en ru
500χρονια fp1

Εκδηλώσεις
Τρέχουσες & Επικείμενες
-----------------------------------------
dot bl Πρώτος Εορτασμός
Οσίας Γαβριηλίας Ιεραποστόλου
17 & 18.7.2024

xr2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΠρωτ. 1

Ἀριθμ. Διεκπ. 1/2-1-2024


Ἰανουάριος 2024


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 199
Η

ΕΠΙ Τῌ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


 Πρὸς
Τοὺς εὐ­σε­βεῖς χρι­στι­α­νοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Ἀγαπητοί  μου ἀδελφοί,

ΚΑΛΗ καὶ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ!

«Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν, πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιού­μενος, ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν, πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρις ἡμέρας Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Φιλιπ. α΄, 2-6).

Μὲ τοὺς λόγους αὐτούς, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος χαιρετίζει τοὺς πρώτους χριστιανοὺς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Φιλίππων τῆς Μακεδονίας. Εὔχεται νὰ τοὺς ἐπισκιάζει ἡ χάρις καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ὁμολογεῖ ὅτι ἀναπέμπει εὐχαριστίες στὸν Θεὸ κάθε φορὰ ποὺ τοὺς ἐνθυμεῖται καὶ σὲ κάθε του προσευχὴ μὲ χαρὰ ἱκετεύει γιὰ τὴν κατὰ Χριστὸν πρόοδό τους. Εὐχαριστεῖ ἐπίσης τὸ Θεὸ γιὰ τὴ συμμετοχή τους στὸ ἔργο τῆς διαδόσεως τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἐκφράζει τὴ βεβαιότητα, ὅτι ὁ Θεὸς ποὺ ἄρχισε τὸ ἔργο αὐτὸ τῆς σωτηρίας τους, Αὐτὸς καὶ θὰ τὸ φέρει εἰς πέρας, μέχρι τὴν ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τοὺς λόγους αὐτοὺς ἐπιτρέψτε μου δοξολογικὰ ἀλλὰ ταυτό­χρονα καὶ ἐξομολογητικὰ νὰ ἐπαναλάβω κι ἐγὼ ὡς ὁ Ἐπίσκοπός σας, στὸ πλαίσιο τῆς πνευματικῆς μου εὐθύνης, μὲ τὴ φετινὴ ἑορταστικὴ ἐπέτειο τῆς συμπλη­ρώσεως πενήντα χρόνων ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς.

Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἐκφραζόμενη καὶ μέσῳ ἱστορικῶν συγκυ­ριῶν, εὐδόκησε τὴν 16η Μαΐου τοῦ 1974 νὰ ἱδρυθεῖ ἡ Ἱερὰ Μητρό­πολίς μας ποὺ περιλαμβάνει τὰ Μεσόγεια καὶ τὴ Λαυρεωτική, γεω­γραφικές περιοχὲς ποὺ ἀνῆκαν τότε στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἀττι­κῆς καὶ Μεγαρίδος. Εὐλογία μεγάλη ἀπετέλεσε ἡ ἐκλογὴ τοῦ ἱερο­πρεποῦς, εὐγενοῦς καὶ φιλα­κολούθου πρώτου Μητροπολίτου Μεσο­γαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Ἀγαθονίκου, ὁ ὁποῖος ἐποίμανε θεοφιλῶς τὸ γεώργιον τοῦ Θεοῦ ἐπὶ μιὰ ὁλόκληρη τριακονταετία (1974–2004). Ἔκτοτε, ἐλέῳ Θεοῦ στὴν ταπεινότητά μου ἀνετέθη «ὁ τόπος τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς», μὲ τὴ χάρη δὲ τοῦ Κυρίου μας συμπληρώνεται φέτος  μία ἀκόμη εἰκοσαετία (2004–2024).

Ἡ μελέτη τῆς ἱστορίας γενικότερα, ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς πεντη­κονταετίας εἰδικά, εἶναι διδακτικότατη, καθὼς μᾶς παρέχει τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσουμε τοὺς καρποὺς τῶν κόπων, τοῦ μόχθου καὶ τῆς πίστεως τῶν προηγη­θέντων. Ὡς ἐκ τούτου, εἶναι ἐπιβεβλημένη ἡ ἔκφραση τῆς εὐγνω­μοσύνης σὲ ὅσους ἐκοπίασαν ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια.

Σταθμοὶ στὴν πεντηκονταετῆ πορεία τῆς Μητροπόλεώς μας εἶναι ἡ ἀνέγερση τοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος τοῦ Ἱεροῦ Προσκυ­νήματος Ἀναστάσεως Χριστοῦ Σπάτων, τὸ ὁποῖο στέγασε τὴν ἕδρα τῆς Μητροπόλεως ἐπὶ 15ετία (1982–1997), ἡ ἀνέγερση τοῦ Μητρο­πολι­τικοῦ Μεγάρου στὰ Σπάτα, ἡ ἵδρυση καὶ ἐκ θεμελίων ἀναστή­λωση τοῦ Ἐπισκοπείου στὸ Λαύριο, οἱ χειροτονίες ἑκατοντάδος καὶ πλέον ἱερέων καὶ διακόνων, ἡ ἀνέγερση καὶ ὁ καθαγιασμὸς πλήθους Ἱερῶν Ναῶν, ἡ ἵδρυση 35 νέων Ἐνοριῶν καὶ 10 Ἱερῶν Μονῶν.

Στὸν τομέα τῆς φιλανθρωπίας ὀφείλουμε νὰ σταθοῦμε στὴν ἵδρυση τοῦ Γηροκομείου «Ἡ Ἀνάστασις» καὶ τῆς Πρότυπης Μονάδας Ἀνακουφιστικῆς Φροντίδας «Γαλιλαία», ἐνῶ σὲ αὐτὸν τῶν ἐνοριακῶν δράσεων εἶναι ἄξια ἀναφορᾶς ἡ ἀνέγερση καὶ εὔρυθμη λειτουργία πνευματικῶν κέντρων, ἑστιῶν ποιμαντικῆς καὶ φιλανθρωπικῆς διακο­νίας και ὁ συντονισμὸς νεανικῶν κατηχητικῶν πρωτοβουλιῶν.

Αὐτὲς ἀλλὰ καὶ ἄλλες πολλὲς προσπάθειες δὲν περνοῦν ἀπα­ρατήρητες, γιατὶ εἶναι μέρος πλέον τῆς τοπικῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς καὶ ἱστορίας. Ἡ μελέτη τους λοιπὸν καὶ ἡ εὐγνωμοσύνη ἀπο­τελοῦν ἔναυσμα γιὰ τὸν σχεδιασμὸ καὶ τὸν προσδιορισμὸ τοῦ ἀπα­ραίτητου πνευ­ματικοῦ ὑποβάθρου γιὰ τὴν πορεία τῆς Μητροπόλεώς μας στὴν ἑπόμενη πεντηκονταετία. Στηριζόμενοι στὶς προσπάθειές τους, συνε­χί­ζουμε τὸν ἀγῶνα ἔχοντας τὴ μεγάλη εὐθύνη ἐνώπιον τῶν ἑπο­μένων γενεῶν, ἐνώπιον τῆς ἱστορίας καὶ κυρίως ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Στοὺς χρόνους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, κάθε πενήντα ἔτη, ἀκο­λουθοῦσε ἕνα ποὺ ὀνομαζόταν Ἰωβηλαῖο, σύμφωνα δὲ μὲ τὴν ἐπιταγὴ τοῦ βιβλίου τοῦ Λευιτικοῦ «διαγγελεῖτε σάλπιγγι ἐν πάσῃ τῇ γῇ ὑμῶν καὶ ἁγιάσετε τὸ ἔτος τὸν πεντηκοστὸν ἐνιαυτὸν» (Λευιτ. κε΄, 9-10), ὁλόκληρο ἐκεῖνο τὸ ἔτος ἦταν ἀφιερωμένο στὸ Θεὸ καὶ ἑορταζόταν μὲ ἰδιαίτερη λαμπρό­τητα καὶ ποικίλες ἐκδηλώσεις.

Καθὼς λοιπὸν κι ἐμεῖς φέτος γιορτάζουμε τὸ Ἰωβηλαῖον τῆς Μητροπόλεως μας, μὲ τὸ πνεῦμα ὅμως τῆς χάριτος τῆς Καινῆς Δια­θήκης, πρωτίστως μὲν «εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι» (Κολ. α΄ 3), εὐλογοῦμε ἐσᾶς τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ καλοῦμε ὅλους σὲ ἀνανέωση πνευματικῶν ἀποφάσεων καὶ ἀγῶνος ἁγιασμοῦ, μὲ χαρὰ δὲ σᾶς προ­τρέπουμε νὰ συμμετάσχετε πρόθυμα στὶς ποικίλες λατρευ­τικὲς καὶ πνευμα­τικὲς ἐκδηλώσεις, ποὺ γιὰ τὴ φετινὴ χρονιὰ προγραμ­μα­τί­ζονται ἀπὸ τὴν  Ἱερὰ Μητρό­πολή μας, τὶς κατὰ τόπους ἐνορίες καὶ συνεργαζόμενους φορεῖς τῆς Ἐπαρχίας μας.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ καὶ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!
Μετὰ πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ, τῷ Σωτῆρι ἡμῶν, ἀγάπης,

 

Μετὰ πα­τρι­κῶν εὐ­χῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 


† Ὁ Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

 

50 xronia afisa


 pdf