en ru

xr2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΠρωτ. 214

Ἀριθμ. Διεκπ. 76


Σπάτα, 9 Φεβρουαρίου 2023


  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 186ΗΠρὸς τοὺς εὐ­σε­βεῖς χρι­στι­α­νοὺς τῆς καθ’ ἡ­μᾶς ῾Ι­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως

ΘΕΜΑ: «Στή­ριξη τῶν Σεισμοπλήκτων τῆς Τουρκίας καὶ Συρίας»

Ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί,

Ὅλοι εἴμαστε συγκλονισμένοι ἀπὸ τοὺς τρομερούς σεισμοὺς ποὺ ἔπλη­ξαν περιοχὲς τῆς κεντρονότιας Τουρκίας καὶ τῆς βορειοδυτικῆς Συρίας. Ἀνυπο­λόγιστη καταστροφή, ἀμέτρητες χιλιάδες θύματα, παγετός, ὅλα ἰσοπεδωμένα, θρῆνος, ἀνείπωτος πόνος καὶ ἀτέλειωτος ὀδυρμός.

Συγκινητικὴ ἡ παγκόσμια κινητοποίηση συμπαραστάσεως, κυρίως δὲ καὶ τοῦ δικοῦ μας λαοῦ πρὸς τὸν λαὸ τῆς γειτονικῆς μας χώρας. Εἴμαστε οἱ πιὸ πλησίον καὶ ἡ εὐθύνη μας εἶναι μεγαλύτερη. Οἱ πρῶτες προσπάθειες συμπα­ρα­στάσεως συγκίνησαν τὸν γειτονικό μας Τουρκικὸ λαὸ καὶ ἀνέδειξαν τὰ εὐγνώ­μονα αἰσθήματα καὶ τὴν εὐγένειά του.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ὑπουρ­γεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς πατρίδας μας, ἐξέδωσε Ἐγκύκλιο μὲ τὴν ὁποία προτρέπει τοὺς πιστοὺς νὰ συγκεντρώσουν μέσω τῶν ἱερῶν Μητροπόλεων τὰ ἑξῆς εἴδη:

 

 1. Γάλα μακρᾶς διάρκειας
 2. Ζυμαρικὰ
 3. Ζάχαρη
 4. Ἀλεύρι
 5. Ρύζι
 6. Ὄσπρια
 7. Τρόφιμα μακράς διάρκειας (κονσέρβες, μπισκότα, ξηροὶ καρποί, βρεφικὲς τροφές, χυμοί)
 8. Εἴδη ἀτομικῆς ὑγιεινῆς,
 9. Εἴδη καθαρισμοῦ, ἀπορρυπαντικά

 

Ὅ,τι συγκεντρωθεῖ, μερίμνῃ τῆς Μητροπόλεως θὰ προωθηθεῖ ἁρμοδίως ὥστε διὰ τῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν νὰ ἀποσταλεῖ στὶς πληγεῖσες περιοχὲς τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Συρίας.

Κατόπιν τούτων κάνουμε ἔκκληση στὰ φιλάνθρωπα καὶ ἀγαθὰ αἰσθή­ματά σας, ὅπως σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ἐφημερίους τῶν ἐνοριῶν σας, οἱ ὁποῖοι καὶ ἔχουν λάβει τὶς σχετικὲς ὁδηγίες, κατὰ τὴν ἑβδομάδα ἀπὸ τὴν Κυριακὴ 12 Φεβρουαρίου μέχρι τὴν ἑπόμενη Κυριακὴ 19 Φεβρουαρίου, προβεῖτε στὴ συγκέντρωση τῆς παραπάνω ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας, προκειμένου αὐτὴ νὰ προωθηθεῖ καταλ­λήλως στὸν προορισμό της.

Ἐναλλακτικά, θὰ μπορούσατε, ὅσοι τὸ ἐπιθυμεῖτε, νὰ προσφέρετε τὴν ὅποια χρηματικὴ εἰσφορά σας μέσω τῶν ἱερέων σας ἢ καὶ ἀπ’ εὐθείας, κατα­θέτοντας ὅ,τι ἐσεῖς κρίνετε στοὺς λογαριασμοὺς τῆς ἱερᾶς μας Μητροπόλεως (βλ. παρακάτω), τοὺς ὁ­ποί­ους καὶ μπο­ρεῖτε νὰ πλη­ρο­φο­ρη­θεῖτε εἴτε ἀπὸ τοὺς Ἱε­ρεῖς σας εἴτε καὶ ἀπὸ τὴν ἱ­στο­σε­λίδα μας, προκειμένου νὰ ἀγοραστοῦν ἀνάλογα εἴδη ἢ νὰ δωρηθοῦν στὶς ἁρμόδιες ἐκκλησιαστικὲς ἀρχὲς τῶν πληγη­θεισῶν περιοχῶν.

Ὁ Θεὸς νὰ εἶ­ναι μαζί μας καὶ νὰ δώσει παρηγορία καὶ δύναμη στοὺς δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας.


Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 


† Ὁ Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

 
Πρωτ. 215

Ἀριθμ. Διεκπ. 77


Σπάτα, 9 Φεβρουαρίου 2023

ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΠρὸς τοὺς
Πανοσ. καὶ Αἰδεσ.
Προέδρους τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων
τῆς καθ’ ἡ­μᾶς ῾Ι­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως
Εἰς ἕδρας των

ΘΕΜΑ: «Ὀργάνωση στή­ριξης τῶν Σεισμοπλήκτων τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Συρίας»

Ἀ­γα­πη­τοί πατέρες καὶ ἀδελφοί,

Προκειμένου νὰ ἐφαρμοστεῖ μὲ συνέπεια καὶ προσοχὴ ἡ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν στήριξη  τῶν Σεισμοπλήκτων τῆς Τουρκίας καὶ Συρίας, ἀπαιτεῖται καλὴ ὀργάνωση λόγω τοῦ μεγέθους καὶ τῆς δυσκολίας τοῦ ἐγχειρήματος.

Κατόπιν τούτων ἐφιστοῦμε τὴν προσοχή σας στὰ ἀκολουθα σημεῖα:

(α)  Τὰ εἴδη ποὺ θὰ συγκεντρωθοῦν θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον τὰ ἑξῆς:

 1. Γάλα μακρᾶς διάρκειας
 2. Ζάχαρη
 3. Ἀλεύρι
 4. Ρύζι
 5. Ὄσπρια
 6. Τρόφιμα μακρᾶς διάρκειας (κονσέρβες, μπισκότα, ξηροὶ καρποί, βρεφικὲς τροφές)
 7. Εἴδη ἀτομικῆς ὑγιεινῆς,
 8. Εἴδη καθαρισμοῦ, ἀπορρυπαντικά

 

(β) Ἡ Μητρόπολη θὰ ἀναλάβει τὴν ἀποστολὴ κουβερτῶν, κλινοσκε­πασμάτων, ὅ,τι εἶναι σὲ ὑγρὴ μορφὴ (νερό, ἐλαιόλαδο, χυμοί) ζυμαρικῶν καὶ ἄλλων εἰδῶν, τὰ ὁποῖα θὰ ἀγοραστοῦν μερίμνῃ τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου της.

(γ) Τὰ διάφορα εἴδη θα πρέπει να συγκεντρωθοῦν στὶς ἐνορίες, μέχρι καὶ τὴν Κυριακὴ 19 Φεβρουαρίου 2023.

(δ) Ὅλα τα εἴδη ἀπαραιτήτως καὶ μὲ τὴ βοήθεια τῶν συνεργατῶν σας πρέπει, ἀπὸ τὴν Δευτέρα 20 μέχρι καὶ τὴν Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, νὰ συσκευασθοῦν ἀσφαλῶς ἐντὸς χαρτοκιβωτίων ἰδίας διαστάσεως (μεγέθους ἐνδεικτικῶς 0,50Χ0,50Χ0,30) κατὰ εἶδος καὶ ὄχι σὲ πλαστικὲς σακκοῦλες.

(ε) Στὴ συνέχεια μὲ τὴ δική σας φροντίδα καὶ μέριμνα  θὰ ἀποσταλοῦν τὴν Πέμπτη 23-2-2023 καὶ τὴν Παρασκευὴ 24-2-2023 σὲ κατάλλη­λο χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοβαλάντου στὸν Καρελλᾶ, προκειμένου νὰ συσκευαστοῦν ὅλα μαζὶ καὶ νὰ ἀποσταλοῦν στὶς ἀποθῆκες τῆς ὀργανώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».

(στ) Ὑπεύθυνος συντονισμοῦ καὶ ἐκτελέσεως τῆς ὅλης δράσεως ὁρίζεται ὁ Πρωτοπρ. Παναγιώτης Εὐσταθίου, πρὸς τὸν ὁποῖο καὶ μπορεῖτε νὰ ἀπευθύνεσθε γιὰ κάθε πρόβλημα καὶ ἐρώτηση.

(ζ) Σχετικῶς ἔχουν ἐνημερωθεῖ καὶ οἱ Ἀρχιερατικοὶ Ἐπίτροποι τῆς Μητρο­πόλεώς μας.

(η) Τὰ χρήματα ποὺ τυχὸν θὰ συγκεντρώσετε, παρακαλοῦμε νὰ τὰ ἀποστείλετε στὸ Λογιστήριο τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως, προκειμένου νὰ ἀξιοποιηθοῦν γιὰ τὸν σκοπό τους, κατὰ τὶς ἐπιθυμίες τῶν δωρητῶν καὶ τὶς ὑφιστάμενες ἀνάγκες τῶν σεισμοπλήκτων.

Παρακαλῶ πολὺ νὰ τηρηθοῦν ὅλα τὰ παραπάνω μὲ πολλὴ ἐπιμέλεια καὶ συνέπεια, ὥστε νὰ καταστεῖ δυνατὸ στὸν ἀπαιτούμενο χρόνο καὶ μὲ συντονι­σμένες ἐνέργειες ὁ καρπὸς τῆς ἀγάπης μας νὰ μεταφερθεῖ ἔγκαιρα καὶ μὲ ἀσφάλεια στὸν προορισμό του.


Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 


† Ὁ Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς ΝικόλαοςΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ

 ΤΡΑΠΕΖΑ  ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
 ALPHA 283 002001 000118 GR32 0140 2830 2830 0200 1000 118
 ΕΘΝΙΚΗ  087 002363-94  GR80 0110 0870 0000 0870 0236 394
 ΠΕΙΡΑΙΩΣ  6048 127470 256  GR89 0171 0480 0060 4812 7470 256
EUROBANK  0026 0334 89 0200557082  GR25 0260 3340 0008 9020 0557 082

Aρ. λογαριασμών pdf Εγκύκλιος 186ηpdf  Υπηρεσιακό σημείωμα pdf