαβε ἡ Ἐκκλησία μας. Ἐπιπλέον, σὲ συνεργασία μὲ καθαριστήρια τῆς περιοχῆς οἱ ἐνορίες φρόντισαν γιὰ τὸν καθαρισμὸ ρούχων δεκάδων οἰκογενειῶν.

● Τέλος, οἱ ἱερεῖς τῆς περιοχῆς, ὑποβοηθούμενοι ἀπὸ τοὺς 155 ἐθελοντές συνεργάτες τους, σὲ καθημερινὴ βάση τὸν πρῶτο μῆνα ἐπισκέφθηκαν περὶ τὰ 280 σπίτια τῆς Ραφήνας ποὺ ἐπλήγησαν ἀπὸ τὴν πυρκαγιὰ (ἐπὶ συνόλου 1110), εἶχαν τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία μὲ ὅσους ἐκ τῶν πυροπλήκτων μπόρεσαν καὶ οἱ ὁποῖοι λόγῳ τῆς καταστροφῆς τῶν οἰκιῶν τους ἐγκατέλειψαν τὰ σπίτια τους, σὲ συνεννόηση μὲ συγγενεῖς καὶ φίλους τῶν θυμάτων ἐτέλεσαν ἐπιμνημόσυνες δεήσεις, προσέφεραν ψυχολογικὴ καὶ πνευματικὴ στήριξη μὲ τὴν παρουσία, τὴν πρακτικὴ συμπαράσταση καὶ τὸν λόγο τους, χειρονακτικὴ ἐργασία στὸν καθαρισμὸ τῶν αὐλῶν καὶ τῶν κήπων ἀπὸ μπάζα κλπ. καὶ ἀνέλαβαν διεκπεραιώσεις ἁπλῶν πρακτικῶν προβλημάτων (φροντίδα ἀσθενῶν, μεταφορὰ καθημερινοῦ φαγητοῦ κ.λπ.).

Ὅλα αὐτὰ ἔγιναν ἀπὸ μικρὲς ἢ μεγάλες εἰσφορὲς ἐπωνύμων ἢ ἀνωνύμων ἰδιωτῶν καὶ ἑταιρειῶν (239 τραπεζικὲς καταθέσεις στοὺς λογαριασμοὺς τῆς Μητροπόλεως, ἑκατοντάδες δωρεὲς στὶς ἐνορίες καὶ ἀπ’ εὐθείας ἐξοφλήσεις τιμολογίων), ἀπὸ τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ ἀπὸ Μητροπόλεις καὶ ἐνορίες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, μερικὲς ἐκ τῶν ὁποίων προσέφεραν πλούσια βοήθεια καὶ σὲ εἶδος (Μητρόπολις Μεσσηνίας, Μητρόπολις Κισάμου & Σελίνου καὶ ἀρκετὲς ἐνορίες).

Πρὸς τὸ παρὸν δὲν χρειάσθηκε καὶ δὲν λάβαμε χρήματα ἀπὸ τὸν εἰδικὸ λογαριασμὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, στὸν ὁποῖο συγκεντρώθηκαν χρήματα ἀπὸ τὶς δισκοφορίες καὶ τοὺς ἐράνους τῆς Κυριακῆς 29 Ἰουλίου στοὺς ναοὺς τῶν Μητροπόλεων τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ ὅλη αὐτὴ ἐκκλησιαστικὴ δράση δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθεῖ χωρὶς τὴ συμπαράσταση, ἄριστη συνεργασία καὶ πολλαπλὲς διευκολύνσεις ποὺ εἴχαμε ἀπὸ τὸν Δήμαρχο καὶ τὶς ὑπηρεσίες τοῦ Δήμου Ραφήνας καὶ τῶν τοπικῶν φορέων καὶ συλλόγων.

Ἡ Μητρόπολή μας κατανοῶντας ὅτι καθὼς περνάει ὁ χρόνος θὰ ἀναφανοῦν τὰ μεγαλύτερα προβλήματα καὶ θέλοντας νὰ σταθεῖ ἀρωγὸς σὲ κάθε ἀνάγκη ποὺ θὰ ἀνακύψει, συνεχίζει νὰ συγκεντρώνει χρήματα γιὰ ἐνίσχυση τῶν πυροπαθῶν ἀδελφῶν μας στοὺς λογαριασμοὺς ποὺ εἶναι ἀναρτημένοι στὴν ἱστοσελίδα μας (θερμὴ παράκληση νὰ δηλώνετε τὸ ὀνοματεπώνυμο καὶ τὴ διεύθυνσή σας στὶς τράπεζες προκειμένου νὰ σᾶς ἀποσταλεῖ ἡ σχετικὴ ἀπόδειξη), θὰ συνεχίσει δὲ νὰ ἐνημερώνει καθηκόντως γιὰ τὸν τρόπο τῆς ἀξιοποίησης τῆς προσφορᾶς ὅλων ἀνεξαιρέτως.

(ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)


pdf


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος
στὰ Σπάτα 14.9.2018

arxiepiskopos

Τὴν 14η Σεπτεμβρίου, ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, πανηγυρίζει τὸ Ἱερὸ Προσκύνημα Ἀναστάσεως Χριστοῦ Σπάτων.

Κατὰ τὸν ἐφετινὸ ἑορτασμό, τὴν Παρασκευὴ 14η Σεπτεμβρίου, θὰ προεξάρχει τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β', συλλειτουργούντων τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θεσπιῶν κ. Συμεών, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου.

 


 pdfΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
40νθήμερο Μνημόσυνο
για τα θύματα της πυρκαγιάς στη Ραφήνα 2.9.2018

Στις 2 Σεπτεμβρίου ε.ε. συμπληρώνονται 40 ημέρες από το συγκλονιστικό γεγονός της καταστροφικής πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Ραφήνας, κατά την οποία συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο.

Με την αφορμή αυτή, την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγίων Θωμά και Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι Ραφήνας (βλ. χάρτη), όπου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελέσει το τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο " τῶν ὑπὸ τοῦ πυρὸς τελειωθέντων ἀδελφῶν ἡμῶν".


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
3ετές Μνημόσυνο Μητροπολίτου Αγαθονίκου 1.9.2018

mht.Agathonikos

Την 1η Σεπτεμβρίου ε.ε. συμπληρώνονται 3 έτη από την προς Κύριον εκδημία του Μακαριστού Μητροπολίτου πρ. Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κυρού Αγαθονίκου.

Το Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα Αναστάσεως Χριστού Σπάτων, όπου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελέσει το Μνημόσυνο του Μακαριστού Ιεράρχου.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημέρωση για τις πυρκαγιές 13.8.2018

Η Μητρόπολις Μεσογαίας & Λαυρεωτικής επιθυμεί πρώτον να ευχαριστήσει για την φιλότιμη ανταπόκριση και την εμπιστοσύνη όλους όσοι συνέβαλαν με ποικίλους τρόπους στην ανακούφιση των πυροπαθών της Ραφήνας και να ενημερώσει για τις ως τώρα ενέργειές της.

Οι οικισμοί που επλήγησαν από την καταστροφική λαίλαπα της 23ης Ιουλίου και ανήκουν στην γεωγραφική δικαιοδοσία της Μητροπόλεώς μας είναι: η Διασταύρωση Ραφήνας, το Κόκκινο Λιμανάκι, ο Νέος Βουτζάς, ο Νέος Πόντος, η Αγ. Βαρβάρα, τα Σκουφέικα, ο Πευκώνας, η Νταού (Νοσοκομείο), το Κιούπι, το Λυκόρεμα και τα Φριγκέικα.

Το σύνολο των ιδιοκτησιών της παραπάνω περιοχής που βρέθηκαν μπροστά στην ορμή της φωτιάς ήταν 1317 (εκ των οποίων 1278 κατοικίες). Εξ αυτών οι 168 δεν υπέστησαν ζημιές, οι 554 χρήζουν επισκευών αλλά είναι κατοικήσιμες, οι 270 προκειμένου να καταστούν κατοικήσιμες απαιτούν γενναίες κατασκευαστικές παρεμβάσεις και οι 292 είναι κατεδαφιστέες. Αξίζει να σημειωθεί ότι καμία εκκλησία (Ανάληψη, Αγ. Βαρβάρα, Αγ. Νικόλαος, Παναγία Σουμελά, Άγιος Θωμάς & Αγ. Πορφύριος) και κανένα προσκυνητάρι δεν υπέστη την παραμικρή ζημιά, ούτε καν μουτζούρα, τη στιγμή κατά την οποία όλων αυτών των ναών οι περίβολοι και οι αυλές κατακάηκαν.

Από την πρώτη στιγμή, εκτός της γενικής κινητοποίησης όλου του μηχανισμού της Μητροπόλεώς μας, δραστηριοποιήθηκαν περισσότεροι από 140 εθελοντές των ενοριών της Ραφήνας με επικεφαλής τους ιερείς τους, οι οποίοι καθημερινά από το πρωί ως το βράδυ αγκάλιασαν όποιον μπόρεσαν από τους πληγέντες με όλη τους την καρδιά. Συνολικά, από την επομένη της πυρκαγιάς, τις τελευταίες είκοσι μέρες, μέσω του μηχανισμού της Μητροπόλεώς μας και σε συνεννόηση με τον Δήμο Ραφήνας, διανεμήθηκαν περίπου 4000 μερίδες πλήρους γεύματος, 6 τόνοι συσκευασμένου νερού, ικανοποιήθηκαν τα λίγα αιτήματα προσωρινής στέγασης, καλύφθηκαν όλα τα αιτήματα για προμήθεια πάσης φύσεως ιματισμού, το 80% των αιτημάτων για υποδήματα, το 70% για κλινοσκεπάσματα & σεντόνια, το 30% για σχολικά είδη, 150 ψυγειάκια (παγωνιέρες) με καθημερινή ανανέωση του πάγου, λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης, φάρμακα, βιβλία, είδη προσωπικής φροντίδας, υλικά καθαριότητος, εργαλεία κήπου κ.λπ. Όλα τα παραπάνω είδη προσφέρθηκαν από εταιρείες, οργανώσεις και ιδιώτες, αρκετά εξ αυτών από ενορίες και Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Κρήτης και της Κύπρου, μάλιστα δε όσον αφορά στα τρόφιμα και τα είδη ένδυσης δημιουργήθηκε υπερεπάρκεια.

Από τις οικονομικές εισφορές, που βέβαια συνεχίζονται, αγοράσθηκε και προσφέρθηκε στον Δήμο  Ραφήνας ένα ηλεκτροκίνητο φορτηγάκι τύπου κλαρκ (Hyundai 18BT – 7) για εξυπηρέτηση των αναγκών του νέου Κέντρου Διανομής Τροφίμων και Υλικών και Ειδών Έκτακτης Ανάγκης του Δήμου (αξίας 15.375 €), κατόπιν δε διαδοχικών επισκέψεων συνεργατών των ενοριών της Ραφήνας και αξιολογήσεως των αναγκών, δόθηκαν βοηθήματα σε 52 οικογένειες συνολικού ύψους 69.000 € και σε περισσότερα από 120 μεμονωμένα άτομα μικροβοηθήματα ύψους 15.000 €, τα οποία και επέδωσε ιδιοχείρως ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος προς αντιμετώπιση των πρώτων τους αναγκών, μέχρις ότου λάβουν την ανακοινωθείσα ενίσχυση από το κράτος. Εντύπωση μεγάλη σε όλους έκανε αφ’ ενός μεν η προθυμία, η ανιδιοτέλεια και η ευγένεια των εθελοντών, αφ’ ετέρου δε η αξιοπρέπεια και το μεγαλείο ψυχής των απόδεκτών της όποιας βοήθειας.

Η Μητρόπολή μας κατανοώντας ότι καθώς περνάει ο χρόνος θα αναφανούν τα μεγαλύτερα προβλήματα και θέλοντας να σταθεί αρωγός σε κάθε ανάγκη που θα ανακύψει,  συνεχίζει να συγκεντρώνει χρήματα για ενίσχυση των πυροπαθών αδελφών μας στους λογαριασμούς που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα μας (θερμή παράκληση να δηλώνετε το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή σας στις τράπεζες προκειμένου να σας αποσταλεί η σχετική απόδειξη), θα συνεχίσει δε να ενημερώνει καθηκόντως για τον τρόπο της αξιοποίησης της προσφοράς όλων ανεξαιρέτως.

 


 pdfΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
40ήμερο Μνημόσυνο Γέροντος Νεκταρίου Βιτάλη 17.3.2018

p.nektarios vitalis

Το Σάββατο, 17 Μαρτίου ε.ε., συμπληρώνονται 40 ημέρες από την προς Κύριον εκδημία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Βιτάλη, κτήτορος του Ιερού Προσκυνήματος Αγίου Νεκταρίου Καμαρίζης και Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Αθανασίου Κουβαρά.

Την ημέρα αυτή, στο Ιερό Προσκύνημα του Αγίου Νεκταρίου στην Καμάριζα Λαυρίου, θα τελεσθεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία και το τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο.

Ακολούθως, θα τελεσθεί και επιμνημόσυνη δέηση επί του τάφου του μακαριστού Γέροντος, ο οποίος, σημειωτέον, βρίσκεται στον περίβολο του Ιερού Προσκυνήματος.


 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KATANYKΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2018

 

18/2  Κυ  Ἑσπ. Συγ­χω­ρή­σε­ως (6:30μ.μ.)

Ὁμι­λη­τής: ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Μ&Λ κ. Νι­κό­λα­ος
«Προοίμιο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς»Ἱ.Ν. Ἁγ. Νι­κο­λ. Μαρ­κο­πού­λου
25/2 Κυ  Α΄ Κατ. Ἑσπε­ρι­νὸς (6:30μ.μ.)

Ὁμι­λη­τής: ὁ Ἀρχιμ. Γεννάδιος Κουτσόπουλος, Ἱεροκῆρυξ:
«Ἡ σημασία τῶν ἱερῶν εἰκόνων στὴ ζωή μας»Ἱ.Ν. Ἁγ. Τρύφωνος Παλλήνης
4/3 Κυ  Β΄ Κατ. Ἑσπε­ρι­νὸς (6:30μ.μ.)

Ὁμι­λη­τής: ὁ ἱερομ. Φιλόθεος Γρηγοριάτης:
«Οἱ Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ -
Φῶς, στήριγμα, ἐλπίδα στὰ ἀδιέξοδα τῆς ἀποστασίας μας»Ἱ.Ν. Ἀναλήψεως Κορωπίου
11/3 Κυ  Γ΄ Κατ. Ἑσπε­ρι­νὸς (6:30μ.μ.)

Ὁμι­λη­τής: ὁ Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Καλογερόπουλος, πρωτοσύγκελλος:
«Ἰδού γαρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ»Ἱ.Ν. Σταυροῦ Μεσογείων
18/3 Κυ  Δ΄ Κατ. Ἑσπε­ρι­νὸς (6:30μ.μ.)

Ὁμι­λη­τής: ὁ Ἀρ­χιμ. Κωνσταντῖνος Συρῖγος:
«Ἡ προσευχὴ ὡς καρπὸς μετανοίας»
Ἱ.Ν. Ζω­ο­δό­χου Πη­γῆς Παι­α­νί­ας
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ἐκοιμήθη ὁ π. Νεκτάριος Βιτάλης

vitalisΣήμερα, Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018, στὶς 5:30π.μ. ἄφησε τὴν τελευταία του πνοὴ σὲ ἡλικία 89 ἐτῶν ὁ πολυσέβαστος Γέροντας καὶ πνευματικὸς τῆς Μητροπόλεώς μας π. Νεκτάριος Βιτάλης, καθηγούμενος καὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἀθανασίου Κουβαρᾶ.

Ὁ σεβαστὸς καὶ τόσο ἀγαπητὸς σὲ ὅλους μας Γέροντας ἄφησε πίσω του μνήμη ἁγίου ἀνδρός, γεμάτου ἀπὸ καρποὺς καλωσύνης καὶ ἔργα ἐλεημοσύνης. Φτωχὸς ὡς πρὸς τὴν κατὰ κόσμον παιδεία διεκρίθη γιὰ τὴν κατὰ Θεὸν σοφία του.

Ὁ λόγος του γλυκύτατος, χαριτωμένος, οὐσιαστικός, παραμυθητικός. Στήριξε χιλιάδες ψυχὲς ποὺ τὸν προσήγγιζαν ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο.Ἡ ζωή του συνδέθηκε μὲ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο, μὲ θαῦμα τοῦ ὁποίου καὶ τελικῶς ἐπέζησε, ὕστερα ἀπό σοβαρότατη δοκιμασία τῆς ὑγείας του καὶ πρὸς τιμὴν τοῦ ὁποίου ὁ ἴδιος ἵδρυσε καὶ κατέστη κτήτωρ τοῦ μεγάλου Προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὴν Καμάριζα Ἀττικῆς.

Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία του θὰ τελεσθεῖ αὔριο Παρασκευὴ 9 Φεβρουαρίου, στὶς 12 τὸ μεσημέρι στὸ ἱερὸ Προσκύνημα, ὅπου καὶ θὰ ταφεῖ.

Ἐπὶ τῇ ἐκδημίᾳ τοῦ σεβαστοῦ Γέροντος Νεκταρίου, στὸ Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Καμαρίζης, θὰ τελεσθοῦν Ἱερὲς Ἀκολουθίες, σύμφωνα μὲ τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα: 

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
4 μ.μ.: Ἑσπερινὸς
7 μ.μ.: Ἀπόδειπνο
9 μ.μ.: Ἐξόδιος Παννυχίς

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
7 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
12 μ.: Ἐξόδιος ἀκολουθία
καὶ ἀκολούθως ἡ ταφὴ στὸν περίβολο τοῦ Ἱ. Προσκυνήματος.

Ας έχουμε την ευχή του.


xr2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

           Πρωτ. 73
Ἀριθμ.
           Διεκπ. 50


Σπάτα,  30  Ἰ­α­νου­α­ρίου  2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρὸς
Τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Πολ­λοὶ ρω­τοῦν γιὰ τὸ ἂν ὑ­πάρ­χει πρό­βλημα μὲ τὴ συμ­με­τοχή τους στὸ συλ­λα­λη­τή­ριο τῆς Κυ­ρι­α­κῆς 4 Φε­βρου­α­ρίου γιὰ τὴ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ἐ­πειδὴ διά­φο­ρες δη­λώ­σεις καὶ το­πο­θε­τή­σεις καὶ ἀπὸ ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς πλευ­ρᾶς ἔ­χουν προ­κα­λέ­σει σχε­τικὴ σύγ­χυση, θὰ ἤ­θελα νὰ πῶ στὴν ἀ­γάπη σας δυὸ λό­για.

Ἕνα ἁ­γνὸ πα­τρι­ω­τικὸ συλ­λα­λη­τή­ριο, ποὺ μά­λι­στα στη­ρί­ζει τὰ ὅσα ἔ­χει πεῖ ἡ Ἱ­ερὰ Σύ­νο­δος στὴ σχε­τικὴ Ἀ­να­κοί­νωσή της,  ἀ­πο­τε­λεῖ, ὅ­πως καὶ οἱ ἐ­κλο­γὲς ἢ ἕνα δη­μο­ψή­φι­σμα, ἔκ­φραση τῆς λα­ϊ­κῆς βού­λη­σης, ἀρ­κεῖ νὰ μὴν τὸ κα­κο­ποι­ή­σουν ἀ­κρό­τη­τες καὶ κρυ­φὲς πο­τα­πὲς σκο­πι­μό­τη­τες. Τὸ συλ­λα­λη­τή­ριο τῆς Θεσ­σα­λο­νί­κης, ἄ­σχετα μὲ τοὺς λό­γους ποὺ ἀ­κού­σθη­καν, ἦ­ταν μία συγ­κλο­νι­στικὴ λαϊκὴ κραυγή, μιὰ φωνὴ ἀ­να­στε­να­γμοῦ πα­νε­θνι­κοῦ δι­α­με­τρή­μα­τος, ὅ,τι κα­λύ­τερο εἶδε ἡ πα­τρίδα μας τὰ τε­λευ­ταῖα χρό­νια. Ὁ τρό­πος τῆς ἀν­τί­δρα­σης καὶ τῆς πο­λε­μι­κῆς αὐ­τῶν ποὺ τὸ ἀ­πορ­ρί­πτουν, ἀπὸ μό­νος του φα­νε­ρώ­νει τὴ ση­μα­σία καὶ τὴν ἀ­ξία του.

Εὐ­και­ρία νὰ μα­ζευ­τοῦμε ὅ­λοι μαζὶ καὶ στὴν Ἀ­θήνα καὶ νὰ δι­α­τρα­νώ­σουμε τὴν ἀ­γάπη μας στὴν πα­τρίδα καὶ τὴν ἀ­νάγκη μας γιὰ ἐ­θνικὴ ἀ­ξι­ο­πρέ­πεια καὶ ὑπερη­φά­νεια. Ἀρ­κετὰ ἔ­χουμε πλη­ρώ­σει τὰ λάθη μας. Και­ρὸς νὰ ὀρ­θώ­σουμε ὡς λαὸς ὅ­λοι μαζὶ τὸ ἀ­νά­στημά μας καὶ νὰ ἀ­να­στή­σουμε τὴν ἀ­ξι­ο­πρέ­πειά μας.

Ρω­τοῦν με­ρι­κοὶ γιὰ τὸν Ἀρ­χι­ε­πί­σκοπο καὶ τὶς δη­λώ­σεις του. Ὁ Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πός μας ἁ­πλὰ εἶπε ὅτι προ­τι­μάει αὐ­τὸς τὰ δύ­σκολα καὶ ὄχι τὰ εὔ­κολα. Δὲν εἶπε νὰ μὴν κά­νουμε ἐ­μεῖς τὰ εὔ­κολα. Ἐ­μεῖς λοι­πὸν θὰ κά­νουμε ὡς λαὸς τὸ εὐ­λο­γη­μένο καὶ τόσο ὡ­ραῖο εὔ­κολο, τὸ νὰ βρε­θοῦμε ὅ­λοι μαζὶ καὶ νὰ συμ­βά­λουμε στὴ δυ­νατὴ φωνὴ τοῦ λαοῦ. Αὐτὸ εἶ­ναι πρά­γματι εὔ­κολο, ἀλλὰ πολὺ οὐ­σι­α­στικό. Ὅ­σοι λοι­πὸν μπο­ρεῖτε καὶ τὸ θέ­λετε, μὴ δι­στά­σετε νὰ τὸ κά­νετε. Ἡ εὐ­λο­γία τοῦ Θεοῦ θὰ εἶ­ναι μαζί σας. Μὴν ἀμ­φι­βάλ­λετε κα­θό­λου.

Ἐν­νο­εῖ­ται ὅτι κι ἐγώ, πρῶτα ὁ Θεός, θὰ εἶ­μαι πα­ρὼν στὸ Σύν­τα­γμα τὴν ἐρ­χό­μενη Κυ­ρι­ακή 4 Φε­βρου­α­ρίου στὶς 2:00μ.μ. μαζί σας.


Μετὰ πολ­λῶν εὐ­χῶν,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣEνημερωτικό σημείωμα pdf  

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
12.12.2017

Ως ημέρα σταθμός στην πορεία της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» αλλά και της Ανακουφιστικής Φροντίδας στην Ελλάδα θα παραμείνει η Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017.

Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, τελέσθηκαν τα εγκαίνια του πρώτου στην Ελλάδα Ξενώνα Ανακουφιστικής Φροντίδας (Hospice) «ΓΑΛΙΛΑΙΑ».

Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» αποτελείται από διεπιστημονική ομάδα 36 ιατρών, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγου, φυσιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και ιερέα με βασική ευθύνη την περίθαλψη ασθενών με απειλητική για τη ζωή τους ασθένεια, κυρίως καρκινοπαθείς και νευρομυϊκούς ασθενείς που πάσχουν από νόσο του κινητικού νευρώνα. Κάτω από τη σκέπη της Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής προσφέρει τις υπηρεσίες της εντελώς δωρεάν σε πάσχοντες συνανθρώπους μας της Νοτιοανατολικής Αττικής, εδώ και μία οκταετία στη βάση της κατ’ οίκον και της ημερήσιας φροντίδας, με τη συνδρομή και εκατό και πλέον εκπαιδευμένων εθελοντών.

Ο Ξενώνας που θα λειτουργήσει άμεσα μετά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι υπερσύγχρονα εξοπλισμένος, χάρις στις χορηγίες 23 κοινωφελών ιδρυμάτων, οργανισμών, επιχειρήσεων και ιδιωτών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται το Ίδρυμα ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ, το κοινωφελές Ίδρυμα ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗΣ, το Ίδρυμα ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ, το Ίδρυμα TIMA FOUNDATION, ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος, THE NORDBLOM FAMILY FOUNDATION, o ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, η CITIBANK, η EUROBANK, η KOREAN REGISTRY, η AENORASIS, το κοινωφελές Ίδρυμα ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΗΣ, ο κ. Πόλυς Χατζηωάννου, ο κ. Χαράλαμπος Μυλωνάς, ο κ. Ανδρέας Χατζηγιάννης, η κ. Ευαγγελία Χουτοπούλου, η οικογένεια Κατρισιανάκη, η κ. Μαρία Ματαράγκα και φυσικά η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ και περισσότεροι από 3.500 δωρητές.

Μετά τὸν Αγιασμό, τον οποίον  ετέλεσε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος ακολούθησε σύντομη ευχετήρια παρέμβαση του, κατά την οποία τόνισε βασικά την στη βάση της αγάπης διακονία του πάσχοντος συνανθρώπου μας μέχρι της τελικής του πνοής ως εικόνας του Θεού.

Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος έδωσε τὸ περίγραμμα της πορείας του όλου έργου, αρχίζοντας από τη σύλληψη της ιδέας το 2005, την οργάνωση των πρώτων ημερίδων και σεμιναρίων, τη διαμόρφωση αντίληψης, γνώσης και εικόνας του εγχειρήματος με αλλεπάλληλες επισκέψεις σε hospices του εξωτερικού, την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» τον Μάρτιο του 2010, τη διεύρυνση του προγράμματος και τελικά την κατασκευή του υπερσύγχρονου Ξενώνα. Το έργο στηρίχθηκε σε τέσσερεις άξονες, την αναγκαιότητα, τη δυνατότητα, την υψηλή ποιότητα και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας. Η διαχείριση των σοβαρών ασθενειών και του θανάτου απαιτεί φρόνημα που γεννάει φως, χαρά και ζωή. Γι’ αυτό και η όλη προσπάθεια στηρίζεται σε νέα παιδιά με φρεσκάδα, ζωντάνια και νεανικό ενθουσιασμό.

Ολοκληρώνοντας ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όλους τους συντελεστές του έργου, στα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, στους εθελοντές, στους χορηγούς, στους εκπροσώπους της τοπικής αυτόδιοίκησης κ.λπ. και φυσικά στην αρχιτεκτονική ομάδα του κ. Πάνου Παρθένιου και των συνεργατών του.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τη σύντομη, αλλά καρδιακή παρουσίαση από την επιστημονική υπεύθυνη της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» κα Αλίκη Τσερκέζογλου, της εμπειρίας που έχει αποκομίσει η ομάδα της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» από την έως σήμερα φροντίδα 700 και πλέον ασθενών και τη σπουδαιότητα της προσφοράς Ανακουφιστικής Φροντίδας σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν μια απειλητική για τη ζωή τους νόσο και τους φροντιστές τους.

Στο βήμα ακολούθησε η Διευθύντρια Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ανακουφιστική Φροντίδα στη Ρουμανία του Hospice Casa Sperantei, Brasov, Prof. Daniela Mosoiu. Η Prof. Mosoiu, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανακουφιστικής Φροντίδας, παρουσίασε την ταχύτατη εξέλιξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας στη Ρουμανία αλλά και την επέκταση της ιδέας των Hospices σε όλη την Ευρώπη. Κλείνοντας το σύντομο χαιρετισμό της η Prof. Mosoiu ευχήθηκε καλή επιτυχία στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» καθώς είναι η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια ανάπτυξης της Ανακουφιστικής Φροντίδας στην Ελλάδα.

Στην εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι της αντίστοιχης Μονάδας της Λευκωσίας «ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ» και του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Αντώνιος Αυγερινός, βουλευτές και οι δήμαρχοι των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής, διευθυντές Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, προβλήθηκαν και δύο σύντομα βίντεο περιγράφοντας το όραμα και την ως τώρα εμπειρία των ασθενών.

Στην κατακλείδα της εκδηλώσεως ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας εξήρε το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Εκκλησίας υπογραμμίζοντας μάλιστα, πως πολλές φορές υποκαθιστά το έργο της Πολιτείας με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, μίλησε για την συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας όχι μόνο της αξιοπρέπειας αλλά και της αξίας του ανθρώπου, την τεράστια σημασία που έχει ο σεβασμός στη ζωή, ιδιαίτερα όταν αποδυναμώνεται η προσωπικότητα και τη λειτουργία τέτοιων Μονάδων και Ξενώνων ως την πιο ουσιαστική απάντηση στο δίλημμα της ευθανασίας.

Τέλος, ακολούθησε ξενάγηση του κ. Προέδρου, του Μακαριωτάτου, των χορηγών και των συνεργατών τους στον Ξενώνα της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» καθώς και δεξίωση.Φωτογραφίες:Βίντεο: 

 

egkainia gal 12 12 2017

 


pdf


xr2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 


Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ
Ἑορτασμὸς μνήμης Ἁγίου Νικολάου, 5 - 7 Δεκ 2017

• Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος θὰ τελέσει τὴν ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ καὶ θὰ ὁμιλήσει ἐπικαίρως στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μαρκοπούλου, τὴν Τρίτη 5 Δεκεμβρίου στὶς 18:00, μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁποίας καὶ θὰ προσφερθεῖ σὲ ὅλους ἑόρτιο κέρασμα.

• Τὴν ἑπομένη, Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου τὸ πρωὶ θὰ τελεσθεῖ ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου Θορικοῦ Λαυρεωτικῆς (μεταξὺ τοῦ Λιμένος Λαυρίου καὶ τοῦ ἐργοστασίου τῆς ΔΕΗ), προεξάρχοντος πάλι τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιωτάτος θὰ μεταβεῖ στὸ νεόδμητο Ἐπισκοπεῖο Λαυρίου, ὅπου καὶ θὰ δεξιωθεῖ τὶς ἀρχὲς καὶ τὸν λαὸ τῆς Λαυρεωτικῆς.

• Ἀμέσως μετά, λόγῳ καὶ τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας Ἀτόμων μὲ Εἰδικὲς Ἀνάγκες, ὁ Σεβασμιώτατος θὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ Εἰδικὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο Λαυρίου, ὅπου καὶ θα συνομιλήσει μὲ τοὺς δασκάλους καὶ τοὺς μαθητές, θὰ προσφέρει τὸ γεῦμα καὶ θὰ διανείμει δῶρα καὶ ἐκπαιδευτικὸ ὑλικό.

• Στὴ συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος θὰ μεταβεῖ στὸ Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὴν Καμάριζα, ὅπου καὶ θὰ ἐπισκεφθεῖ τὸν ἀσθενοῦντα π. Νεκτάριο Βιτάλη, ἀκάματο ἐργάτη τῆς Ἐκκλησίας μας, φιλελεήμονα ποιμένα καὶ εὐλαβέστατο λειτουργὸ τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ.

• Στὶς 13:30 θὰ ἐπιστρέψει στὸ Λαύριο, ὅπου καὶ θὰ γευματίσει μὲ τοὺς ἀπόρους καὶ ἀστέγους τῆς Λαυρεωτικῆς, καὶ μὲ ἀντιπροσωπεία μαθητῶν τῶν Λυκείων ΓΕΛ καὶ ΕΠΑΛ τοῦ Λαυρίου, στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα.

• Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας στὶς 17:30, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος θὰ χοροστατήσει στὸν μεθέορτο Ἑσπερινό, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπάτων, στὸν ὁποῖο καὶ θὰ λάβουν μέρος ὅλοι οἱ ἄγοντες τὰ ὀνομαστήριά τους κληρικοὶ τῆς Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖοι μετὰ τὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, θὰ δεχθοῦν εὐχὲς στὸ Συνοδικὸ  τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου στὰ Σπάτα.

• Τὴν ἑπομένη, Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου τὸ πρωί, στὶς 11:00 ὁ Σεβασμιώτατος θὰ μεταβεῖ στὴ ΣΤΕΓΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ  «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», στὴν Παιανία, ὅπου θὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὸ προσωπικὸ καὶ τοὺς οἰκοτρόφους καὶ θὰ προσφέρει ἐκ μέρους τῆς Μητροπόλεώς μας οἰκονομικὴ βοήθεια, εἴδη πρώτης ἀνάγκης, τρόφιμα καὶ γλυκίσματα.

• Τὸ βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας, ὁ Σεβασμιώτατος θὰ δεξιωθεῖ καὶ θὰ προσφέρει ἑόρτιο δεῖπνο στοὺς καθηγητὲς ὅλων τῶν βαθμίδων ἀμφοτέρων τῶν Τμημάτων τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ.   

 


pdf

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χειροτονία π. Νεκταρίου Παπαθανασίου
7.7.2017

Την Παρασκευή 7 Ιουλίου ε.ε. ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Κυριακής Σπάτων, όπου κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας θα τελέσει την εις πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου π. Νεκταρίου Παπαθανασίου.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χειροτονία π. Παναγιώτου Ρενιέρη

2.2.2017

 

Τὴν Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου ε.ε., ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορωπίου, όπου κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας θα τελέσει την εις πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου π. Παναγιώτου Ρενιέρη.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χειροτονία κ. Νικολάου Μεταξά 29.1.2017

 

Την Κυριακή, 29 Ιανουαρίου ε.ε., ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος θα ιερουργήσει στον Ι. Ναό Αναλήψεως του Κυρίου Κορωπίου, όπου κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας θα τελέσει την εις διάκονον χειροτονία του κ. Νικολάου Μεταξά.


 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εορτασμός μνήμης Αγίου Νικολάου, 5 - 7 Δεκ 2016

• Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Νικολάου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος θα τελέσει την Ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Μαρκοπούλου, την Δευ-τέρα 5 Δεκεμβρίου στις 18:00, μετά το πέρας της οποίας και θα προσφερθεί σε όλους εόρτιο κέρασμα.

• Την επομένη, Τρίτη 6 Δεκεμβρίου το πρωί θα τελεσθεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου Θορικού Λαυρεωτικής (μεταξύ του Λιμένος Λαυρίου και του εργοστασίου της ΔΕΗ), προεξάρχοντος πάλι του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας οι ψαράδες της περιοχής μαζί με τους άνδρες του Λιμεναρχείου Λαυρίου, κατά το έθος, θα ψήσουν ψάρια, τα οποία και θα προσφέρουν στον κόσμο, ο δε Μητροπολίτης μας θα δεχθεί ευχές επί τη ονομαστική του εορτή στο Επισκοπείο Λαυρίου.

• Αμέσως μετά, ο Σεβασμιώτατος θα τελέσει στον ήδη προετοιμασμένο κατάλληλο χώρο του Επισκοπείου τα εγκαίνια του Ιατρικού Εξεταστηρίου και Κοινωνικού Φαρμακείου, που θα λειτουργήσει υπό την ευθύνη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, σε συνεργασία με τη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ».

• Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος θα μεταβεί στο Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών του Σουνίου, όπου και θα παραθέσει εόρτιο γεύμα στους τριακόσιους πενήντα μετανάστες από τις εμπερίστατες χώρες της Συρίας και του Αφγανιστάν.

• Γύρω στις 13:30 θα επιστρέψει στο Λαύριο, όπου και θα γευματίσει με τους απόρους και αστέγους της Λαυρεωτικής, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Αγίου Ανδρέα Λαυρίου.

• Το απόγευμα της ίδιας μέρας στις 17:30, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος θα χοροστατήσει στον μεθέορτο Εσπερινό, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στον οποίο και θα λάβουν μέρος όλοι οι άγοντες τα ονομαστήριά τους κληρικοί της Μητροπόλεώς μας. Μετά το τέλος του Εσπερινού, όλοι οι εορτάζοντες κληρικοί μας θα δεχθούν ευχές στο Συνοδικό  του Μητροπολιτικού Μεγάρου στα Σπάτα.

• Την επομένη, Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου το πρωί, στις 10:00 ο Σεβασμιώτατος θα επισκεφθεί την Στέγη της ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ε.Γ.Ν.Υ.Α.) στο Λαγονήσι και στις 12:00 θα μεταβεί στη ΣΤΕΓΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ  «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», στην Παιανία, όπου θα τελέσει Αρτοκλασία. Και στα δύο ιδρύματα θα επικοινωνήσει με το προσωπικό και τους οικοτρόφους και θα προσφέρει εκ μέρους της Μητροπόλεώς μας οικονομική βοήθεια, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα και γλυκίσματα.


pdf

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χειροτονία κ. Γρηγορίου Λευθεριώτη 12.11.2016

 

Το Σάββατο, 12 Νοεμβρίου ε.ε., ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα Αναστάσεως Χριστού Σπάτων, όπου κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας θα τελέσει την εις διάκονον χειροτονία του θεολόγου κ. Γρηγορίου Λευθεριώτη.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χειροτονία π. Μερκουρίου Κουρτέλη
16.10.2016

Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου ε.ε., ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπάτων, όπου κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας θα τελέσει την εις πρεσβύτερον χειροτονία του Ιεροδιακόνου π. Μερκουρίου Κουρτέλη.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πανήγυρις Αγ. Δημητρίου Κερατέας προεξάρχοντος
του Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου
26.10.2016

Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου ε.ε. στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Κερατέας θα τελεσθεί Αρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού (Εκκλησίας της Κύπρου) κ. Αθανασίου και συλλειτουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. 


Χάρτης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χειροτονία π. Τριανταφύλλου Γεροντάκη
25.9.2016

Τὴν Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου ε.ε., ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος θα ιερουργήσει στον νεοεγκαινιασθέντα Ιερό Ναό των Αγίων Μυροφόρων στο Πανόραμα της Παλλήνης, όπου κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας θα τελέσει την εις πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου π. Τριανταφύλλου Γεροντάκη.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ετήσιο Μνημόσυνο Μητροπολίτου Αγαθονίκου 10.9.2016

mht.Agathonikos

Τον Σεπτέμβριο ε.ε. συμπληρώνεται ένα έτος από την προς Κύριον εκδημία του Μακαριστού Μητροπολίτου πρ. Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κυρού Αγαθονίκου.

Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα Αναστάσεως Χριστού Σπάτων, όπου κατά τη Θεία Λειτουργία θα τελέσει το ετήσιο Μνημόσυνο.

Ακολούθως, ο Σεβασμιώτατος θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Βηθλεέμ Κορωπίου και θα τελέσει τρισάγιο επί του τάφου του Μακαριστού Μητροπολίτου, ο οποίος, σημειωτέον, βρίσκεται στο Κοιμητήριο της Ιεράς Μονής.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκδημία π. Πορφυρίου Παπαρούπα 7.3.2016

Την Δευτέρα 7 Μαρτίου ε.ε. εξεδήμησε προς Κύριον αιφνιδίως, σε ηλικία 67 ετών ο Αρχιμανδρίτης Πορφύριος Γεωργ. Παπαρούπας, Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Σάββα Γλυκών Νερών.

Ο μακαριστός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος τον Οκτώβριο του 1978, από τον τότε Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου και νυν Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο. Την Κανονική Συμμαρτυρία έλαβε από τον Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη.

Υπηρέτησε ως κληρικός στις Ι. Μητροπόλεις Κυδωνίας, Νικαίας, Αττικής και Φθιώτιδος. Το  2012, μετατέθηκε στην Ι. Μητρόπολή μας και υπηρέτησε στους Ιερούς Ναούς Αγίων Θεοδώρων Γαργηττού, Παναγίας Βλαχερνών Παλλήνης και Αγίας Παρασκευής Αρτέμιδος. Από το 2014 και έως της εκδημίας του ήταν εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα Γλυκών Νερών.

Για περισσότερα από 30 έτη υπηρέτησε στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, διατελέσας και Σχολάρχης του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Αθηνών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Σταυρού Μεσογείων την Τετάρτη, 9 Μαρτίου και ώρα 15:00.

Ακολούθως η σορός του μεταστάντος θα ενταφιαστεί στο Κοιμητήριο της Καλλιθέας.

Ας έχουμε την ευχή του!


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκδημία π. Σωκράτους Χρόνη 10.2.2016

Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου ε.ε. εξεδήμησε προς Κύριον, σε ηλικία 54 ετών και κατόπιν πολυετούς ασθενείας, ο Πρωτοπρεσβύτερος Σωκράτης Νικ. Χρόνης, Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Σεραφείμ Αρτέμιδος.

Ο μακαριστός γεννήθηκε στον Ελαφότοπο Ιωαννίνων το 1962 και ήταν κατά σάρκα αδελφός του π. Γεωργίου Χρόνη, επίσης κληρικού της Μητροπόλεώς μας. Χειροτονήθηκε διάκονος τον Δεκέμβριο του 1985 και πρεσβύτερος τον Ιανουάριο του 1988 από τον Μακαριστό Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Αγαθόνικο.

Από της χειροτονίας του, το 1988, έως το 2010 υπηρέτησε στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Σπάτων και από το 2010 έως της εκδημίας του υπηρέτησε στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ Αρτέμιδος.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Σπάτων, την Παρασκευή 12/2 προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου και με τη συμμετοχή πλειάδος κληρικών της Μητροπόλεώς μας. Ακολούθως η σορός του μεταστάντος ετάφη στο Κοιμητήριο των Σπάτων.

Ας έχουμε την ευχή του!


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
19.1.2016

Την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, που διοργάνωσε η Μητρόπολή μας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, με θέμα: "Ενδυναμώνοντας το σχολείο και την οικογένεια μέσα από την πρακτική της συγχώρησης".

Στην εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του δήμου Γέρακα, ομιλητές ήταν ο Καθηγητής της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Wisconsin-Madison της Αμερικής κ. Robert Enright και η υπεύθυνη του προγράμματος: «Αγωγή στη Συγχώρηση» του ίδιου Πανεπιστημίου, Δρ. Πέλη Γαλίτη.

Κατά την έναρξη, απηύθυναν χαιρετισμό ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ.Στέφανος Καπέλας και ο δήμαρχος Παλλήνης κ. Αθανάσιος Ζούτσος.

Στη συνέχεια, ο Δρ. Enright, ο οποίος είναι και ιδρυτής του International Forgiveness Institute, ανέλυσε την έννοια της συγχώρησης και την επίδραση που αυτή έχει στη ζωή του ανθρώπου που συγχωρεί, αλλά και των οικείων του. Ο Καθηγητής παρουσίασε επίσης τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε ασθενείς τελικού σταδίου, οι οποίοι ακολούθησαν τη "θεραπεία της συγχώρησης".

Κατόπιν η κα Γαλίτη παρουσίασε την εμπειρία της ως υπεύθυνη του προγράμματος "Αγωγή στη Συγχώρηση" που εφαρμόζεται πιλοτικά σε σχολεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Την εκδήλωση έκλεισε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ο οποίος ευχαρίστησε τους ομιλητές. Ο Σεβασμιώτατος μοιράστηκε τη δική του εμπειρία μέσα από περιστατικά και ανέλυσε την έννοια της συγχώρησης μέσα από τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας.


pdf


Ηχητικά αρχεία των ομιλιών:
- Dr. Enright
- Δρ. Πέλη Γαλίτη
- Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος


ΔΗΛΩΣΗ

για το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης
Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικής Νικολάου
17.12.2015

Για άλλη μια φορά, λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, μάλιστα με την μορφή του κατεπείγοντος, επιχειρείται η ψήφιση ενός νομοσχεδίου παντελώς ξένου προς τα επικρατούντα ήθη, εντελώς ασυμβίβαστου προς την κοινή λογική, ιδιαίτερα προκλητικού για τον θεσμό της οικογένειας και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ο σεβασμός στον κάθε άνθρωπο και τα βασικά δικαιώματά του είναι οφειλή των δημοκρατικών και πολιτισμένων κοινωνιών.  Η συμπάθεια σε όποιον δυστυχεί μέσα στην ασάφεια της ταυτότητας του φύλου του είναι ουσιώδης έκφραση της γνήσιας εκκλησιαστικής αγάπης και αντίληψης.

Κάθε όμως προσπάθεια νομιμοποίησης ή πολύ περισσότερο θεσμοθέτησης αντίθετων με την φύση επιλογών που προσβάλλουν την ανθρώπινη οντολογία, που υποτάσσουν εγωιστικά την ιερότητα της αναπαραγωγής στην ηδονική παθολογία των σεξουαλικών ορμών,  και τα απαράγραπτα χρηστά ήθη στον αλόγιστο εγωισμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων αποτελεί αθέμιτη παρανομία που εκδικείται  τον άνθρωπο και καταλύει την κοινωνία.

Ελπίζουμε ότι αυτοί που είναι εντεταλμένοι να νομοθετούν και να εκφράζουν το λαϊκό αίσθημα θα ακούσουν την υπαρξιακή ανάσα του λαού που τους έδωσε την ψήφο του και δεν θα προσβάλουν το τίμιο κομμάτι του ασεβώντας στην αξιοπρέπειά του και τα χρηστά ήθη. Καμία κομματική πειθαρχία δεν επιτρέπεται να πνίξει την τίμια βουλευτική συνείδηση. Καμία Ευρωπαϊκή οδηγία δεν μπορεί βίαια να ασελγήσει στο ιερό σώμα της παράδοσης και της ιστορίας μας. Κανένα Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν μπορεί να τιμωρήσει τη λογική, το ήθος, τον αυτοσεβασμό και την οικογενειακή ιερότητα.

Όταν η προσωπική δυστυχία από ανομία γίνεται απαιτητικό δικαίωμα, στη συνέχεια εξελίσσεται σε πανίσχυρο lobby, έπειτα σε παγκόσμια μόδα και καταλήγει σε διεθνή νομιμοποίηση και θεσμοθέτηση, τότε η πραγματική απειλή δεν είναι το ψέμα της λεγόμενης «ομοφοβίας», αλλά το παραλήρημα της άκριτης ομομανίας.

Ίσως μια ποιμαντική διαχείρισης της ιερής παρακαταθήκης του φύλου να αποτελούσε την δύσκολη αλλά ευλογημένη εναλλακτική πρόταση στην επιχειρούμενη νομική θεσμοθέτηση. Η Εκκλησία έχει πολλούς λόγους να καταδικάζει την εκτροπή, έχει όμως πολύ περισσότερους και πλούσια διδασκαλία για να αγκαλιάζει τους ανθρώπους και να την μετατρέπει σε θεραπευτική επιστροφή. Ίσως και η πολιτεία να έχει τους δικούς της λόγους να νομιμοποιεί την εκτροπή, έχει όμως πολύ περισσότερους για να την αποτρέψει.

Ίσως πάλι να είναι καιρός  να αποσυρθεί το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και από τα ετερόφυλα ζευγάρια. Από εκεί άρχισε το κακό. Όσο για τα ομόφυλα άτομα, ο δρόμος είναι ένας∙ για όλους η υπομονή και για κάποιους η μετάνοια. Η δε κοινωνία μας, για να μπορέσει να αυτοσυντηρηθεί, χρειάζεται ταπεινή στροφή στον Θεό, πίστη, τόλμη και σοφία και λίγη εξυπνάδα...


pdf


xr2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
6.12.2015

Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εορτής του Αγίου Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, τέλεσε την θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος Παλλήνης.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος υπογράμμισε πως η οικογένεια ως θεσμός δέχεται καίρια τραύματα και στην πατρίδα μας από την ανησυχητική υπογεννητικότητα, τα πολλά διαζύγια, την ανεργία, την επικράτηση των νέων ηθών, την ηθική δικαιολόγηση της αποφυγής της τεκνογονίας, την νομική κατοχύρωση και διευκόλυνση των αμβλώσεων, την κατάχρηση των σύγχρονων αναπαραγωγικών τεχνολογιών, την πρωτοφανή στην ανθρώπινη ιστορία θεσμοθέτηση μορφών συμβιώσεως ατόμων ακόμη και του ιδίου φύλου και την εξίσωσή τους προς τον ιερό θεσμό του γάμου, τον εκφυλισμό του μυστηρίου σε «σύμφωνο» ή νομική σύμβαση, πράγματα που ουσιαστικά ξεθεμελιώνουν την ιερότητα της οικογενειακής συζυγίας και πλήττουν θανάσιμα αυτή την ίδια την πατρότητα και τη μητρότητα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, με απόφαση του Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, η Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015 ορίσθηκε ως ημέρα Στήριξης της Αγωνιζόμενης Οικογένειας, και μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος στο πλαίσιο σεμνής και συγκινητικής τελετής, επέδωσε επαίνους και χορήγησε οικονομικά επιδόματα σε οικογένειες των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής ως εξής:

1) Σε ανήλικα παιδιά υπερπολύτεκνων οικογενειών (περισσότερα από 5 παιδιά) και σε παιδιά αυτών των οικογενειών που σπουδάζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

2) σε κάθε τέταρτο παιδί που γεννήθηκε εντός του 2015,

3) σε οικογένειες που έχουν παιδιά με φυσικές αναπηρίες,

4) σε οικογένειες που έχουν παιδιά με σοβαρή νοητική στέρηση,

5) σε ιδρύματα της περιοχής μας που λειτουργούν με την ευθύνη γονέων και περιθάλπουν παιδιά με ειδικές ανάγκες των προηγούμενων κατηγοριών και

6) σε παιδιά που διακρίθηκαν στις σπουδές τους ἢ σε διεθνείς διαγωνισμούς ἢ επιτέλεσαν πράξεις άξιες επαίνου και δημόσιας προβολής.

Το σύνολο του ποσού που είχε εγκριθεί από το Συμβούλιο του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής ήταν ύψους 70.000€  και διανεμήθηκε σε 75 οικογένειες και 3 μη εκκλησιαστικά κοινωφελή ιδρύματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τα οποία στηρίζουν νέους με ειδικές ανάγκες.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν βουλευτές, Δήμαρχοι των Μεσογείων και Λαυρεωτικής, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και της Περιφέρειας Αττικής, και πλήθος κόσμου.

 


pdf

xr2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Σπάτα, 1 Δεκεμβρίου 2015


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τὴν Κυριακὴ 6 Δεκεμβρίου 2015, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, θὰ τελέσει τὴν θεία λειτουργία καὶ θὰ κηρύξει τὸν θεῖο λόγο στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Τρύφωνος Παλλήνης.

Μὲ ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, ἡ ἡμέρα αὐτὴ θὰ ἀφιερωθεῖ στὴν Οἰκογένεια, δεδομένου ὅτι ὁ Ἅγιος Νικόλαος εἶναι ὄχι μόνον ὁ προστάτης τῶν ναυτικῶν ἀλλὰ καὶ τῆς οἰκογένειας, ὡς ἅγιος τῆς κοινωνικῆς προσφορᾶς, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς συμπαραστάσεως στὶς ἄμεσες καθημερινὲς ἀνάγκες τῶν χειμαζομένων οἰκογενειῶν, τῶν γονέων καὶ τῶν παιδιῶν.

Στὶς μέρες μας, δυστυχῶς, ἡ οἰκογένεια ὡς θεσμὸς ἔχει δεχθεῖ καίρια τραύματα καὶ στὴν πατρίδα μας. Ἡ τόσον ἀπειλητικὴ καὶ γιὰ τὴν ἐθνική μας ὑπόσταση  ὑπογεννητικότητα, τὰ ὑπεράριθμα διαζύγια, ἡ ἀνεργία, ὁ γενικευμένος πνευματικὸς ἀποπροσανατολισμός, τὰ νέα ἤθη, ἡ κατάχρηση τῶν σύγχρονων ἀναπαραγωγικῶν τεχνολογιῶν, ἡ ἠθικὴ δικαιολόγηση τῆς ἀποφυγῆς τῆς τεκνογονίας, ἡ νομικὴ κατοχύρωση καὶ διευκόλυνση τῆς διακοπῆς τῆς κυήσεως, ἡ πρωτοφανὴς στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία θεσμοθέτηση μορφῶν συμβιώσεως ἀτόμων ἀκόμη καὶ τοῦ ἰδίου φύλου καὶ ἡ ἐξίσωσή τους πρὸς τὸν ἱερὸ θεσμὸ τοῦ γάμου, ὁ ἐκφυλισμὸς τοῦ μυστηρίου σὲ «σύμφωνο» ἢ νομικὴ σύμβαση οὐσιαστικὰ ξεθεμελιώνουν τὴν ἱερότητα τῆς οἰκογενειακῆς συζυγίας καὶ πλήττουν θανάσιμα αὐτὴ τὴν ἴδια τὴν πατρότητα καὶ τὴ μητρότητα.

Κατόπιν τούτων, ἡ Μητρόπολή μας, ὁρίζοντας τὴν Κυριακὴ 6 Δεκεμβρίου 2015, ὡς ἡμέρα στήριξης τῆς ἀγωνιζομένης οἰκογένειας, ἀποφάσισε νὰ βοηθήσει στὸ πλαίσιο σεμνῆς τελετῆς, μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, οἰκογένειες τῶν Μεσογείων καὶ τῆς Λαυρεωτικῆς χορηγῶντας  ἐπιδόματα ἢ ἐφ’ ἅπαξ οἰκονομικὰ βοηθήματα ὡς ἑξῆς:

1) Σὲ ἀνήλικα παιδιὰ ὑπερπολυτέκνων οἰκογενειῶν (περισσότερα ἀπὸ 5 παιδιά) καὶ σὲ παιδιὰ αὐτῶν τῶν οἰκογενειῶν ποὺ σπουδάζουν στὴν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση

2) Σὲ κάθε τέταρτο παιδὶ ποὺ γεννήθηκε ἐντὸς τοῦ 2015,

3) Σὲ οἰκογένειες ποὺ ἔχουν παιδιὰ μὲ φυσικὲς ἀναπηρίες,

4) Σὲ οἰκογένειες ποὺ ἔχουν παιδιὰ μὲ σοβαρὴ νοητικὴ στέρηση,

5) Σὲ ἱδρύματα τῆς περιοχῆς μας ποὺ λειτουργοῦν μὲ τὴν εὐθύνη γονέων καὶ περιθάλπουν παιδιὰ μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες τῶν προηγουμένων κατηγοριῶν καὶ

 6) Σε παιδιὰ ποὺ διακρίθηκαν στὶς σπουδές τους ἢ σὲ διεθνεῖς διαγωνισμοὺς ἢ ἐπετέλεσαν πράξεις ἄξιες ἐπαίνου καὶ δημόσιας προβολῆς.

Τὸ σύνολο τοῦ ποσοῦ ποὺ ἐνεκρίθη ἀπὸ τὸ ἁρμόδιο Συμβούλιο τῆς Μητροπόλεώς μας εἶναι ὕψους περίπου 70.000€ καὶ θὰ διανεμηθεῖ σὲ περισσότερες ἀπὸ 75 οἰκογένειες καὶ 3 μὴ ἐκκλησιαστικὰ κοινωφελῆ Ἱδρύματα ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας, τὰ ὁποῖα στηρίζουν παιδιὰ καὶ νέους μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες.

Στὴν ἐκδήλωση ἔχουν προσκληθεῖ ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, οἱ βουλευτές, οἱ δήμαρχοι, ἡ κ. Περιφερειάρχης κ.λπ.


pdf

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ιερατική Σύναξη Ι.Μ.Μ.Λ. 22.10.2015

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015, στον Ιερό Ενοριακό Ναό του Αγίου Νικολάου Σπάτων, πραγματοποιήθηκε Ιερατική Σύναξη των Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, κατά την οποία ο Σεβ. Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος & Υμηττού κ. Δανιήλ, μετά από πρόσκληση του Σεβ Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, μίλησε στους ιερείς της Μητροπόλεώς μας με θέμα : «Ερεθίσματα ιερατικής αυτογνωσίας».

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δανιήλ, με την διακρίνουσα αυτόν σοφία, ευρυμάθεια και γλαφυρότητα, μίλησε καταρχήν για τον κληρικό ως όργανο και αποδέκτη της θείας χάριτος, και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σημασία της χειροτονίας, στη σχέση που θα πρέπει να έχει ο κάθε ιερέας με τον Επίσκοπό του, καθώς και στη σχέση του με το ποίμνιο που του εμπιστεύθηκε η Εκκλησία.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην αξία της ιερωσύνης ως μυστήριο, ως αποστολή και διακονία και στη σημασία της συνεχούς αναζωπύρωσης του χαρίσματος της ιερωσύνης στη ζωή του κάθε ιερέα ξεχωριστά. Ο ιερέας δεν θα πρέπει να είναι μόνον «θρόνου διάδοχος» αλλά «και τρόπων μέτοχος». Ιδιαίτερα τόνισε πως ο ιερέας, όπως είναι εμφανές και στα έργα των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας μας, θα πρέπει να διακρίνεται και για το μαρτυρικό του φρόνημα και πνεύμα.

Τέλος, αναφέρθηκε και στη σχέση του ποιμένος με το ποίμνιό του μέσα στο πλαίσιο της ενορίας. Ο ιερέας θα πρέπει να αποτελεί πρότυπο των λαϊκών αδελφών και να εμπνέει το ποίμνιο του με τη ζωή του ως ακαταπόνητος εργάτης της Εκκλησίας του Χριστού.

Ακολούθησε συζήτηση επί του θέματος, όπου ο Σεβασμιώτατος ομιλητής απάντησε σε ερωτήσεις και απορίες.

Εν κατακλείδι ο Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ευχαρίστησε τον άγιο Καισαριανής για την ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα και ωφέλιμη ομιλία του, υπογράμμισε τη σημασία της εν Χριστώ κοινωνίας και ακολούθησε ελεύθερη επικοινωνία του προσκεκλημένου Μητροπολίτη με τους ιερείς της Μητροπόλεώς μας.

Μετά το πέρας της Συνάξεως, οι δύο αρχιερείς επισκέφθηκαν την Ιερά Μονή Βηθλεέμ Κορωπίου, όπου τους υποδέχτηκαν η Καθηγουμένη και οι αδελφές της Ιεράς Μονής. Ο Σεβασμιώτατος κ. Δανιήλ, αφού προσκύνησε στο καθολικό της Μονής, ευχαρίστησε για τη φιλοξενία, απηύθυνε λόγους ωφέλιμους προς την αδελφότητα και στη συνέχεια παρετέθη τράπεζα.
pdf

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
40ήμερο Μνημόσυνο Μητροπολίτου Αγαθονίκου 10.10.2015

Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου ε.ε., συμπληρώνονται 40 ημέρες από την προς Κύριον εκδημία του Μακαριστού Μητροπολίτου πρ. Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κυρού Αγαθονίκου.

Την ημέρα αυτή, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος θα ιερουργήσει στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Βηθλεέμ Κορωπίου, όπου κατά τη Θεία Λειτουργία θα τελέσει το τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο.

Ακολούθως, θα τελεσθεί επιμνημόσυνη δέηση επί του τάφου του Μακαριστού Μητροπολίτου, ο οποίος, σημειωτέον, βρίσκεται στο Κοιμητήριο της Ιεράς Μονής Βηθλεέμ.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χειροτονία κ. Γεωργίου Καρκαλά 18.10.2015

Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου ε.ε., ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος θα ιερουργήσει στον Ιερό Προσκύνημα Αναστάσεως Χριστού Σπάτων, όπου κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας θα τελέσει την εις διάκονον χειροτονία του εκ Παιανίας θεολόγου κ. Γεωργίου Καρκαλά.


xr2

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΕΚΔΗΜΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γιὰ τὴν ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κυροῦ ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ, θὰ τελεσθοῦν στὸ Ἱερὸ Προσκύνημα Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ Σπάτων:

Τὴν Τετάρτη 2/9/2015 & ὥρα 20:30, Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἀπὸ Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως &

Τὴν Πέμπτη 3/9/2015 & ὥρα 7:00, Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μήλου & Μυκόνου κ.κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ὑποδοχὴ σκηνώματος Μητροπολίτου κυροῦ Ἀγαθονίκου
Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015
Ἱερὸ Προσκύνημα Ἀναστάσεως Χριστοῦ Σπάτωνxr2

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΕΚΔΗΜΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης πρώην Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κυρὸς ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ (κατὰ κόσμον Ἀριστοτέλης ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ) ἐγεννήθη εἰς Πύργον Τήνου, τὸ ἔτος 1918, ἐκ γνωστῆς πολυτέκνου οἰκογενείας Τηνίων καλλιτεχνῶν.

Ἐσπούδασεν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, λαβὼν  Πτυχίον τὸ ἔτος 1949.

Διάκονος ἐχειροτονήθη τὸ ἔτος 1942. Πρεσβύτερος τὸ ἔτος 1949.

Ὑπηρέτησεν ὡς Στρατιωτικὸς ῾Ιερεὺς (1949-1952) εἰς Σιάτιστα, Κιλκίς, Λαχανᾶ καὶ Μακρόνησον, ὡς Διάκονος δὲ καὶ Πρεσβύτερος ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Ἀθηνῶν καὶ τῇ ῾Ιερᾷ Μητροπόλει Φθιώτιδος, παρὰ τῇ ὁποίᾳ ὑπηρέτησεν ἐπὶ δεκαπενταετίαν ὡς Πρωτοσύγκελλος.

Τὸ ἔτος 1974 ἐξελέγη πρῶτος Μητροπολίτης τῆς νεοσυσταθείσης τότε Μητροπόλεως Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς. Κατὰ τὰ τριάκοντα ἔτη τῆς ποιμαντορικῆς  του διακονίας, διωργάνωσεν  ἐξ ὑπαρχῆς τὴν λαχοῦσαν αὐτῷ Θεόσωστον Ἐπαρχίαν, ποιμάνας αὐτήν μετὰ ἱεροπρεπείας, σεμνότητος, συνέσεως καὶ σωφροσύνης, προσφέρων εἰς αὐτὴν πολυσχιδὲς ποιμαντικόν, πνευματικὸν καὶ φιλανθρωπικὸν ἔργον. Μετὰ ἀπὸ τριάκοντα χρόνια θεοφιλοῦς ποιμαντορίας παρῃτήθη οἰκειοθελῶς τὴν 31ην Μαρτίου 2004.

Ἐν ἔτει 2007 ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κυρὸς Χριστόδουλος ἀπένειμεν εἰς αὐτὸν τὴν ἀνωτάτην διάκρισιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸν Χρυσοῦν Σταυρὸν τοῦ Ἀπ. Παύλου.

Παρέμεινεν ἐφησυχάζων λόγῳ γήρατος μέχρι τῆς τελευτῆς του εἰς τὸ παλαιὸν Ἐπισκοπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

pdf


Δελτίον Τύπου  

 


xr2

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΕΚΔΗΜΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟN ΤΥΠΟΥ

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ἀναγγέλλεται πρὸς τὸν ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸν ἡ πρὸς Κύριον ἐκδημία τοῦ Μητροπολίτου πρώην Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ.

Ὁ μακαριστὸς πρώην Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κυρὸς ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ ἐκοιμήθη σήμερον τῇ 1ῃ τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου 2015 καὶ περὶ ὥραν 17ην. Ὡς πρῶτος Μητροπολίτης τῆς νεοσυσταθείσης ἐν ἔτει 1974 Ἱερᾶς Μητροπόλεως διεποίμανεν αὐτὴν μετὰ ἱεροπρεπείας, σεμνότητος, συνέσεως καὶ σωφροσύνης, προσφέρων πολυσχιδὲς ποιμαντικόν, πνευματικὸν καὶ φιλανθρωπικὸν ἔργον.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου θὰ ψαλῇ μὲ τιμὰς ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτου τῇ  Πέμπτῃ 3ῃ Σεπτεμβρίου καὶ ὥρᾳ 12ῃ μεσημβρινῇ    ἐν τῷ  Ἱερῷ Προσκυνήματι Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ Σπάτων.

Θὰ ἀκολουθήσῃ ἡ ταφὴ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Βηθλεὲμ ἐν Κορωπίῳ.

Τὸ σκήνωμα τοῦ σεπτοῦ Ἱεράρχου θὰ τεθῇ εἰς λαϊκὸν Προσκύνημα ἀπὸ τῆς 10ης πρωϊνῆς τῆς αὔριον, Τετάρτης 2ας Σεπτεμβρίου, ἕως τῆς ὥρας τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
10.1.2015

Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος πραγματοποίησε προσκυνηματική εκδρομή στην περιοχή της Αργολίδας με τα μέλη των Συνάξεων Νέων της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

Στην εκδρομή συμμετείχαν ομάδα ιερέων Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως, καθώς και 100 νέοι και νέες, μέλη των Νεανικών Συνάξεων   που πραγματοποιούνται τόσο στην έδρα όσο και σε διάφορες ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.

Οι εκδρομείς αρχικά επισκέφτηκαν τον αρχαιολογικό χώρο του θεάτρου της αρχαίας Επιδαύρου, όπου ξεναγήθηκαν από την υπεύθυνη του θεάτρου κ. Βαρβάρα Λαζαρίδου και ενημερώθηκαν για το αρχαίο δράμα από την ηθοποιό κ. Αμαλία Μουτούση.

Στη συνέχεια, πραγματοποίησαν προσκύνημα στην Ιερά Μονή Καλαμίου, όπου τους υποδέχτηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος και η αδελφότητα της Μονής με επικεφαλής την Ηγουμένη Γερόντισσα Μελάνη, η οποία καλωσόρισε τον Σεβασμιώτατο και τους προσκυνητές και μίλησε γλαφυρότατα για τη μοναχική ζωή και με πολλή αγάπη για την πνευματική πορεία των νέων.

Επόμενος σταθμός της εκδρομής ήταν η συνάντηση με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Επιδαύρου κ. Καλλίνικο, ιερείς, στελέχη, καθώς και μεγάλη ομάδα νέων της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος και το κοινό γεύμα σε εστιατόριο των Μυκηνών.

Το απόγευμα, στον φιλόξενο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος του Αγίου Ιγνατίου στη περιοχή της Ζόγκας Άργους, πραγματοποιήθηκε κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας και κατόπιν κοινή σύναξη στο Συνεδριακό Κέντρο του Προσκυνήματος. Στα πλαίσια της συνάξεως, δόθηκε ευκαιρία αλληλογνωριμίας των νέων των δύο Ιερών Μητροπόλεων, αναφέρθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος στον Άγιο Λουκά, επίσκοπο Κριμαίας και σε σχετικές εμπειρίες του και ακολούθησε γόνιμος διάλογος τον οποίο συντόνισαν οι δύο Μητροπολίτες.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
11.5.2014

Την Κυριακή 11 Μαΐου 2014, στην Hajkowka της Πολωνίας, σε ειδική τελετή, βραβεύθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος για την οικουμενική διάταση του έργου, της προσφοράς, της μαρτυρίας και ζωής του στον σύγχρονο κόσμο, με το βραβείο Alexander Konstantin Ostrogorsky.

Στην τελετή κατά την οποία βραβεύθηκαν επίσης οι απαχθείσες από τους Ισλαμιστές μοναχές της Ιεράς Μονής Αγίας Θέκλας Μααλάλα Συρίας, παρευρέθη ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας, ιεράρχες, υπουργοί, βουλευτές και πλήθος κόσμου, Ορθοδόξων και Καθολικών.

Με την ευκαιρία αυτής της επισκέψεώς του, ο Σεβασμιώτατος μίλησε σε συνάξεις πιστών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Πολωνίας στη Βαρσοβία και παρουσίασε στην Ιατρική και Φαρμακευτική Σχολή της πόλεως Λούμπλιν, παρουσία μεικτού ακροατηρίου, την Ορθόδοξη προσέγγιση σε επιμέρους θέματα Βιοηθικής.

Επίσης, στην Βαρσοβία, έγινε και παρουσίαση της μεταφράσεως στα Πολωνικά του βιβλίου του «Εκεί που δεν φαίνεται ο Θεός», επί του οποίου και διεξήχθη εκτενής διάλογος με τον επιστημονικό κόσμο.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
14.10.2014

Με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου, και σε συνεργασία με το Αρχηγείο Στρατού και την ΑΣΔΕΝ, κτίσθηκε στο πλέον απόμακρο νοτιοανατολικό άκρο της Ελληνικής Επικράτειας, στη νήσο Στρογγύλη του συμπλέγματος του Καστελλορίζου, μικρό πέτρινο εκκλησάκι εξαιρετικού κάλλους και μοναδικής στρατηγικής σημασίας, αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο.

Επίσης, ο Σεβασμιώτατος κ. Νικόλαος και με τη συνδρομή της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους, ανέλαβε το οικονομικό κόστος και την τεχνολογική ευθύνη της επισκευής ενός περιπολικού σκάφους ΠΛΣ- 134, το οποίο και τις μέρες αυτές παραδόθηκε στον Λιμενικό Σταθμό Μεγίστης Καστελλορίζου.

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ο Σεβασμιωάτος Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος μετέβη μαζί με τον Σεβασμιώτατό μας κ. Νικόλαο στη Στρογγύλη, όπου και ετέλεσε τα θυρανοίξια του εξωκλησίου παρουσία του Στρατιωτικού Διοικητού της Ρόδου Υποστρατήγου Αλκιβιάδη Στεφανή, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Ναυτιλίας κ. Αθανασίου Μπούσιου και άλλων. Η ύπαρξη του εξωκλησίου στο συγκεκριμένο σημείο κατά το δυνατόν κατοχυρώνει την ελληνικότητα της νήσου, η γεωστρατηγική σημασία της οποίας, λόγω ιδίως της μεγάλης ΑΟΖ που έχει, είναι κυριολεκτικά ανεκτίμητη.


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρώτη πανήγυρις Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου,
Κόνιτσα 9 - 12.7.2015

Ἀπὸ τὶς 9 ἕως τὶς 12 Ἰουλίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μετέβη στὴν Κόνιτσα, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέου, ὅπου συμμετεῖχε στὶς ἑορτὲς ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου.

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος συνδέεται στενὰ μὲ τὴν περιοχὴ τῆς Κονίτσης ἀφοῦ στὴν μὲν πόλη τῆς Κονίτσης μεγάλωσε καὶ ἀνδρώθηκε, ἔμαθε τὰ βασικὰ γράμματα, ἐργάστηκε καὶ μοιράστηκε τὴ ζωή του, ἀπὸ δὲ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Γενεθλίου της Θεοτόκου Στομίου ξεκίνησε τὴν ἀσκητικὴ πορεία τῆς μοναχικῆς κλήσης του, ἀφήνοντας μάλιστα φήμη ἡρωικοῦ ἀσκητῆ καὶ βιαστῆ μοναχοῦ. Στὴν Κόνιτσα ἔζησε συνολικὰ 31 ὁλόκληρα χρόνια τῆς ζωῆς του.

Τὴν Παρασκευὴ 10 Ἰουλίου ἦταν ἀνοικτὸ σὲ ἐπίσκεψη τὸ πατρικὸ σπίτι τοῦ Ὁσίου, ὅπου μεταξὺ τῶν ἄλλων ὑπῆρχαν ἐνδιαφέρουσες φωτογραφίες, προσωπικὰ ἀντικείμενα καὶ ἀποτυπώματα τῆς ὡς λαϊκοῦ ζωῆς του στὴν πόλη τῆς Κόνιτσας, ὅπως καὶ ἀπὸ τὴ ζωή του στὴν Ἱερὰ Μονὴ Στομίου. Τὸ ἀπόγευμα τελέσθηκε ἡ Ἱερὰ Παράκληση τοῦ Ἁγίου στὸ παρεκκλῆσι τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, σημαντικὸ τόπο μυστικῶν ἐμπειριῶν του, ἐνώπιον πλήθους πιστῶν.

Τὸ Σάββατο 11 Ἰουλίου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Στομίου, παρόντων περισσοτέρων ἀπὸ 300 προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι κατέφθασαν στὴ Μονὴ ὕστερα ἀπὸ πεζοπορία περίπου 1,5 ὥρας μέσα στὸ γραφικὸ φαράγγι τοῦ Ἀώου ποταμοῦ.

Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς στὸν Ἱερὸ Προσκυνηματικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὴν Κόνιτσα, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου.

Τὴν Κυριακὴ 12 Ἰουλίου, τὸ πρωί, στὸν Ἱερὸ Προσκυνηματικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τελέστηκε Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου καὶ συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέου καὶ Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, ὁ ὁποῖος καὶ ὁμίλησε ἐπικαίρως.

Στὶς ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τῆς Κυριακῆς ἔψαλε θαυμάσια βυζαντινὴ χορωδία νέων ἀπὸ τὴν Κατερίνη ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἀθανασίου Μαρινόπουλου.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας στὴν αἴθουσα τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου Κονίτσης πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Κεντρικὸς ὁμιλητῆς ἦταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε τόσο στὴ σχέση τοῦ Ἁγίου μὲ τὴν Κόνιτσα, ὅσο καὶ στὴν οἰκουμενικότητα τῆς ὁσιακῆς μορφῆς του.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υποδοχή Ι. Λειψάνων Αγ. Νεκταρίου 21 – 5 – 2015


Στις 21 Μαΐου ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου Μαρκοπούλου Μεσογαίας εορτάζει την επέτειο των εγκαινίων του, τα οποία τελέστηκαν στις 21 Μαΐου 1904, από τον Άγιο Νεκτάριο, Επίσκοπο Πενταπόλεως.

Στα πλαίσια του φετινού εορτασμού, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος προσέφερε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου, προς διηνεκή ευλογία, τεμάχιο εκ των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου. Το Ιερό Λείψανο είχε προσφέρει στον Σεβασμιώτατο το 2004, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Βιτάλης, Κτίτωρ του Ιερού Προσκυνήματος του Αγίου Νεκταρίου στην Καμάριζα, ο οποίος το έτος 1953 είχε παρευρεθεί στην ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα.

Η υποδοχή των Ιερών Λειψάνων πραγματοποιήθηκε έμπροσθεν του Ναού του Αγίου Ιωάννου Μαρκοπούλου το απόγευμα της Πέμπτης 21 Μαΐου ε.ε. Ακολούθως, τελέστηκε ο μεθέορτος εσπερινός της Αναλήψεως, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, ο οποίος και ομίλησε με θέμα τη σημασία και την αξία της προσκυνήσεως των Αγίων Λειψάνων.


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Χειροτονία π. Χρήστου Κοκκινάκη 15.2.2015

Τὴν Κυριακὴ τῶν Ἀπόκρεω, 15 Φεβρουαρίου ἔ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος θὰ ἱερουργήσει στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος Παλλήνης, ὅπου κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ τελέσει τὴν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Διακόνου π. Χρήστου Κοκκινάκη.ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
9.2.2015

Το τριήμερο 6-8 Φεβρουαρίου 2015, στο Πανεπιστήμιου τοῦ Cambridge στὴν Ἀγγλία, ἔλαβε χώρα Συμπόσιο (Συνέδριο) πρὸς τιμὴν τοῦ Μητροπολίτου Διοκλείας κ. Καλλίστου (Ware), γιὰ τὴν ὀγδοηκονταετία τῆς ἡλικίας του.

Μεταξὺ τῶν προσκεκλημένων ὁμιλητῶν ἦταν καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ὁ ὁποῖος καὶ μίλησε μὲ θέμα: The Desert, Hesychia and Ascesis: Then and Now («Ἔρημος, ἡσυχία καὶ ἄσκηση στὸ παρελθὸν καὶ σήμερα»).

Οἱ ὑπόλοιποι ὁμιλητές ἦταν ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ. Ἰλαρίων (Ἀλφέγιεφ), πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὁ Κοσμήτωρ τοῦ Θεολογικοῦ Σεμιναρίου τοῦ Ἁγ. Βλαδιμήρου τῆς Νέας Ὑόρκης Fr. John Behr, ὁ Θεολογικὸς Σύμβουλος του Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ Ἀρχιδιάκονος Fr. John Chryssavgis, ὅλοι τους πρώην φοιτητές του τιμωμένου Μητροπολίτου (βλ. συνημμένο πρόγραμμα).

Τὶς συνεδρίες ὁλοκλήρωσε μὲ ὁμιλία του ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Διαυλείας κ. Κάλλιστος, ὁ ὁποῖος κατέθεσε ἐμπειρίες του ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος. Τὸ Συμπόσιο κατέκλεισε ὁ πρ. Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Canterbury Dr. Rowan Williams, ὁ ὁποῖος μίλησε γιὰ τὴν Τριαδικὴ Θεολογία τοῦ Vladimir Lossky καὶ τοῦ π. Σωφρονίου Ζαχάρωφ.


 Δελτίο τύπου 9.2.2015 και Πρόγραμμα Συνεδρίου pdf


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Εκδημία π. Νικολάου Μπαμπάνα 3.11.2014

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου ε.ε. εξεδήμησε προς Κύριον, σε ηλικία 86 ετών ο Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Στεφ. Μπαμπάνας, συνταξιούχος κληρικός της  Μητροπόλεώς μας..

Ο π. Νικόλαος γεννήθηκε στην Αγία Παρασκευή Καρδίτσας το 1928 και ήταν κατά σάρκα αδελφός του μακαριστού π. Αποστόλου Μπαμπάνα (+2013).

Χειροτονήθηκε διάκονος το 1953 και πρεσβύτερος το 1954 από τον Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Κύριλλο τον Α’ (Καρμπαλιώτη).

Από το 1953 έως το 1965 υπηρέτησε στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων και από το 1965 έως το 1989 στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
Το 1989 μετατέθηκε στη Μητρόπολή μας και διορίστηκε εφημέριος - ιεροκήρυξ του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Λαυρίου. Συνταξιοδοτήθηκε το 2008.

Για πολλά έτη υπηρέτησε και ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου του Δήμου Αγίου Δημητρίου, την Τρίτη 4/11, προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μαραθώνος κ. Μελίτωνος, ενώ τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο, ο οποίος απουσίαζε εκτός Αθηνών, εκπροσώπησε ο Αρχιμ. Κωνσταντίνος Συρίγος, Αρχιερατικός Επίτροπος Λαυρεωτικής, ο οποίος και μετέφερε τις συλλυπητήριες ευχές του στην οικογένεια του π. Νικολάου.

Ακολούθως η σορός του μεταστάντος ετάφη στο Κοιμητήριο του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
Ας έχουμε την ευχή του!


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Εκδημία π. Δημητρίου Λαμπροπούλου 25.1.2015

Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου ε.ε. εξεδήμησε προς Κύριον, σε ηλικία 62 ετών και κατόπιν πολυετούς ασθενείας, ο Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Λαμπρόπουλος, Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης Παλαιάς Φωκαίας.

Ο μακαριστός γεννήθηκε στην Αυλώνα Μεσσηνίας το 1953. Χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος τον Ιανουάριο του 1979 από τον Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας Στέφανο (Ματακούλια).

Το 1985 μετατέθηκε στη Μητρόπολή μας και έκτοτε υπηρετούσε στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης Παλαιάς Φωκαίας.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης Παλαιάς Φωκαίας, την Κυριακή 25/1 προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου και με τη συμμετοχή κληρικών της Μητροπόλεώς μας. Ακολούθως η σορός του μεταστάντος ετάφη στο Κοιμητήριο της Παλαιάς Φωκαίας, όπισθεν του Ι. Ναού της Αγίας Ειρήνης.

Ο π. Δημήτριος, στην 30ετή διακονία του, άφησε φήμη κληρικού αγαπητού στους ενορίτες του, ο οποίος εργάστηκε ιδιαιτέρως στον τομέα της φιλανθρωπίας. Επιλέον φρόντισε για την επέκταση και αποπεράτωση του Ναού της Αγίας Ειρήνης.

Ας έχουμε την ευχή του!


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1.12.2014

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, θὰ ἀπουσιάζει γιὰ εἰδικὸ λόγο στὸ Καστελλόριζο, ὅπου καὶ μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου θὰ τελέσει τὸν Ἑσπερινο τοῦ Ἁγίου καὶ τὴ Θεία Λειτουργία. Στὴν ἀποστολή του θὰ συνοδεύεται ἀπὸ ὁμάδα κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς καὶ συνεργατῶν του.

Κατόπιν τούτου, ἀντὶ τοῦ Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου 2014, θὰ ἀνταλλάξει ἑόρτιες εὐχὲς μὲ τὸν πιστὸ λαὸ καὶ τοὺς ἐκπροσώπους τῆς τοπικῆς κοινωνίας κατὰ τὶς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
19.10.2014
Ἐγκαίνια Ἐπισκοπείου καὶ Πνευματικοῦ Κέντρου Λαυρίου

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 19 Ὀκτωβρίου ἔγιναν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Νέου Ἐπισκοπείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς στὸ Λαύριο. Τὸ νεοκλασσικὸ συγκρότημα μαζὶ μὲ τὴν αὐλὴ καὶ τὰ προσκτίσματα ἀποτελοῦν δωρεὰ τοῦ κληροδοτήματος Μπεθανόπουλου στὶς ἐνορίες Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ Ἁγίου Ἀνδρέα Λαυρίου καὶ βρίσκεται ἐπὶ τῆς κεντρικῆς πλατείας τοῦ Λαυρίου.

Τὸ ἔργο τῆς ἀνακαίνισης ὁλόκληρου τοῦ συγκροτήματος ἔγινε μὲ εὐγενῆ χορηγία τῶν μεγάλων εὐεργετῶν Ἀθανασίου καὶ Μαρίνας Μαρτίνου καὶ ἀποτελεῖ πλέον κόσμημα τῆς πόλεως τοῦ Λαυρίου. Περιλαμβάνει γραφεῖα, χῶρο ὑποδοχῆς, χῶρο προσωρινῆς διαμονῆς καὶ φιλοξενίας, ὅπως ἐπίσης καὶ αἴθουσα ὁμιλιῶν καὶ πολλαπλῶν χρήσεων, ἐντευκτήριο καὶ βιβλιοθήκη, ἰατρεῖο μὲ σύγχρονο ἐξεταστήριο καὶ φαρμακεῖο, ποὺ βασικὰ θὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ τὴν Μονάδα Ἀνακουφιστικῆς Φροντίδας ΓΑΛΙΛΑΙΑ καὶ φυσικὰ μία πανέμορφη αὐλὴ γιὰ χρήση κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνες.

Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μὲ ἁγιασμό, ἀκολούθησε σχετικὴ προσφώνηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὴν ἱστορία ἀλλὰ καὶ τὸν σχεδιασμὸ ἀξιοποίησης τοῦ Ἐπισκοπείου καὶ τῆς λειτουργίας του σὲ συνάφεια μὲ τὸ Πνευματικὸ Κέντρο καὶ τέλος ἐπήνεσε καὶ εὐχαρίστησε τοὺς χορηγοὺς γιὰ τὴν εὐγένεια καὶ τὴν ἁπλόχερη προσφορά τους. Στὴ συνέχεια ἔγινε παρουσίαση τοῦ ὅλου ἔργου μὲ διαφάνειες ἀπὸ τὸν Ἀρχιτέκτονα κ. Κωνσταντῖνο Μάνθο καὶ ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴν ἀπονομὴ ἀναμνηστικοῦ στοὺς δωρητὲς κ. Ἀθανάσιο καὶ Μαρίνα Μαρτίνου. Στὰ ἐνδιάμεσα ἔπαιξε μουσικὰ κομμάτια ἡ φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου Λαυρεωτικῆς.

Τὴν ἐκδήλωση τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τοὺς ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς κ. Πέτρος Φιλίππου, ὁ Δήμαρχος Λαυρεωτικῆς κ. Δημήτριος Λουκᾶς μὲ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, βουλευτές, ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν καὶ τῶν φορέων τῆς τοπικῆς κοινωνίας, τῶν κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν, τοῦ ἰατρικοῦ καὶ ἐκπαιδευτικοῦ κόσμου καὶ πλῆθος λαοῦ.


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
26.10.2014

Μιά εὐλογημένη ἡμέρα γιά τήν Τοπική μας Ἐκκλησία ἦταν ἡ Κυριακή 26ῃ Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἡμέρα ἑορτῆς τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, κατά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, χοροστάτησε καί ἱερούργησε στόν πανηγυρίζοντα Καθεδρικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στήν Κερατέα, ὅπου καί ἐτέλεσε παρουσία πλειάδος κληρικῶν ἀπό δέκα περίπου ἱερές μητροπόλεις, τῶν ἀρχῶν καί πλήθους πιστῶν τὴν εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ Ἱερολογιωτάτου πρωτοδιακόνου π. Τιμοθέου Ἀγγελῆ, πτυχιούχου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ο Σεβασμιώτατος κατά τή διάρκεια τῆς τελέσεως τοῦ μυστηρίου τῆς χειροτονίας, ἀπαντώντας στή σύντομη καί περιεκτική προσφώνηση τοῦ χειροτονουμένου, ἀπευθύνθηκε μέ συγκίνηση πρός αὐτόν, ἐκτιμώντας καί ἀναλογιζόμενος τήν ὀκταετῆ σχεδόν κοντά του διακονία τοῦ π. Τιμοθέου, τῆς ὁποίας τά κύρια χαρακτηριστικά ὑπῆρξαν ὁ λειτουργικός ζῆλος, ὁ ὑποδειγματικός τρόπος, ἡ ὁλοπρόθυμη ἀνταπόκρισή σέ κάθε ἀνάγκη, ἡ σοβαρότης μέ συνέπεια στίς ὑποχρεώσεις, ἡ ἀφοσίωση στήν Ἐκκλησία, ἡ ἐκ χαρακτῆρος εὐγένεια πρός ὅλους καί ἡ ἀπόλυτη ὑπακοή του πρός τόν Ἐπίσκοπο. «Ποτέ δέν του ζήτησε κάτι καί ποτέ δέν του ἀρνήθηκε κάτι», ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος. Ἐνῶ στή συνέχεια ἀναφερόμενος ἐμπνευσμένα καί Θεολογικά εἰς τό Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας τόν προέτρεψε νά ζήσει τήν Ἱερωσύνη του «ἐνδυναμούμενος ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ», τήν ὁποίαν καλεῖται νά λάβει, «κακοπαθώντας διά Ἰησοῦν Χριστόν» καί «μνημονεύων διά βίου Ἰησοῦν Χριστόν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν». Τέλος τοῦ εὐχήθηκε, ὅπως κατά τήν ὁμολογία του ὁ ἴδιος ἀπήλαυσε τήν διακονία του, ἔτσι ἀπό δῶ κι ἐμπρός ὁ λαός νά ἀπολαύσει τήν ἱερωσύνη του.

Πρό δέ τοῦ τέλους τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπευθυνόμενος ὁ Σεβασμιώτατος εἰς τούς ἑκατοντάδες πιστούς πού εἶχαν κατακλύσει ἀπό ἐνωρίς τόν Ναό, ἐρχόμενοι καί ἀπό διάφορους ἄλλους τόπους γιά τήν χειροτονία, ἐξήγησε ὅτι γιά τούς ἀναφερθέντες λόγους τοῦ ἀπονέμει τό ὀφφίκιον τοῦ ἀρχιμανδρίτου, τόν τοποθετεῖ ὡς Διευθυντή τοῦ Ἰδιαιτέρου του Γραφείου καί τοῦ ἀναθέτει καθήκοντα Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα ἀκούγοντας μέ ἐνθουσιασμό τίς ἀποφάσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου, καί δείχνοντας τήν ἐκτίμηση καί τήν ἀγάπη του στό πρόσωπο τοῦ νεοχειροτονηθέντος, ξέσπασε αὐθόρμητα σέ χειροκροτήματα, ἀναφωνῶντας τό ΑΞΙΟΣ.

Μετά τό πέρας της Χειροτονίας ὁ νέος ἀρχιμανδρίτης, τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου διένειμε τό ἀντίδωρο, προκειμένου νά δεχθεῖ τίς εὐχές τῶν πιστῶν καί παρέθεσε κέρασμα.Δελτίο Τύπου
2 - 8.7.2014
 

Από τις 2 έως τις 8 Ιουλίου ε.ε. ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, συνοδευόμενος από ομάδα προσκυνητών πραγματοποίησε ιερά αποδημία και προσκύνημα στους Αγίους Τόπους.

Την Πέμπτη 3/7 τέλεσε την Θ. Λειτουργία στην Ι. Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος επί του Όρους Θαβώρ.
Το πρωί του Σαββάτου 5/7 ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος συναντήθηκε με τον Μακ. Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο, στην αίθουσα του θρόνου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Στην αγρυπνία που τελέστηκε την Κυριακή 6/7 συλλειτούργησε μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου (Γέροντος Σκευοφύλακος του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως) και Ιεραπύτνης κ. Ευγενίου (Εκκλησίας της Κρήτης) στην ολονύκτιο Θεία Λειτουργία που τελέστηκε εντός του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου.

Στα πλαίσια του προσκυνήματος ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος και η 40μελής ομάδα των προσκυνητών επισκέφτηκε τη Βασιλική της Γεννήσεως του Κυρίου και το Θεοδέγμον Σπήλαιο της Βηθλεέμ, το Πάνσεπτο Θεομητορικό Μνήμα στη Γεθσημανή, τον Ι. Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ναζαρέτ. Επίσης, την Ι. Λαύρα του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου, τις Ι. Μονές Αγίου Γεωργίου Χοζεβά, Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Αγίου Συμεών του Θεοδόχου Καταμόνας, Τιμίου Σταυρού Σιών, Προφήτου Ελισαίου Ιεριχούς, Αγίων Αποστόλων Τιβεριάδος, Αγίων Αποστόλων Καπερναούμ, Αγίου Γεωργίου Λύδδης, Αγίων Ταξιαρχών Ιόππης, καθώς και το προσκύνημα στην Κανά της Γαλιλαίας.

Τέλος, επισκέφτηκαν όλα τα ευρισκόμενα εντός της πόλεως της Ιερουσαλήμ προσκυνήματα, τον Ιορδάνη ποταμό και πραγματοποίησαν τον διάπλου της λίμνης της Τιβεριάδος.


pdfΔελτίο Τύπου
31.3 - 15.4.2014
 

Από τις 31 Μαρτίου έως τις 15 Απριλίου ε.ε. ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, πραγματοποίησε ιερά αποδημία στους Αγίους Τόπους.

Την 1η Απριλίου μετέβη προς πνευματικό ανεφοδιασμό εν όψει της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στην Ι. Λαύρα του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου, όπου παρέμεινε εφησυχάζων έως την 11η Απριλίου.

Το Σάββατο του Λαζάρου συλλειτούργησε μετά του Μακ. Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου στην πανηγυρίζουσα Ι. Μονή Αγίων Μάρθας και Μαρίας στη Βηθανία και κατόπιν μετείχε της λιτανείας έως του τάφου του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου.
Το μεσημέρι του Σαββάτου παρέστη συμπροσευχόμενος στο Μεγάλο Εσπερινό της εορτής των Βαΐων, στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως. Σημειωθήτω ότι η εορτή των Βαΐων αποτελεί μια εκ των λεγομένων Μεγάλων Παρρησιών των Ορθοδόξων στο Ναό της Αναστάσεως.

Ακολούθως ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μετέβη στην Ι. Μονή Βαϊοφόρου στη Βηθσφαγή, όπου ο Μακ. Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος ευλόγησε τα «βαΐα των φοινίκων» και κατόπιν μετείχε της μεγάλης λιτανείας έως της Ι. Μονής Ιωακείμ και Άννης πλησίον της Πύλης του Αγίου Στεφάνου της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ. Στην λιτανεία προεξήρχε ο εκ Κουβαρά καταγόμενος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος, Γενικός Πατριαρχικός Επίτροπος.
Το πρωί της Κυριακής των Βαΐων ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος συμμετείχε στο πολυαρχιερατικό συλλείτουργο και στη λιτανεία εντός του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως, όπου προεξήρχε ο Μακ. Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος.
Το απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων παρέστη συμπροσευχόμενος στην ακολουθία του Νυμφίου στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, όπου χοροστάτησε ο Μακ. Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος.

Την Μεγάλη Δευτέρα το πρωί ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μετά του Σεβ. Μητροπολίτου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου, Γέροντος Σκευοφύλακος, παρέστησαν συμπροσευχόμενοι στην Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε επί του Φρικτού Γολγοθά.

Τέλος, το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος κατήλθε εν πομπή από των Πατριαρχείων στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως όπου, τη ευλογία και παρακλήσει του Μακ. Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου της Μεγάλης Τρίτης. 


pdf


 

ΔΗΛΩΣΗ
για ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικής Νικολάου
22.8.2014

Με υποψιάζουσα σπουδή, στο Θερινό Τμήμα της Βουλής, εμφανίζεται αιφνιδιαστικά προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο που λέγεται «αντιρατσιστικό» και στο παρελθόν δεν πέρασε γιατί συναντούσε έντονες αντιδράσεις.

38 βουλευτές της ΝΔ επικαλούμενοι λόγους συνειδήσεως απειλούν ότι θα το καταψηφίσουν και ζητούν την απόσυρσή του. Η Κυβέρνηση φαίνεται πως τους αγνοεί και επιμένει. Υποθέτω πως τελικά θα τους εκβιάσει.

Πέντε Μητροπολίτες το αποκαλούν «καταστροφικό» ή «πονηρό» ή κάτι τέτοιο και σε έντονο ύφος εκφράζουν την αντίθεσή τους. Η Ιερά Σύνοδος προς το παρόν σιωπά. Το πρόβλημα είναι ότι, ενώ στην επικεφαλίδα μιλάει και για ξενοφοβία, κάπου μέσα του είναι κρυμμένη και μια άλλη καινούργια και ύποπτη λέξη, η «ομοφοβία».

Φυσικά και θέλουμε να αντιμετωπισθεί ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία. Κοινωνίες μίσους και εκδικητικότητας που δεν είναι ανεκτικές στη φυσιολογική διαφορετικότητα δεν είναι ικανές να φιλοξενήσουν αξίες, ούτε να δημιουργήσουν πρόοδο και πολιτισμό, ούτε να συντηρηθούν και να επιβιώσουν. Κοινωνίες όμως που απαγορεύουν τον στιγματισμό και τον έλεγχο των ψυχοκοινωνικών διαστροφών, όπως είναι και οι γενοκτονίες και οι ομοφυλίες, αλλά και ο ρατσισμός, αυτές οι κοινωνίες ούτε κοινωνίες είναι ούτε και δημοκρατίες. Ας μας εξηγήσουν οι υποστηρικτές του νόμου γιατί να προστατεύεται ο αντιρατσισμός και να απαγορεύεται η «ομοφοβία».

Δεν ζητούμε να αποσυρθεί ο νόμος. Ζητούμε να διορθωθεί. Για να χτυπήσεις το μίσος δεν είναι μονόδρομος το να πνίξεις τον σεβασμό και την ελευθερία του λόγου. Για να εξαφανίσεις την κακία δεν υποχρεούσαι να απαγορεύσεις το Ευαγγέλιο. Υποχρεούσαι να το αναστήσεις.

Τελικά το πρόβλημα δεν είναι η «ομοφοβία», τήν οποία μόλις μάθαμε ως λέξη, όσο η ομομανία την οποία καθημερινά ζούμε στην πράξη.

Είναι κρίμα αυτή η Κυβέρνηση ως τελευταία πράξη πριν από την αυτοκτονία της να μας αφήνει ως νομοθετημένη πλέον κληρονομιά τα επίχειρα του ηθικού παραλογισμού της.

«Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι».

 


pdfΔήλωση 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Τη Δευτέρα 28 Ιουλίου ε.ε. εξεδήμησε προς Κύριον αιφνιδίως και σε ηλικία 75 ετών, ο Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Ευαγγ. Κολιαβασίλης, εφημέριος του Ι. Ναού Αγίου Ιωάννου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

   Ο μακαριστός γεννήθηκε στο Μαρκόπουλο το 1939. Χειροτονήθηκε διάκονος το 1964 και πρεσβύτερος το 1966 από τον Αρχιεπίσκοπο πρ. Αθηνών, Πρόεδρο Αττικής και Μεγαρίδος Ιάκωβο (Βαβανάτσο).

   Σχεδόν όλα τα χρόνια της διακονίας του υπηρέτησε στον Ναό του Αγίου Ιωάννου Μαρκοπούλου, όπου και διετέλεσε προϊστάμενος από το 1995 έως το 2010.

   Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ι. Ναό του Αγίου Ιωάννου Μαρκοπούλου την Τρίτη 29/7, προεξάρχοντος του Πρωτοσυγκέλλου της Μητροπόλεώς μας Αρχιμ. Ιεροθέου Καλογεροπούλου, με τη συμμετοχή πολλών κληρικών και πολυμελούς βυζαντινού χορού ιεροψαλτών.

   Ακολούθως η σορός του μεταστάντος ετάφη στο Κοιμητήριο του Μαρκοπούλου.

   Ο π. Χρήστος, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος μαθητής του αειμνήστου Άρχοντος Μουσικοδιδασκάλου Δημητρίου Σουρλαντζή, ήταν ο πλέον καλλίφωνος και μουσικολογιώτατος κληρικός της Μητροπόλεώς μας.

   Ας έχουμε την ευχή του!


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υποδοχή Τιμίας Κάρας Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία, 17.7.2014

   Στις 16 και 17 Ιουλίου εόρτασε πανηγυρικώς τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης το ομώνυμο Ι. Προσκύνημα της Μητροπόλεώς μας στον Αλυκό Κορωπίου.

   Στα πλαίσια της πανηγύρεως, την Τρίτη 15/7 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος υποδέχτηκε την Τιμία Κάρα του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος, την οποία εκόμισε ο Καθηγούμενος της Ι. Μονής του Οσίου Δαβίδ Λίμνης Ευβοίας Αρχιμ. Γαβριήλ Εμμανουηλίδης. Αμέσως μετά την υποδοχή και τις καθιερωμένες προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις τελέστηκε Ιερά Παράκληση στον Όσιο Δαβίδ χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.

   Ακολούθως τελέστηκε Ι. Αγρυπνία, κατά το μοναστικό τυπικό, στην οποία προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρθαγένης κ. Αλέξιος (του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας) και έψαλε πολυμελής βυζαντινός χορός ιεροψαλτών.

   Την παραμονή της εορτής της Αγίας Μαρίνης (16/7), τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός κατά τον οποίο χοροστάτησε και ομίλησε επικαίρως ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Διαυλείας κ. Γαβριήλ, Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη λιτανεία της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων πέριξ του Ι. Προσκυνήματος.

   Ανήμερα της εορτής (17/7) τελέστηκε αρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος του νέου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου.

 

Φωτογραφίες


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκδημία π. Στυλιανού Μουλακάκη 8.7.2014

   Την Τρίτη 8 Ιουλίου ε.ε. εξεδήμησε προς Κύριον, σε ηλικία 84 ετών και κατόπιν ολιγοημέρου ασθενείας, ο Πρωτοπρεσβύτερος Στυλιανός Μουλακάκης, εφημέριος του Ι. Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Γέρακα.

   Ο μακαριστός γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης το 1930. Χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος το Σεπτέμβριο του 1981 από το Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίο (Γαλανάκη).

   Το 1984 μετατέθηκε στη Μητρόπολή μας. Από το 1986 υπηρετούσε στον Ναό του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Γέρακα, όπου μόχθησε ιδιαιτέρως για την ανέγερση του νέου Ι. Ναού.

   Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ι. Ναό του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Γέρακα την Πέμπτη 10/7 προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου και με τη συμμετοχή κληρικών της Μητροπόλεώς μας. Ακολούθως η σορός του μεταστάντος ετάφη στο Κοιμητήριο του Γέρακα.

   Ο π. Στυλιανός άφησε φήμη ήσυχου, ευγενικού και εργατικού κληρικού, ιδιαιτέρως αγαπητού τόσο στους αδελφούς κληρικούς, όσο και στους ενορίτες του.

   Ας έχουμε την ευχή του!


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακομιδή των Ι. Λειψάνων του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, Σερβία 13-16.6.2014

   Από τις 13 έως τις 16 Ιουνίου ε.ε. ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μετέβη, κατόπιν προσκλήσεως, στην ομόδοξο χώρα της Σερβίας, όπου συμμετείχε στις εορτές επί τη ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Ιουστίνου (Πόποβιτς). Οι λατρευτικές συνάξεις πραγματοποιήθηκαν κατά την ετήσια μνήμη του Οσίου (1/6 με το Παλαιό Ημερολόγιο) και έλαβαν χώρα στην Ι.  Μονή Αρχαγγέλων Τσέλιε στην περιοχή του Βάλιεβο, όπου ήταν ο τόπος της ασκήσεως και της ταφής του Οσίου.

   Τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Ιουστίνου ανακομίστηκαν εκ του τάφου την Πέμπτη 12/6, ενώ την Παρασκευή 13/6 τοποθετήθηκαν σε ξυλόγλυπτη λάρνακα και εκτέθηκαν στην προσκύνηση των ευλαβών προσκυνητών. Την φροντίδα της ανακομιδής είχαν πατέρες από την Ι. Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους, οι οποίοι με ευλάβεια και κάθε λεπτομέρεια τέλεσαν τα διατεταγμένα για το γεγονός αυτό.

   Το απόγευμα της Παρασκευής 13/6 τελέστηκαν πανηγυρικώς οι ακολουθίες του Μεγάλου Εσπερινού και του Όρθρου, κατά τις οποίες προεξήρχε ο Επίσκοπος Ράσκας και Πριζρένης κ. Θεοδόσιος.

   Το πρωί του Σαββάτου 14/6, ημέρα της εορτής του Οσίου, προσήλθε ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Σερβίας κ. Ειρηναίος, ο οποίος τέλεσε στον περίβολο της Ι. Μονής την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Συλλειτούργησαν είκοσι αρχιερείς, πλήθος ιερέων και διακόνων. Ανάμεσα στους συλλειτουργούς αρχιερείς αξίζει να αναφερθεί η παρουσία του Μητροπολίτου Μαυροβουνίου κ. Αμφιλοχίου, του Επισκόπου Μπάτσκας κ. Ειρηναίου και του Επισκόπου πρ. Ζαχουμίου κ. Αθανασίου, οι οποίοι υπήρξαν μαθητές και πνευματικά τέκνα του Οσίου Ιουστίνου, του επιχωρίου Επισκόπου Βαλιέβου κ. Μιλούτιν, του Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, από την Εκκλησία της Κύπρου, και φυσικά του Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου.

   Το θείο λόγο κήρυξε ο Επίσκοπος Μπάτσκας κ. Ειρηναίος, ενώ μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας έγινε και η πρώτη λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων του Οσίου.

   Συγκινητικό υπήρξε το γεγονός της παρουσίας άνω των 7000 προσκυνητών, οι οποίοι παρά την καταρρακτώδη βροχόπτωση μετείχαν σιωπηλώς και καρτερικώς στη Θεία Λειτουργία.

   Στο περιθώριο των λατρευτικών εκδηλώσεων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας και η συνοδεία του είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τον τάφο του Οσίου Ιουστίνου, το κελί στο οποίο έζησε και κοιμήθηκε ο Όσιος, καθώς και το νέο μεγαλοπρεπή Ναό της Ι. Μονής.

   Την Κυριακή 15 Ιουνίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας παρέστη συμπροσευχόμενος στη Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος πρ. Ζαχουμίου και Ερζεγοβίνης κ. Αθανάσιος στην Ι. Μονή Λέλιτς, η οποία απέχει λίγα χιλιόμετρα από την Ι. Μονή Τσέλιε.

   Σημειωτέον ότι το καθολικό της Μονής ανήγειρε ο καταγόμενος από το χωριό Λέλιτς Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς και του οποίου τα Ιερά Λείψανα φυλάσσονται σήμερα εντός του Ναού αυτού.

Φωτογραφίες


Δεν ανήκει ούτε στη Σύνοδο του Φιλαρέτου


Επιβεβλημένη Διευκρίνιση

Προς λύση κάθε παρεξηγήσεως θα θέλαμε να ενημερώσουμε, ότι η Ιερά Μονή Παναγίας Μυρελαίου, υπό του Καθηγουμένου της π. Ποιμένος και οι μετ αυτού κληρικοί, ΟΥΔΕΜΙΑ σχέσιν έχουσιν με το Πατριαρχείο Κιέβου Ρούς και πάσης Ουκρανίας υπό του Αγιωτάτου Πατριάρχου κ.κ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ και κατ΄επέκτασιν με την Πατριαρχική Εξαρχία εν Ελλάδι και τον Έξαρχο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Χερσονήσου κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ.

Επί του Θέματος τούτου εξεδόθη ανακοίνωση στις 23/10/2006 υπό της Πατριαρχικής Εξαρχίας εν Ελλάδι, την οποίαν και δημοσιεύουμε, προς ενημέρωση του Ορθοδόξου πληρώματος.

Πλέον τούτου, ότι αναφέρεται γραπτώς ή προφορικώς, δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια, αντιθέτως είναι ψευδέστατο και συκοφαντικό.Πατριαρχική Εξαρχία
Του Πατριαρχείου
Κιέβου και Πάσης Ρους Ουκρανίας

Α.Π.30

Εν Αθήναι τη 23/10/2006


ΠΡΟΣ:
Πανοσιολογιοτάτους Αρχ/τας
Ποιμένα Ταλάντζη και Γελάσιον Γιαννίτσα
εις Παιανίαν Αττικής.


Σεβαστοί πατέρες, Σεπτή Πατριαρχική Εντολή και ιδική μου απόφασις και επιθυμία, σας πληροφορώ με μεγάλιν μου θλίψιν, ότι εκλιπόντων των λόγων ΔΕΝ ανήκετε πλέον στην δύναμιν των κληρικών της Πατριαρχικής Εξαρχίας εις την Ελλάδα και κατ΄επέκτασιν εις το δυναμικό του Πατριαρχείου Κιέβου.

Δεν υπάρχει πλέον καμία πνευματική κοινωνία μεταξύ μας και παρακαλώ να σταματήσει η μνημόνευσις εις τα ακολουθίας του Μακαριωτάτου Πατριάρχου ημών κ.κ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ και του ονόματος μου. Μπορείτε να ανήκετε όπου εσείς θέλετε πλέον , ο Θεός μαζί σας.

Μετ ευχών
Ο Πατριαρχικός Έξαρχος
Επίσκοπος Χερσονήσου κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣΜετάβαση στον σχετικό σύνδεσμο

Ηλεκτρονικό Μήνυμα 23.11.2013
του Μητροπολίτη Ανατολικής Αμερικής και Νέας Υόρκης κ. Ιλαρίωνα, 
Πρωθιεράρχη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Διασποράς
προς τον Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαο για τον π.ΠοιμέναTo: His Eminence, Metropolitan Nikolaos of Mesogaias & Lavreotikis,

Your Eminence!

I am the First Hierarch of the Russian Orthodox Church Outside of Russia (ROCOR), which has its headquarters and main cathedral in New York City.

Recently I have been informed that the cleric known as Father Poimena and the monastery known as Moni Myrelaion at the foot of Mount Hymettus claim to be in communion with the Russian Orthodox Church Outside of Russia. They have even posted my photograph on their website.

I would like to assure you that neither Fr Poimena nor this monastery have ever been in communion with ROCOR and are not at the present time. I have written to them requesting the immediate removal of this misleading and false statement from their website and also my photograph.

Please be assured of my sincere and heartfelt respect for Your Eminence.

Asking your holy prayers!

+ Metropolitan Hilarion of Eastern America & New York,
First Hierarch of the Russian Orthodox Church Outside of Russia
† Ἀρχιμανδρίτης Νικηφόρος Ἀθ. Πασσᾶς
Ἱεροκῆρυξ Ἱ. Μητροπόλεως Μεσογαίας κ. Λαυρεωτικῆς
1940 – 2007Τήν Παρασκευή 20 Ἀπριλίου 2007 καί ὥρα 02:00 ἐξεδήμησε πρός Κύριον ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Νικηφόρος Πασσᾶς, Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὁ μακαριστός ὑπηρέτησε τήν Ἱερά μας Μητρόπολη ἀπό τά πρῶτα ἱερατικά του βήματα ὡς ἐφημέριος Ἱερῶν Ναῶν, ὡς ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπάτων καί ὡς Ἱεροκήρυκας. Παράλληλα ὑπηρέτησε στήν Μέση Ἐκπαίδευση ὡς θεολόγος καθηγητής φτάνοντας ὡς τό βαθμό τοῦ Λυκειάρχου. Ἀνέπτυξε ἐπίσης πλούσιο συγγραφικό ἔργο μέ κηρυκτικό καί λαογραφικό περιεχόμενο. Ἀπό τό ἔτος 2004 μέχρι τήν ἐκδημία του συνέγραφε τά ἑβδομαδιαῖα κηρύγματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ὁλοκλήρωσε τό τελευταῖο του συγγραφικό πόνημα μέ θέμα τό Ἱερό Προσκύνημα Ἀναστάσεως Χριστοῦ Σπάτων, τό ὁποῖο εἷναι ὑπό ἔκδοση.
 
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐψάλη τό Σάββατο 21 Ἀπριλίου 2007 καί ὥρα 17:00 στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Σπάτων χοροστατούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν πρ. Μεσογαίας κ. Ἀγαθονίκου καί Μεσογαίας καί Λαυρωτικῆς κ. Νικολάου, μέ τήν συμμετοχή ἱερέων, τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καί εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐπικηδείους λόγους ἐξεφώνησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ἐκ μέρους τῶν ἱερέων ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Κοροβέσης, ὁ Δήμαρχος Σπάτων κ. Ἀθανάσιος Τούντας, ἐκπαιδευτικοί καί ἐκ μέρους τῆς οἰκογενείας τοῦ ἐκλιπόντος ὁ ἀνηψιός του κ. Κωνσταντῖνος Μπέκας. Μετά τό πέρας τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας καί μέ τίς πρέπουσες ἐκκλησιαστικές τιμές ἐτάφη στό Κοιμητήριο Σπάτων. Δελτίο Τύπου 27.10.2008Τὴ Δευτέρα  3η Νοεμβρίου 2008, καὶ ὥρα 19:00, στὴ Μεγάλη Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ  Λαυρεωτικὴς κ. Νικόλαος θὰ ἀναγορευθεῖ Ἐπίτιμος Διδάκτωρ τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Ὁ Σεβασμιώτατος θὰ ὁμιλήσει μὲ θέμα:
 
«Ἐπιστήμη - Θεολογία:
Ἀπὸ τὸ ἀκατανόητον τοῦ κτιστοῦ
στὸ μεθεκτὸν τοῦ ἀκτίστου»


ὅπου μέσα ἀπὸ τὰ ἐπιτεύγματα τῆς πιὸ σύγχρονης ἐπιστήμης θὰ προσπαθήσει νὰ καταδείξει τὴ διαχρονικὴ δύναμη τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς μαρτυρίας.
Δελτίο Τύπου 27.10.2008Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 31η Ὀκτωβρίου 2008, καὶ ὤρα 10:00 τὸ πρωὶ θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Κοινότητα τῆς Ἀνθούσας ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ.
Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτήν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, μαζὶ μὲ τὸν κλῆρο καὶ τὸν λαὸ τῆς Μητροπόλεῶς μας, θὰ ὑποδεχθεῖ τὸν Παναγιώτατο στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀνθούσης, ὅπου θὰ ἀναπεμφθεῖ Δοξολογία.
Στὴ συνέχεια ὁ Πατριάρχης θὰ μεταβεῖ ἐν πομπῇ στὸ Πατριαρχικὸ καθίδρυμα τῆς Ἁγίας Σοφίας.
Στὴν ὑποδοχὴ μποροῦν νὰ συμμετάσχουν ἐλεύθερα ὅσοι κληρικοὶ καὶ πιστοὶ ἐπιθυμοῦν νὰ ἐκφράσουν τὴν ἀγάπη καὶ τὸ σεβασμό τους στὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο καὶ τὸ πρόσωπο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας.Δελτίο Τύπου 1.12.2008Τὴν Παρασκευὴ 5η Δεκεμβρίου 2008, στὴ Μόσχα, ἡ Διεθνὴς Ἕνωση Φιλανθρωπικῶν Ὀργανώσεων «WORLD OF KINDNESS», σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἀκαδημία Πολιτισμοῦ καὶ Τέχνης, βραβεύουν μὲ τὸ Ἀνώτατο Παράσημο τῆς Εἰρήνης τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο, γιὰ τὸν διεθνῶς ἀναγνωρισμένο κοινωνικὸ χαρακτῆρα τοῦ ἐπιστημονικοῦ του ἔργου καὶ τῆς ἀγαθοεργοῦ του δράσεως καὶ προσφορᾶς.
Κατόπιν τούτου, κατὰ τὶς ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ, τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας τὴν παραμονὴ καὶ τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Νικολάου θὰ ἀπουσιάζει στὴ Ρωσία.
Ἀντ’ αὐτῶν, θὰ χοροστατήσει κατὰ τὸν Ἑσπερινὸ τοῦ Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου, στὶς 5 μ.μ., στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπάτων, μετὰ τὸ πέρας τοῦ ὁποίου καὶ θὰ δεχθεῖ εὐχὲς ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ Ἐπισκοπεῖο.
Τὴν ἑπομένη, Κυριακὴ 7 Δεκεμβρίου θὰ χοροστατήσει στὸν Ὄρθρο καὶ θὰ τελέσει τὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Νικολάου Μαρκοπούλου. Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας, ἀπὸ τὶς 5 μ.μ. θὰ δεχθεῖ ἐπίσης εὐχὲς στὸ Ἐπισκοπεῖο Σπάτων.


ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΟΥ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

11 Μαρτίου 2009Προς τον
Αρχιεπίσκοπον
Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ
Μόσχα, 11 Μαρτίου 2009

     Μακαριώτατε,
     Ευρισκόμενος εις Μόσχαν, επληροφορήθην από Δημάρχους της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής ότι, κατόπιν Αποφάσεως του Πρωτοβαθμίου δι’ Αρχιερείς Συνοδικού Δικαστηρίου, λειτουργούντος ως Δικαστικού Συμβουλίου, παρά το βαρύτατον περιεχόμενον του Ανακριτικού Πορίσματος του Σεβ. Μητροπολίτου Καρυστίας κ. Σεραφείμ εις βάρος του Μητροπολίτου πρ. Αττικής κ. Παντελεήμονος, παρεπέμφθη η υπόθεσις του τελευταίου εις το αρχείον και όχι εις το Πρωτοβάθμιον δι’ Αρχιερείς Συνοδικόν Δικαστήριον προς εκδίκασιν. Τας ως άνω πληροφορίας διεσταύρωσα αργότερον εις το διαδίκτυον.
     Επειδή κατόπιν τούτου, δια την Ιεράν Σύνοδον, ο Σεβ. Μητροπολίτης πρ. Αττικής κ. Παντελεήμων κακώς απεμακρύνθη από της θέσεώς του, εις την οποίαν ωρίσθην εγώ Τοποτηρητής από 9.2.2005, και συνεπώς εξέλιπον οι λόγοι της από τότε τοποθετήσεώς μου,
    Επειδή κατά κανένα τρόπον δεν θα επεθύμουν και ο ίδιος ο Σεβ. πρ. Αττικής να αισθάνεται πικρίαν δια το πρόσωπόν μου, δεδομένου ότι πλέον καταλαμβάνω την θέσιν του, αδίκως απομακρυνθέντος, και δικαίως και νομίμως πλέον θα χρησιμοποιεί τον τίτλον του Αττικής,
    Επειδή η εν λόγω Απόφασις είχε μετά βεβαιότητος προβλεφθή υπό του ιερομ. Ιακώβου Γιοσάκη εις την συνέντευξιν αυτού εις την εφημερίδα «Η ΣΦΗΝΑ» της 20ης Φεβρουαρίου 2009, ως γνώσιν έχοντος, με ό,τι τούτο υπονοεί ή συνεπάγεται,
    Επειδή η Απόφασις αύτη εξήγειρε, ως μη ώφειλε, τον πιστόν λαόν -και όχι μόνον-, ως τούτο καταδεικνύεται εκ των πλείστων όσων ευρυτάτης κυκλοφορίας καυστικών δημοσιευμάτων και επιμόνων προς εμέ τηλεφωνημάτων, προκειμένου να προβώ εις τας απαιτουμένας ενεργείας προς ανατροπήν της ως άνω Αποφάσεως, ως θιγούσης την κοινήν λογικήν και το κοινόν περί δικαιοκριτικής ευθύνης της Ιεράς Συνόδου αίσθημα (Το ερώτημα πώς παρεκάμφθη τελικώς το περιεχόμενον του Ανακριτικού Πορίσματος παραμένει αναπάντητον),
    Επειδή επληροφορήθην ότι εζητήθη υπό τινων συνοδικών αδελφών η παραίτησίς μου από την θέσιν του Τοποτηρητού, αν και τούτο αποτελεί αποκλειστικήν αρμοδιότητα του Αρχιεπισκόπου και μόνον και ουχί της Ιεράς Συνόδου (Άρθρον 23 (;) του Ν. 590 "Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος"),
    Επειδή Υμείς προσωπικώς, καθώς φαίνεται εις το χθεσινόν Δελτίον Τύπου της Ιεράς Συνόδου, διαχωρίζετε μεν την θέσιν Σας από την Απόφασιν χωρίς όμως εν τέλει να την παραπέμπετε καθ’ αρμοδιότητα εις την Εκκλησιαστικήν Δικαιο-σύνην, προκειμένου να διαφανή η αθωότης -όπερ ειλικρινώς και από καρδίας εύχομαι- ή ενδεχομένως η ενοχή του και δι’ άλλα αδικήματα εμπεριστάτου Σεβ. πρ. Αττικής κ. Παντελεήμονος,
    Μη δυνάμενος να κωφεύσω εις την κραυγήν της αγανακτήσεως του διαρκώς σκανδαλιζομένου υφ’ ημών λαού της πατρίδος και της Εκκλησίας μας ή δι’ άλλου τρόπου να δηλώσω με σαφήνειαν την κάθετον αντίθεσίν μου προς ενεργείας και αποφάσεις αίτινες δικαιολογούν υπονοίας συγκαλύψεως ή μεθοδεύσεων,
    Σας υποβάλλω την από της θέσεως του Τοποτηρητού της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής παραίτησίν μου, με την παράκλησιν όπως αύτη τύχη της προσωπικής Σας εγκρίσεως και αποδοχής, ευχαριστών άμα δια την άχρι τούδε εμπιστοσύνην και συμπαράστασιν.
    Επί δε τούτοις διατελώ μετά του βαθυτάτου σεβασμού

† Ο Μεσογαίας & Λαυρεωτικής Νικόλαος

Δελτίο Ενημέρωσης 9.6.2012


 • Τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐξα­πέλυσε Ἐγκύκλιο, διὰ τῆς ὁποίας καλεῖ τὸν πιστὸ λαὸ σὲ ἐπιστροφὴ πρὸς τὸν Κύριο, ἀφύπνιση πνευματικὴ καὶ θερμὴ προσευχή.
  Παράλληλα ἐκφράζει τὴν εὐχή, ἄμεσα καὶ μὲ πρωτοβουλία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νὰ συσπειρωθεῖ ὁ λαὸς γύρω ἀπὸ τὸ ὅραμα τοῦ ἀνεκπλήρωτου μέχρι σήμερα «Τά­μα­τος τοῦ Ἔθνους».

  Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, σύμφωνα μὲ τὸ ἐπίσημο ἀνακοινωθὲν της, στὴ Συνεδρία της τῆς 8ης Ἰουνίου 2012, ὁμόφωνα «κατόπιν ὑποβληθέντων σχετικῶν αἰτημά­των ὑπὸ πλειάδος Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, σταθμίσασα τὶς πνευμα­τι­κὲς ἀνά­γκες τοῦ Ὀρθόδοξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅπως καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ὅλες σχεδὸν οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες (Ἀλβανίας στὰ Τίρανα, Σερβίας στὸ Βελιγράδι, Ρουμανίας στὸ Βουκουρέστι, Ρωσίας στὴ Μόσχα, Γεωργίας στὴν Τυφλίδα κ.λπ.), κατὰ τὴν παρελθοῦσα δεκαετία καὶ ἐν μέσῳ δυσμενεστάτων οἰκο­νομικῶν καὶ κοινωνικῶν προϋποθέσεων καὶ ὅρων ἔχουν ἀνεγείρει ὑπὸ τὴν μορφὴ τάματος περικαλλεῖς καθεδρικοὺς ναούς, μὲ ἐντυπωσιακὲς οἰκοδομικὲς ἐγκαταστάσεις, Πνευματικὰ Κέντρα, γραφεῖα κ.λπ., ἀποφάσισε τὴν ἀνέγερση μεγάλου Συνοδικοῦ Πνευματι­κοῦ Κέντρου Βυζαντινῆς Παραδόσεως μὲ μεγαλο­πρεπῆ Καθεδρικὸ Ναὸ ἀφιερω­μένον στὸν Σωτῆρα Χριστόν, μάλιστα εἰς ἐκπλή­ρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, μὲ χρονικὸν ὁρίζοντα ἀποπερατώσεως τοῦ ἔργου τὸ ἔτος 2021, δηλαδὴ διακόσια χρόνια μετὰ τὴν ἐθνικὴ παλιγγενεσία».

   

 • Τὴν περασμένη Παρασκευὴ 8 Ἰουνίου, στὶς 19:30, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Δήμου Σπάτων «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ», ἡ Διεπιστημονικὴ Ὁμάδα καὶ οἱ Ἐθελοντὲς τῆς Μονάδας Ἀνακουφιστικῆς Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς διοργάνωσαν ἐκδή­λωση μὲ θέμα:

  «Μονάδα Ἀνακουφιστικῆς Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»:
  στήριξη, ἀνακούφιση, ἐλπίδα»

  Στὴν ἐκδήλωση παρουσιάστηκε τὸ ἔργο τῆς «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» κατὰ τὰ δύο πρῶτα ἔτη τῆς λειτουργίας της, προβλήθηκε σχετικὸ βίντεο καὶ ἀκολούθησε σύντομη ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ συζή­τηση.

 •  

 • Τὴν Τρίτη 12 Ἰουνίου στὶς 10:30 τὸ πρωὶ θὰ λάβει χώραν Γενικὴ Ἱερατικὴ Σύναξη ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπάτων, ἐν μέσῳ τῆς γενικευμένης πολιτικῆς ἀστάθειας τῶν ἡμερῶν, ἐν ὄψει τῶν ἐπικειμένων ἐθνικῶν ἐκλογῶν, τῶν τεραστίων κοινωνικῶν θεμάτων καὶ ἀδιεξόδων καὶ τῆς περιόδου τοῦ καλοκαιριοῦ.
 •  

 • Τὴν προσεχῆ Τετάρτη 13 Ἰουνίου, ἀντὶ τῆς καθιερωμένης Συνάξεως τῶν Νέων, θὰ τελεσθεῖ στὸ Ἱερὸ Μετόχι τῆς Μονῆς Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὸν Κου­βαρᾶ, ἀγρυπνία ἀφιερωμένη στὴν Παναγία «Ἄξιόν ἐστί», κατὰ τὴν τάξη τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἡ Ἀγρυπνία στὴν ὁποία θὰ ψάλλει βυζαντινὸς χορὸς νέων, θὰ ἀρχίσει στὶς 8:00 μ.μ. μὲ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Ἀποδείπνου, θὰ ἀκο­λου­θήσει ἡ θυμίαση τοῦ ναοῦ καὶ ὁ Ἑσπερινὸς μὲ λιτή. Γύρω στὶς 10:15 μ.μ., θὰ ἀρχίσει ὁ Ὄρθρος μετὰ πολυελαίων καὶ στὴ συνέχεια ἡ Θεία Λειτουργία. Πέρας τῆς Ἀγρυ­πνίας 1:15 π.μ. τῆς Πέμπτης 14 Ἰουνίου.
  Στὴν Ἀγρυπνία προτρέπονται νὰ συμμετάσχουν ὅσοι προσέρχονται στὶς Συνάξεις τῶν Νέων καὶ νὰ προσευχηθοῦν κατὰ τὸ πνεῦμα τῆς Ἐγκυκλίου, τὴν ὁποία ἐξέδωσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς.
 •