en ru

xr2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΠρωτ. 1283

Ἀριθμ. Διεκπ. 606


Σπάτα, 5 Δεκεμβρίου 2023


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 197Η
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΓΑΠΗΣ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΠρὸς
Τοὺς εὐ­σε­βεῖς χρι­στι­α­νοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Θέμα: «Ἐκδηλώσεις Ἀγά­πης – Στήριξη τῆς Οἰκογένειας»

Ἀγα­πη­τοί μου ἀδελ­φοί,

          Ὁ Δεκέμβριος εἶναι ἕνας μήνας βαθειᾶς προσδοκίας. Ὅλοι περιμένουμε τὰ Χριστούγεννα. Μιὰ γιορτὴ γεμάτη ἔθιμα, συμβολισμούς, λαμπρὴ ἀτμό­σφαιρα, οἰκογενειακὲς στιγμές, κυρίως ὅμως σημαντικὰ πνευματικὰ μηνύματα. Ἡ παρου­σία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας, αὐτὴ δίνει νόημα στὴν ὕπαρξή μας καὶ πλημμυρίζει τὶς καρδιές μας μὲ χαρὰ καὶ εὐγενικὰ αἰσθήματα. Ἡ πίστη μας ζωντανεύει, ἡ εὐγνω­μοσύνη μας πρὸς τὸν προαιώνιο Θεὸ ποὺ γίνεται ἄνθρωπος γιὰ νὰ ξυπνήσει μέσα μας τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν ἐπιστροφὴ πρὸς Αὐτὸν εἶναι ἀπροσμέτρητη.

Α. Τὰ Χριστούγεννα εἶναι γιορτὴ χαρᾶς. Εἶναι ὅμως καὶ γιορτὴ ἀγάπης.              
Ὁ Θεὸς ἀπὸ ἀγάπη γίνεται ἄνθρωπος κι ἐμεῖς φιλότιμα καὶ εὐγνώμονα τὴ δική Του ἀγάπη ἀντανακλοῦμε στὶς μεταξύ μας σχέσεις. Αὐτὸς εἶναι ὁ βαθύτερος λόγος ποὺ κάθε χρόνο τέτοια ἐποχή, ἡ Ἐκκλησία μας διενεργεῖ ἐκστρατεῖες καὶ ἐράνους Ἀγά­πης στρέ­φοντας τὴν καρδιὰ καὶ τὴ σκέψη μας σὲ ὅσους πάσχουν καὶ ὑποφέ­ρουν, σὲ ὅσους πεινοῦν καὶ στεροῦνται, σὲ ὅσους ξεχασμένοι καὶ ἐγκαταλελειμένοι βαδί­ζουν τὸν ἀνηφορικὸ δρόμο τῆς καθημερινότητας.

Θὰ ἤθελα λοιπὸν νὰ προτρέψω ὅλους καὶ φέτος νὰ κινητοποιηθοῦμε μὲ ἐν­θουσιασμὸ ἀγάπης, νὰ ἀνοίξουμε τὶς καρδιές μας καὶ νὰ συμβάλουμε τὸ κατὰ δύ­ναμιν στὴν καθιερωμένη «Ἐκστρατεία τῆς Ἀγά­πης», σὲ αὐτὴν τὴν ἐκστρατεία τῆς ἀλ­λη­λεγγύης καὶ τῆς προσφορᾶς. Ἡ λύση δὲν βρίσκεται στοὺς λίγους ποὺ δίνουν πολλά, ἀλλὰ στοὺς πολλοὺς ποὺ ὅλοι μαζὶ συντονισμένα προσφέρουμε ὅ,τι μπο­ροῦμε.

Οἱ δι­α­κο­νη­τὲς τοῦ ἐρά­νου αὐτοῦ τῆς ἀγά­πης, ποὺ θὰ πε­ρι­έλ­θουν κάθε γω­νιὰ τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας καθ’ ὅλον τὸν μήνα, θὰ χτυ­πή­σουν καὶ τὴν δική μας πόρ­τα. Ἡ δι­α­κρι­τι­κὴ πα­ρου­σία τους εἶ­ναι ἡ ἐπί­σκε­ψη τοῦ ταπεινωμένου Χρι­στοῦ στὸ σπί­τι μας, εἶναι ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας, εἶναι εὐ­και­ρία σωτηρίας μας.

Β. Τὰ Χριστούγεννα βέβαια εἶναι καὶ γιορτὴ οἰκογενειακή. Καθὼς οἱ συν­θῆκες τῆς ζωῆς, μᾶς ἔχουν γεωγραφικὰ διασκορπίσει, συγκεντρω­νόμαστε ἀνανε­ώνοντας τὰ αἰσθήματα τοῦ μεταξύ μας συνδέσμου καὶ γιορτάζοντας τὴν ἀμοιβαία κοινωνία μας. Δυστυχῶς ὅμως, ἐνῶ αὐτὸ ἀποτελεῖ μιὰ ἰσχυρὴ διαχρονικὴ ἐμπειρία τῆς Ἑλλη­νικῆς κοινωνίας, ξένα πρότυπα ζωῆς φαίνεται πὼς ἀνατρέπουν τὰ μέχρι σήμερα ἰσχύοντα, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ οἰκογένεια νὰ κλονίζεται στὶς μέρες μας συνθέμελα. 

Ἔτσι καὶ στὴν πατρίδα μας ἡ ἀνησυχη­τικὴ ὑπογεννητικότητα, τὰ πολλὰ διαζύγια, ἡ οἰκο­νο­μικὴ δυσπραγία, ἡ ἐπικράτηση νέων ἠθῶν, ἡ ἀπο­φυγὴ τῆς τεκνο­γονίας, ἡ νομικὴ κατοχύ­ρωση καὶ διευκόλυνση τῶν ἀμβλώσεων, ἡ κατά­χρηση τῶν σύγχρονων ἀναπα­ρα­γωγικῶν τεχνο­λο­γιῶν, ὁ ἐκφυλισμὸς τοῦ γάμου ἀπὸ μυστήριο σὲ «σύμφωνο» ἢ νομικὴ σύμβαση, κυρίως δὲ ἡ πρωτοφανὴς στὴν ἀνθρώπινη ἱστο­ρία θεσμο­θέτηση μορ­φῶν συμβιώσεως ἀτόμων ἀκόμη καὶ τοῦ ἰδίου φύλου καὶ ἡ ἐξίσωσή τους πρὸς τὸν ἱερὸ θεσμὸ τοῦ γάμου, στὴν πραγ­ματικότρητα πλέον ξεθε­μελιώνουν τὴν ἱερό­τητα τῆς οἰκογενειακῆς συζυγίας καὶ πλήττουν θανάσιμα αὐτὴ τὴν ἴδια τὴν πατρό­τητα καὶ τὴ μητρότητα. Ἡ οἰκο­γένεια περνάει κρίση, κρίση πνευματικὴ μὲ τεράστιες κοινωνικὲς συνέπειες.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, ἡ Μητρόπολή μας, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἀποφάσισε νὰ ἀνακηρύξει τὸν μήνα Δεκέμβριο 2023 ὡς μήνα καὶ Ἀγάπης καὶ Στήριξης τῆς Ἀγωνι­ζόμενης Οἰκογένειας, ὥστε κι ἐμεῖς νὰ ἐκφράσουμε καὶ πρακτικὰ τὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἀντίλογό μας στὰ ὅσα κατα­στροφικὰ νομοθετοῦνται καὶ ἐπιβάλλονται, παίρνοντας στὸ πλαίσιο τῶν δυνα­τοτήτων μας συγκε­κριμένες πρωτοβουλίες στήριξης τῆς οἰκογένειας.

Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτόν, μὲ τὴν ἔναρξη τῆς νέας χρονιᾶς, θὰ ἐπιδοθοῦν ἔπαινοι καὶ θὰ χορηγη­θοῦν σὲ εἰδικὴ τελετὴ οἰκονομικὰ ἐπιδόματα σὲ οἰκογένειες τῶν Μεσογείων καὶ τῆς Λαυ­ρεωτικῆς ὡς ἑξῆς:

1) Σὲ ὑπερπολύτεκνες οἰκογένειες (περισσότερα ἀπὸ 5 παι­διὰ ἀνήλικα ἢ ποὺ σπουδάζουν στὴν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση),
2) Σὲ κάθε τέταρτο παιδί ποὺ γεννήθηκε ἢ κυοφορεῖται ἐντὸς τοῦ 2023,
3) Σὲ οἰκογένειες ποὺ ἔχουν παιδιὰ μὲ φυσικὲς ἀναπηρίες,
4) Σὲ οἰκογένειες ποὺ ἔχουν παιδιὰ μὲ σοβαρὴ νοητικὴ στέρηση,
5) Σὲ παιδιὰ ποὺ διακρίθηκαν στὶς σπουδές τους ἢ σὲ διεθνεῖς διαγω­νισμοὺς ἢ ἐπιτέλεσαν πράξεις ἄξιες ἐπαίνου καὶ δημόσιας προβολῆς καὶ
6) Σε ἱδρύματα τῆς περιοχῆς μας ποὺ λειτουργοῦν μὲ τὴν εὐθύνη γονέων καὶ περιθάλπουν παιδιὰ μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες τῶν προηγούμενων κατη­γοριῶν.

Ἡ προσπάθεια αὐτὴ θὰ συντονισθεῖ μὲ τὴ βοήθεια τῶν κατὰ περιοχὲς Ἀρχιε­ρατικῶν Ἐπιτρόπων, τὸ ἀπαιτούμενο δὲ γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸν ποσὸ θὰ καλυφθεῖ ἀπὸ τὴν διενεργούμενη καὶ φέτος Ἐκστρατεία τῆς Ἀγάπης καὶ θὰ συμπληρωθεῖ ἀπὸ τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεο τῆς Μητροπόλεως Μεσογαίας καὶ Λαυρε­ωτικῆς.

Ἂς προσπαθήσουμε λοιπὸν ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μὲ πνευματικὸ ἐνθουσιασμὸ καὶ συντονισμένα, νὰ προετοιμασθοῦμε γιὰ τὴ μεγάλη γιορτὴ τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου, ἐκφράζοντας πληθωρικὰ τὴν ἀγάπη μας καὶ στηρίζοντας ἀρχοντικὰ τὴν κλονιζόμενη ἀλλὰ καὶ ἀγωνιζόμενη οἰκογένεια.

 

Εὔ­χο­μαι σὲ ὅλους σας

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ­ΓΕΝΝΑ!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 


† Ὁ Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

 
eranos agapis 2023

    Στο πλαίσιο της «ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ 2023» και για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν μέσω τραπεζικής κατάθεσης, ακολουθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Ι. Μητροπόλεως:


ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ

 ΤΡΑΠΕΖΑ  ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
 ALPHA 283 002001 000118 GR32 0140 2830 2830 0200 1000 118
 ΕΘΝΙΚΗ  087 002363-94  GR80 0110 0870 0000 0870 0236 394
 ΠΕΙΡΑΙΩΣ  6048 127470 256  GR89 0171 0480 0060 4812 7470 256
EUROBANK  0026 0334 89 0200557082  GR25 0260 3340 0008 9020 0557 082

Aρ. λογαριασμών pdf

Ἐγκύκλιος 197η  pdf