en ru
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


           Πρωτ. 1427
Ἀριθμ.
           Διεκπ. 658


Σπάτα, 2 Δεκεμβρίου 2013


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 91Η 


ΘΕΜΑ·  «Ἔρανος τῆς Ἀγάπης»

Πρὸς
Τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ καὶ νὰ σᾶς στηρίζει στὸν ἀγῶνα τῆς ζωῆς, μαζὶ μὲ τὶς οἰκογένειές σας καὶ τὴν κοινωνία μας ὁλόκληρη.

Κάθε εὐκαιρία ἐπικοινωνίας μὲ τὸν εὐλογημένο λαὸ τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ ἀφορμὴ εἰλικρινοῦς πνευματικῆς χαρᾶς. Ἔτσι καὶ σήμερα χαίρομαι πού, καθὼς βρισκόμαστε στὸ μέσον τῆς προεορτίου περιόδου τῶν Χριστουγέννων, μοιράζομαι μαζί σας τὴν προσδοκία τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσά μας. Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ μήνυμα τῶν Χριστουγέννων. Εἶναι ὅμως σκεπασμένο ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα πάθη καὶ τὶς ἀδυναμίες μας, ἀπὸ τὶς μέριμνες τῆς ζωῆς καὶ τὶς διαταραγμένες σχέσεις μας, ἀπὸ τὰ δυσμενῆ γεγονότα καὶ τοὺς καθημερινοὺς πειρασμούς μας, ἀπὸ τὶς ἀνησυχίες καὶ τὶς ἀγωνίες ποὺ γεννᾶ ἡ σύγχρονη κοινωνικὴ καὶ πνευματικὴ παγκόσμια κρίση.

Χωρὶς ἀμφιβολία ἡ κρίση εἶναι πρωτοφανὴς καὶ πολυεπίπεδη. Αὐτὸ ποὺ θὰ εἶχα ὅμως νὰ σᾶς πῶ εἶναι νὰ μὴν παγιδευθοῦμε στοὺς φόβους, στὶς ἀνασφάλειες καὶ στὴν κατάθλιψη ποὺ ἀναπαράγεται στὴν κοινωνία μας. Εἶναι κρῖμα ἡ κρίση νὰ μᾶς συντρίψει. Μποροῦμε νὰ τὴν ζήσουμε μὲ ταπείνωση καὶ ὑπομονή, μὲ πίστη καὶ ἐλπίδα, μὲ ἀμοιβαία κοινωνία καὶ ἀγάπη, μὲ ἐθελοντικὴ προσφορὰ καὶ ἀλληλεγγύη. Εἶναι εὐκαιρία νὰ καταλάβουμε ὅτι δὲν εἴμαστε μεταξύ μας ξένοι καὶ ἀδιάφοροι, ἀλλὰ ἀδέλφια ποὺ συμπορευόμαστε μὲ ἀλληλοϋποστήριξη καὶ ἀξιοπρέπεια. Αὐτὸ ἀποτελεῖ τὴν καλύτερη ἄμυνά μας καὶ τὴ δύναμή μας.

Κάθε χρόνο, τέτοια περίοδο, καταβάλλουμε μία ἐντονότερη προσπάθεια νὰ ζήσουμε τὴν ἀγάπη μας, τὴ μεταξύ μας κοινωνία. Ἔτσι ἔχει καθιερωθεῖ καὶ ὁ λεγόμενος «Ἔρανος τῆς Ἀγάπης», μιὰ δηλαδὴ πανελλαδικὴ ἐκστρατεία ἀγάπης. Κάποιοι πρότειναν φέτος νὰ τὸν παραλείψουμε. "Οἱ ἄνθρωποι δυσκολεύονται, δὲν μποροῦμε νὰ ζητοῦμε συνέχεια βοήθεια", εἶπαν. Ἐπιτρέψτε μου ὅμως νὰ πῶ κι ἐγὼ ὅτι ὁ ἔρανος στὴν Ἐκκλησία δὲν σημαίνει ὅτι ζητοῦμε, ἀλλὰ ὅτι δίνουμε τὴν εὐκαιρία σὲ ὅσους θέλουν καὶ μποροῦν νὰ ἀγκαλιάσουν μὲ τὴν προσφορά τους τοὺς πτωχότερους καὶ τοὺς δυσκολεμένους καὶ νὰ ἑνώσουμε ὅλοι μαζὶ τὶς δυνάμεις μας.

Πῶς νὰ τὸ κάνουμε; ὑπάρχει δυστυχῶς μεγάλη φτώχεια, μεγάλη δυστυχία, μεγάλος πόνος, μεγάλη ἀνάγκη. Εἶμαι σίγουρος ὅμως ὅτι ὑπάρχει καὶ μεγάλη, πολλὴ καὶ κρυμμένη ἀγάπη. Αὐτὴν θέλουμε νὰ ἀξιοποιήσουμε, πιστεύοντας ὅτι «μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν», ὅτι εἶναι εὐτυχέστερος αὐτὸς ποὺ μπορεῖ καὶ δίνει παρὰ αὐτὸς ποὺ λαμβάνει. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ φέτος περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη χρονιὰ χρειάζεται μιὰ ἐκστρατεία ἀγάπης. Ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη. Ἐὰν μαζέψουμε ὅλοι τὴν ἀγάπη μας, θὰ δοῦμε θαύματα, θὰ συναντήσουμε θλιμμένες ψυχὲς νὰ χαμογελοῦν, θὰ ἀντικρύσουμε τὴν οἰκονομικὴ κρίση νὰ ἀποδυναμώνεται, θὰ χαροῦμε τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσά μας. Μὲ χαρὰ λοιπὸν καὶ ἀρχοντιὰ ἂς συμβάλουμε ὅλοι στὴν προσπάθεια αὐτὴ τῆς συντονισμένης ἀγάπης στὴ Μητρόπολή μας· «ἱλαρόν γαρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός».

Ἀξίζει νὰ σᾶς ποῦμε ὅτι φέτος ποὺ αὐξήθηκαν οἱ ἀνάγκες αὐξήθηκε καὶ ἡ προσφορὰ στὴ Μητρόπολή μας. Μόνο στὸ διάστημα τῶν δέκα μηνῶν αὐτοῦ τοῦ ἔτους συγκεντρώθηκε βοήθεια, σὲ χρήματα, τρόφιμα, εἴδη ἔνδυσης καὶ ὑπόδησης, φάρμακα καὶ τὰ λοιπὰ ποὺ ξεπέρασε τὰ ἀντίστοιχα ὁλόκληρης τῆς περασμένης χρονιᾶς.

Οἱ διακονητὲς τοῦ «Ἐράνου τῆς Ἀγάπης», ποὺ θὰ περιέλθουν κάθε γωνιὰ τῆς Μητροπόλεώς μας ἀπὸ τὶς 14 ἕως τὶς 21 Δεκεμβρίου, θὰ χτυπήσουν καὶ τὴν δική μας πόρτα. Ἡ διακριτικὴ παρουσία τους εἶναι ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Χριστοῦ στὸ σπίτι καὶ στὴ ζωή μας. Νὰ τοὺς δεχθοῦμε ὡς τὴν μεγαλύτερη εὐλογία τῆς χρονιᾶς, ὡς τὴν καλύτερη εὐκαιρία τῆς ἀγάπης μας.

Εὔχομαι σὲ ὅλους σας
ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Μετὰ ἑορτίων προσρήσεων καὶ πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ


ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:  Ἡ παροῦσα νὰ ἀναγνωσθεῖ ἐπ’ Ἐκκλησίαις τὶς Κυριακὲς 8η καὶ 15η Δεκεμβρίου 2013 ἀντὶ κηρύγματος.

Ἐγκύκλιος 91η pdf