en ru

xr2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΠρωτ. 678

Ἀριθμ. Διεκπ. 393


Σπάτα, 15 Αυγούστου 2021

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 171Η


 ΘΕΜΑ: «Στήριξη Μονάδας Ἀνακουφιστικῆς Φροντίδας ΓΑΛΙΛΑΙΑ»

Πρὸς τὸν εὐσεβῆ λαὸ  τῆς καθ’ ἡμᾶς ῾Ιε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 

Χρόνια σας πολλά καὶ εὐλογημένα. Ἡ Παναγία πρεσβεία θερμὴ καὶ βοήθειά μας, Ὁδηγήτρια στὴν πνευματικὴ πορεία μας καὶ Παραμυθία στὶς θλίψεις καὶ ἀνάγκες μας. «Διήλθομεν ὄντως διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος» αὐτὲς τὶς μέρες καὶ σήμερα γιορτάζουμε τὴν Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου μὲ τὴν προσδοκία μιᾶς πνευματικῆς ἀναψυχῆς.

Οἱ δυσκολίες καὶ οἱ δοκιμασίες τῶν ἡμερῶν φέρνουν στὶς σκέψεις μας μαζὶ μὲ τὸ δράμα τῆς οἰκολογικῆς καταστροφῆς, καὶ ὅλους αὐτοὺς ποὺ κατα­στράφηκαν τὰ σπίτια καὶ οἱ περιουσίες τους, ποὺ ἐξαφανίσθηκαν διὰ πυρὸς οἱ κόποι μιᾶς ζωῆς, ποὺ στὴ θέση τῆς πανέμορφης φύσης ἀντικρύζουν τὸ ἀπο­κρουστικὸ θέαμα ἑνὸς κατάμαυρου τοπίου. Ἡ καρδιά μας ἐπίσης συνέχεται ἀπὸ τὸν παγκόσμιο πανικὸ τῆς πανδημίας, τοὺς θανάτους προσφιλῶν προσώ­πων, τὴν ἀδυναμία τῆς ἰατρικῆς θεότητος νὰ ἀνταποκριθεῖ στὴν ἐπίθεση ποὺ δέχεται ἡ ὑγεία μας σὲ παγκόσμια κλίμακα, τὴν ἐπικρατοῦσα σύγχυση. Παρηγοριά μας οἱ συγκινητικὲς προσπά­θειες καὶ τὸ αὐτοθυσιαστικὸ φρόνημα τῶν πυροσβε­στῶν καὶ ἐθελοντῶν, ὅπως καὶ οἱ πράξεις ἀνθρωπιᾶς καὶ συμπαραστάσεως ὄχι λίγων φορέων καὶ συνανθρώπων μας. Ἀκόμη «ζεῖ Κύριος» στὶς καρδιές μας.

Ἡ Μητρόπολή μας, ὅπως γνωρίζετε, ἀπὸ δεκαετίας καὶ πλέον εἶναι στρατευμένη στὴν ὑπηρεσία καὶ διακονία μιᾶς πολὺ εὐαίσθητης κατηγορίας ἀδελφῶν μας, τῶν καρκινοπαθῶν, ποὺ μάλιστα ἡ ζωή τους ἀπειλεῖται,  καὶ αὐτῶν ποὺ πάσχουν ἀπὸ γενικευμένη κινητικὴ παράλυση, δηλαδὴ ἀπὸ τὴ Νόσο τοῦ Κινητικοῦ Νευρώνα. Αὐτοὶ ζοῦν διαρκῶς μέσα στὴν ἀποπνικτικὴ ἀτμό­σφαιρα ἑνὸς ἄλλου ἀτέλειωτου καύσωνα καὶ μιᾶς ἄλλης ἀδυσώπητης ἀπειλῆς.

Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ συμπαράσταση ὅλων, ἡ ΓΑΛΙΛΑΙΑ συνεχίζει ἀπρόσκοπτα τὴν εὐλογημένη ἀποστολή της καὶ ἐνῶ «ἐν μέσῳ παγίδων διαβαίνομεν», «ἐπὶ ἐπάλξεων περιπατοῦμεν».

Ἤδη συμπληρώθηκαν αἰσίως 11 ἔτη συνεχοῦς λειτουργίας τῆς Ἀνακου­φιστικῆς Μονάδας καὶ τρία ἔτη τοῦ Ξενώνα βαρέως ἀσθενούντων. Κοντά της τὰ χρόνια αὐτὰ βρῆκαν περίθαλψη, φροντίδα καὶ ἀγάπη περίπου 1450 ἀσθενεῖς καὶ περισσότεροι ἀπὸ 350 δέχθηκαν ἐντατικὴ φροντίδα στὸν Ξενώνα. Μὲ τὴ βοήθεια μιᾶς διεπιστημονικῆς ὁμάδας 45 γιατρῶν, νοσηλευτῶν, κοινωνικῶν λειτουργῶν, ψυχολόγων, φυσιο­θεραπευτῶν καὶ περισσό­τερων ἀπὸ 120 ἐθε­λοντῶν, προσφέρει ἀσταμάτητα φροντίδα καὶ ἀνακούφιση στοὺς βαρειὰ ἀσθε­νοῦντες καρκινοπαθεῖς συνανθρώπους μας καὶ τὴν ὑποστήριξη στὶς οἰκογέ­νειές τους ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

Δοξάζουμε τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου γιὰ τὸ ἔργο αὐτὸ τῆς ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ, τὸ ὁποῖο βέβαια δὲν ἀνήκει μόνο στὴ Μητρόπολη, ἀλλὰ ἀποτελεῖ ἀποτέλεσμα κοινῆς καὶ συντονισμένης προσπά­θειας πολλῶν φορέων, ἑταιρειῶν, χορηγῶν καὶ χιλιά­δων δωρητῶν. Ἡ ἀνταπόκριση  ὅλων στὸ κάλεσμα τῆς Ἐκκλησίας μας ὁδήγησε στὸ μοναδικὸ θαῦμα τῆς ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ. Τὸ ἔργο της πρέπει νὰ συνεχισθεῖ. Γι’ αὐτὸ καὶ τέτοια μέρα κάθε χρόνο κάνουμε μία δισκοφορία πρὸς ἐνί­σχυση αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ σκοποῦ. Φέτος ὅμως, θεωρῶ πὼς θὰ ἦταν φρόνιμο νὰ συν­δυασθεῖ αὐτὴ ἡ «λογία» καὶ μὲ στήριξη τῶν πυρόπληκτων ἀδελφῶν μας.  

Πρὶν ἀπὸ τρία χρόνια μὲ τὶς πυρκα­γιὲς στὴ Ραφήνα, ὅπου μάλιστα θρη­νήσαμε καὶ πολλὰ θύματα, ἔσπευσαν νὰ μᾶς βοηθήσουν γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο, πράγμα ποὺ βαθειὰ μᾶς συγκλόνησε. Τώρα ἦρθε ἡ σειρά μας νὰ βοηθήσουμε.

Ἐπιτρέψτε μου λοιπὸν νὰ σᾶς καλέσω ὅλους νὰ προσφέρουμε ἀπὸ τὸ περίσσευμα τῆς καρδιᾶς μας, μὲ τὸ λίγο ἢ τὸ περισσότερο ποὺ διαθέτουμε, στὸν δίσκο ποὺ θὰ περιαχθεῖ στοὺς ναοὺς τῆς Μητροπόλεώς μας, ἢ νὰ καταθέσουμε ὅ,τι μποροῦμε στoὺς λογαριασμοὺς τῆς Γενικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος ποὺ ὑπάρχουν ἀναρτημένοι στὴν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως (www.imml.gr). Οἱ ἀνάγκες εἶναι τεράστιες. Ἡ βοήθεια τοῦ καθενός μας ἀνεκτίμητη.

  Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ καὶ νὰ χαρίζει τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος σὲ ὅλους σας.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ.

Μετὰ πολλῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 


† Ὁ Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

 


Εγκύκλιος 171η pdf  Αρ. Λογαριασμώνpdf