en ru

xr2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΠρωτ. 233    

Ἀριθμ.

Διεκπ.  137/8-3-2022   


Σπάτα,  Κυ­ρι­ακὴ Ὀρ­θο­δο­ξίας 2022

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 176Η

 

Θέμα: « Κυ­ρι­ακὴ τῆς Ὀρ­θο­δο­ξίας - Ἑ­βδο­μάδα Ἐ­ξω­τε­ρι­κῆς Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λῆς»

Ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί,

 

«Ὁ Χριστὸς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν»

Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, συμπληρώθηκε ἡ πρώτη ἑβδομάδα τοῦ Σταδίου τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων καὶ ἤδη φτάσαμε στὴν πρώτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη στὴν Ὀρθοδοξία, δηλαδὴ στοὺς νικητήριους ἀγῶνες ποὺ διεξήγαγε ἡ Ἐκκλησία, προκειμένου νὰ διατυπώσει καὶ ἐκφράσει τὴν ἀλήθεια περί τοῦ Θεοῦ, αὐτό ποὺ ὀνομάζουμε δόγμα.        

«Νῦν εὐσεβείας τὸ σέλας πᾶσιν ἐφήπλωται», «διότι ἡ χάρις ἐπέλαμψε τῆς ἀλη­θείας» σήμερα τὸ φῶς τῆς εὐσεβοῦς πίστεως ἔχει καλύψει τὰ πάντα, διότι ἔλαμψε ἡ χάρις τῆς ἀληθείας, ψάλλει πανηγυρίζουσα ἡ Ἐκκλησία μας.

Οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς γεννηθήκαμε Ὀρθόδοξοι, δὲν τὸ διαλέξαμε, ἀλλὰ μᾶς δόθηκε ὡς δῶρο ἀπὸ τὸν Θεό. Δῶρο ποὺ πρέπει νὰ τὸ κρατήσουμε ἀνόθευτο ὡς θησαυρό, εὐλογία ποὺ πρέπει νὰ τὴν ἐκτιμήσουμε ὡς ὅ,τι πολυτιμότερο ὑπάρχει στὴ ζωή μας, παρακαταθήκη ποὺ πρέπει νὰ τὴν αὐξήσουμε καὶ περιουσία ποὺ πρέπει νὰ τὴν μοιρασθοῦμε. Σήμερα λοιπὸν δοξάζουμε τὸν Κύριο ποὺ βαπτισθήκαμε Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ποὺ κληρονομήσαμε τὸ πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐλεγχόμαστε ὅμως καὶ ταπεινωνόμαστε καθὼς καὶ ὡς κοινωνία, καὶ ὡς οἰκο­γένειες, καὶ ὡς παγκόσμια κοινότητα, ἀλλὰ καὶ ὡς Ὀρθόδοξοι ζοῦμε μέσα στὶς ἀναθυμιάσεις διχασμῶν καὶ διαιρέσεων, διασπάσεων καὶ ἀντιπαλότητος, κάτω ἀπὸ τὴ σκιὰ ἀπειλητικῶν καὶ καταστροφικῶν πολέμων παγκόσμιας ἐμβέλειας. Πραγμα­τικά, «συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ!». Παντοῦ φόβος, μίση, ἔνταση, διχασμός. Προσφυγικὰ ρεύματα, οἰκονομικὴ κατάρρευση, παραλογισμός, γενικευμένη ἀναταραχὴ καὶ ἀνα­σφάλεια συμπληρώνουν τὴν εἰκόνα.

Καὶ ὅλα αὐτὰ μεταξὺ Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν!

Παράλληλα, μὲ ἀφορμὴ τὴν πανδημία καὶ τὰ ἐμβόλια, οἱ ἐνορίες καὶ οἱ οἰκο­γένειες διχα­σμένες, οἱ σχέσεις μας ὡς ἀδελφῶν καὶ φίλων διαταραγμένες. Φιλό­δοξες διεκδι­κήσεις καὶ ἐγωιστικοὶ ἀνταγωνισμοὶ τραυμάτισαν βαριὰ καὶ τὴ ζωὴ τῶν Ὀρθο­δόξων καὶ τὸ ἱερὸ σῶμα τῆς Ἐκκλη­σίας καὶ τὴν πανορθόδοξη ἑνότητα. Ἡ Ἐκκλησία πλέον ἀκυρωμένη, δίχως λόγο, δίχως ἀξιόπιστη μαρτυρία! Ἡ ὁδὸς τῆς μετανοίας καὶ ἐπιστροφῆς στὴν ἀληθινὴ ζωὴ τῆς πίστης μας εἶναι μονόδρομος.

Μέσα σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση τῆς γενικευμένης συγχύσεως, ἡ σκέψη μας στρέ­φεται δοξολογικὰ στὶς ἱεραποστολές μας. Ἐκεῖ οἱ ἡρωϊκοὶ ἱερα­πόστολοί μας ἀγω­νίζονται νὰ σπείρουν ἀνόθευτο τὸν σπόρο τῆς Ὀρθόδοξης πίστης στὴν πονεμένη καὶ διψασμένη ἀφρικανικὴ γῆ, νὰ διαδώσουν τὸ ἀληθινὸ Εὐαγγέλιο στὶς ἀχανεῖς ἐκτά­σεις τῆς Ἰνδονησίας, στὰ πιὸ ἀπομακρισμένα νησιὰ τοῦ Εἰρηνικοῦ, στὴν Ἄπω Ἀνα­τολὴ καὶ νὰ διασφαλίσουν τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ στὶς ἁγνὲς καὶ δεκτικὲς ψυχὲς τῶν ἀφρικανῶν καὶ ὄχι μόνον ἀδελφῶν μας, ἐν μέσῳ ποικίλων κινδύνων, στερήσεων, μεγάλων θυσιῶν καὶ ἀπρόβλεπτων δυσκολιῶν. 

Ἡ Ἐκκλησία μας δὲν τοὺς ξεχνᾶ. Καθημερινὰ προσεύχεται γι’ αὐτοὺς καὶ μὲ ποικίλους τρόπους συμπαρίσταται στὸ εὐλογημένο ἔργο τους.

Μὲ σκοπὸ τὴν προβολὴ τῆς ἰδέας καὶ τοῦ ἔργου τῆς ἱεραποστολῆς, ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καὶ φέ­τος, ἡ Ἱερὰ Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος ἀ­πο­φά­σισε ἡ Β΄ Ἑβδο­μάδα τῶν Νη­στειῶν νὰ ἀ­φι­ε­ρω­θεῖ στὴν Ἐ­ξω­τε­ρικὴ Ἱ­ε­ρα­πο­στολή. Στὸ πλαίσιο αὐτό, θὰ γίνει πανελλαδικὰ καὶ προσπάθεια οἰκονομικῆς ἐ­νί­σχυσης τῶν ἀνὰ τὸν κό­σμον ἱεραποστολῶν. Οἱ ἀνάγκες εἶναι τεράστιες, τὰ προβλήματα πολλαπλά, ἡ ἀνέ­χεια ἀσύλληπτη, ἀλλὰ καὶ ἡ εὐκαιρία τῆς ἀγάπης μας ἀπροσμέτρητη. Θερμῶς λοιπὸν προτρέπουμε ὅλους νὰ συμ­με­τά­σχουμε ὁλόκαρδα σ’ αὐτὴ τὴν ἱ­ε­ρα­πο­στο­λικὴ «λο­γία», ἡ ὁποία θὰ γίνει εἴτε διὰ περιφορᾶς δίσκου εἴτε ὅπως κρίνουν καλύτερα οἱ ἱερεῖς μας.

Μὲ τὴν εὐκαιρία δὲ τῆς ἐνάρξεως τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ τῆς Νη­στείας, εὔχομαι σὲ ὅλους, ὕστερα μάλιστα καὶ ἀπὸ τὴ στέρηση τῶν παρελθόντων ἐτῶν, καλὸν ἀγῶνα μὲ διάθεση ἁγιασμοῦ, μὲ φρόνημα μετα­νοίας καὶ ἀσκήσεως, μὲ προσευ­χή, ἐλεημοσύνη, ἱερὰ ἐξομο­λόγηση καὶ ἀξιοποίηση τῶν μοναδικῶν λατρευ­τικῶν εὐκαιριῶν καὶ φυσικὰ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Αὐτὰ θὰ μᾶς ὁδη­γήσουν στὴ χαρὰ καὶ τὴν εὐλογία τῆς μαρτυρίας τοῦ Ἀνα­στάντος Χριστοῦ.  

 

ΚΑΛΗ & ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!

Μετὰ πολλῆς τῆς ἐν Χριστῷ τεχθέντι ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 


† Ὁ Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικόλαος


Εγκύκλιος 176η pdf