en ru
 

 
ΠΑΣΧΑ 2022

 


ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Πρὸς τοὺς εὐ­σε­βεῖς χρι­στι­α­νοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς ῾Ιε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

ΘΕΜΑ: «Ὑποδοχὴ καὶ Δι­α­νο­μὴ Ἁγί­ου Φω­τὸς - Τέ­λε­ση Ἀνα­στα­σί­μου Τρι­σα­γί­ου ὑπὸ τοῦ Μη­τρο­πο­λί­του τὸ πρωὶ τῆς Κυ­ρι­α­κῆς τοῦ Πά­σχα στὰ Κοι­μη­τή­ρια  -  Ἑσπε­ρι­νὸς τῆς Ἀγά­πης»

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, καθὼς μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς Μεγάλης Τεσσα­ρακο­στῆς ὁδεύουμε καὶ στὸ τέλος τῆς ὄντως Μεγάλης Ἑβδομάδος τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου μας, ἀντικρύζουμε τὴ λάμψη τοῦ φωτὸς τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὴ χαρὰ τῆς νίκης τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τοῦ θανάτου.

Ὕστερα ὰπὸ δύο χρονιὲς στέρησης τοῦ ἐλεύθερου ἑορτασμοῦ καὶ κάτω ἀπὸ συνθῆκες ἐπιβεβλημένου μὲν ἀλλὰ ἀσφυκτικοῦ περιορισμοῦ, φέτος μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἑτοιμαζόμαστε νὰ πανηγυρίσουμε ὅπως λαχταρᾶ ἡ ψυχή μας καὶ ἐκφράζεται ἡ πίστη μας. Ταπεινὴ εὐχὴ καὶ θερμὴ προτροπή μου εἶναι ὅλοι μας νὰ σπεύσουμε τὸ βράδυ τῆς Ἀναστάσεως στοὺς ναούς μας, νὰ ψάλ­λουμε ἀδιάκοπα τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς μας, νὰ παραμείνουμε σὲ ὁλό­κληρη τὴν ἀκολουθία μὲ τὶς λαμπάδες τῆς πίστεως ἀναμμένες, νὰ λειτουργηθοῦμε καὶ νὰ κοινωνήσουμε κατάλληλα προετοιμα­σμένοι γιὰ νὰ ζήσουμε κάπως τὴν Ἀναστάσιμη χαρά, νὰ κάνουμε ἀληθινὸ Πάσχα. Θέλοντας μάλιστα νὰ τονίσω τὴ σημασία τοῦ ἐκκλησιασμοῦ μας τὸ βράδυ τῆς Ἀναστάσεως, ὅλες τὶς ἡμέρες τῆς Μεγά­λης Ἑβδομάδας, διένειμα στοὺς ναοὺς ποὺ ἐπισκέφθηκα τὶς ἀναστά­σιμες λαμπάδες ἀπὸ ἁγνὸ κερί, παρα­σκευασμένες στὸ κηροπλαστεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἀπεδείχθη πλέον ὅτι δὲν εἶναι τόσο ἐξασφαλισμένες οἱ συνθῆκες τῶν ἑορτασμῶν μας, ὅπως συνήθως φανταζόμαστε. Ἂς ζήσουμε τὴν κάθε εὐκαιρία σὰν νὰ εἶναι μοναδική, ἡ πρώτη καὶ ἡ τελευταία μας.

Ὅσον ἀφορᾶ σὲ μένα, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ φέτος,  θὰ τελέσω τὸ βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, μὲ τὴ μεγαλοπρέπεια ποὺ ἁρμόζει στὴν ἑορτὴ τὴν ὅλη ἀκολουθία καὶ τὴ Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως, στὸ Ἱερὸ Προσκύνημα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ στὰ Σπάτα καὶ φυσικὰ θὰ εἶναι χαρά μου, ὅσοι θέλετε καὶ μπορεῖτε, νὰ συνεορτάσουμε.

Ἐπίσης:

Α. Τὸ Μέγα Σάββατο τὸ ἀπόγευμα, περίπου στὶς 7:00μ.μ., στὸν Ἀερο­λιμένα «Ἐλευθέριος Βενιζέλος», θὰ παραλάβω ὡς συνήθως ἀπὸ τὸν Ἔξαρχο τοῦ Παναγίου Τάφου τὸ Ἅγιο Φῶς ποὺ μὲ εἰδικὴ πτήση θὰ μετα­φερθεῖ ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα. Αὐτὸ ἀποτελεῖ μεγάλη εὐλογία γιὰ τὴ Μητρό­πολή μας ἀλλὰ καὶ γιὰ ὁλόκληρη τὴν Ἐκκλησία μας. Εἶναι ὄντως συγκλο­νιστικὸ νὰ βγαίνει θαυμαστῶς ἀπὸ τὸν Τάφο τοῦ Κυρίου μας τὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του καὶ μέσα σὲ λίγες ὧρες νὰ διανέμεται σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη!

Β. Ὅπως καὶ παλαιότερα, στὶς 8:00 μ.μ. τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, θὰ γίνει σύντομη τελετὴ στὸ Ἱερὸ Προσκύνημα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ στὰ Σπά­τα, θὰ ψάλουμε τὸ «Δεῦτε λάβετε φῶς» καὶ τὸ Ἅγιο Φῶς θὰ διανεμηθεῖ σὲ ἀντι­προσωπεῖες τῶν ἐνοριῶν μας, προκειμένου ἀπὸ τὰ χέρια τῶν ἱερέων μας νὰ τὸ παραλάβετε ὅλοι ὡς εὐλογία γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὰ σπίτια σας ἀργότερα τὸ βράδυ κατὰ τὴν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως. Ὅσοι θέλετε θὰ εἶναι χαρά μας νὰ συμπανηγυρίσουμε.

Γ. Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, ὅπως κάθε χρόνο, θὰ περιέλθω τὰ κοιμητήρια, προκειμένου νὰ τελέσω Ἀναστάσιμα Τρισάγια, κυ­ρί­ως ὑπὲρ ἀνα­παύ­σε­ως προ­σφά­τως κοι­μη­θέν­των ἀδελ­φῶν μας, ἰδί­ως νε­ω­τέ­ρων ἀτό­μων, παι­δι­ῶν, συ­ζύ­γων, ἀδελ­φῶν, κατὰ τὸ ἑξῆς πρόγραμμα:

      

  9:30 π.μ.         Κοιμητήριο Σπάτων
10:00 π.μ.   Κοιμητήριο Παιανίας
10:30 π.μ.   Νέο Κοιμητήριο Κορωπίου
11:00 π.μ.   Κοιμητήριο Μαρκοπούλου
11:45 π.μ.   Κοιμητήριο Παλλήνης
12:15 μ.μ.   Κοιμητήριο Γέρακα


Στὴν Κερατέα, τὴν Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου, μετὰ τὴ Θεία Λειτουρ­γία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Μέσα στὰ μνήματα δὲν ὑπάρχουν νεκροί, ἀλλὰ ζωντανοί. Ὑπάρχουν σώματα νεκρὰ καὶ ψυχὲς ἀναστημένες. Αὐτὸ ἀποτελεῖ συνέπεια τῆς Ἀναστά­σεως τοῦ Κυρίου μας.

Δ. Τέλος, τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα θὰ τελεσθεῖ ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης ἐπίσης στὸ Ἱερὸ Προσκύνημα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου στὰ Σπάτα, στὶς 6:30μ.μ., ὅπου καὶ θὰ ἀναγνωσθεῖ ἡ ἀντίστοιχη εὐαγγελικὴ περικοπὴ σὲ διά­φορες γλῶσσες, ἀπό­δειξη τοῦ οἰκουμενικοῦ χαρακτῆρα τῆς Ἀναστάσεως, θὰ διανεμηθεῖ δὲ καὶ σὲ ὅλους ὡς εὐλογία τὸ κόκκινο αὐγό.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἀκολουθίας, στὸν ὑπαίθριο χῶρο τοῦ Προσκυ­νή­ματος καὶ τῆς «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ», θὰ προσφερθεῖ πασχαλινὸ κέρασμα καὶ θὰ ἀνταλ­λάξουμε εὐχές.

Μὲ κάθε τρό­πο, ἀγα­πη­τοί μου ἀδελ­φοί, πρέ­πει νὰ ζή­σου­με τὴ χαρὰ τῆς Ἀνα­στά­σε­ως. Νὰ δώσει ὁ Θεὸς γιὰ ὅλους μας.

 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ !

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 
† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣΕγκύκλιο Σημείωμαpdf