en ru

xr2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΠρωτ. 1233

Ἀριθμ. Διεκπ. 644


Σπάτα, 14 Δεκεμβρίου 2020

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 167Η


 ΘΕΜΑ: «Στερημένοι λατρείας μὲ πολλὴ ἀγάπη γιὰ τὰ Χριστούγεννα»

Πρὸς τὸν εὐσεβῆ λαὸ  τῆς καθ’ ἡμᾶς ῾Ιε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, χαίρετε καὶ εἰρηνεύετε.

Οἱ καιροὶ εἶναι δύσκολοι, ἀλλὰ δὲν λυγίζουμε. Στὸ βάθος βλέπουμε φῶς καὶ ἐλπίζουμε. Πλησιάζει ὁ καιρὸς ποὺ θὰ ξανασμίξουμε, ποὺ πάλι θὰ μποροῦμε ἀγαπημένοι νὰ γιορτάζουμε τὰ Χριστούγεννα ὅπως ξέρουμε, νὰ λατρεύουμε τὸν Θεό μας, νὰ ζοῦμε τὴν εὐλογία Του. Ἀρκεῖ αὐτὴ ἡ δοκι­μασία ποὺ περνοῦμε νὰ μᾶς βγάλει σοφότερους καὶ λίγο πιὸ ἀνθρώπινους, πιὸ ἀληθινούς.

Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ συνεχίζουμε τὸν εὐλογημένο ἀγῶνα τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς ἐλπίδας, μὲ πίστη καὶ ἱερὴ προσδοκία, μὲ προσευχὴ καὶ ἀγῶνα μετανοίας, μέσα βέβαια σὲ ἀτμό­σφαιρα φόβου, ἀνασφάλειας καὶ σύγχυσης, σὲ ἕναν ἀναστατωμένο καὶ ἀγριεμένο κόσμο.

Ὁ φόβος τῆς ἀνεξέλεγκτης καὶ ἀπρόβλεπτης ἀσθένειας κυριαρχεῖ παντοῦ, προκαλῶντας ἀγωνία, γενικευμένη ἀνησυχία, στερήσεις, ἀλλὰ καὶ καχυπο­ψίες, διχασμούς, ἀνταγωνισμοὺς σκληρῶν συμφερόντων. Ὅλα αὐτὰ ὅμως συνο­δεύονται καὶ ἀπὸ ἐκδηλώσεις καὶ αἰσθήματα ἀγάπης, ἀπὸ διάθεση προσ­φορᾶς καὶ θυσίας, ἀπὸ σκέψεις καὶ πράξεις πρωτοφανοῦς ἀλληλεγύης. Αὐτὸ δὲν βλέπουμε στὰ νοσοκομεῖα μας; Αὐτὸ δὲν θαυμά­ζουμε στὰ πρόσωπα τῶν γιατρῶν καὶ νοσηλευτῶν μας; Αὐτὸ δὲν ὁμολο­γοῦν οἱ φιλάν­θρωπες προσφορὲς ἱδρυμάτων καὶ φυσικῶν προσώπων; Εἶναι τόσο παρήγορη ἡ διαπίστωση ὅτι  ἡ ἀγάπη καὶ ἡ καλωσύνη δὲν ἔχουν ἐξαφανισθεῖ.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὡς Ἐκκλησία στερούμαστε τὶς συνάξεις μας, τὴ λατρεία μας, τὶς ἀκολουθίες καὶ τὰ μυστήριά μας. Δόξα τῷ Θεῷ τὰ θυσιαστήριά μας λειτουργοῦν, τὰ ὀνόματά μας μνημονεύονται, τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δοξάζεται.

Μᾶς λείπει ὅμως ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἑορτα­σμός μας καὶ δὲν κατα­νοοῦμε τοὺς λόγους περιορισμοῦ του. Σεβόμαστε ὅμως τὶς συνθῆ­κες, ὑπομένουμε στερού­μενοι τὴν ἀνάσα τῆς λατρείας, ἀλλὰ δὲν χάνουμε οὔτε τὸ κουράγιο, οὔτε τὴ χαρὰ οὔτε καὶ τὴν πίστη μας. Αὐτὸ ποὺ τώρα μᾶς μένει εἶναι νὰ ζήσουμε τὰ Χριστούγεννα μὲ λιγότερες ἴσως λατρευτικὲς εὐκαιρίες, ἀλλὰ μὲ περισ­σότερη ἀγάπη. Αὐτὸ δὲν εἶναι μικρὸ οὔτε δύσκολο οὔτε φυσικὰ καὶ ἐμποδίζεται ἀπὸ κάποιον.

Σκοπὸς αὐτῆς τῆς Ἐγκυκλίου εἶναι νὰ γυρίσουμε ὅλοι τὴ σκέψη μας σὲ κάτι πολύ ἀληθινό. Στοὺς πτωχοὺς καὶ στερημένους ἄνθρωπους γύρω μας, σὲ αὐτοὺς ποὺ ὑποφέρουν. Δὲν εἶναι οὔτε λίγοι οὔτε μακρινοί μας. Εἶναι ἀρκετοὶ καὶ δίπλα μας. Εἶναι τόσο ἅγιο καὶ εὐλογημένο νὰ κάνουμε αὐτὴ τὴ στροφή!

Περίπου 850 ἑκατομ. ὑποσιτίζονται σήμερα στὸν κόσμο.

Καθημερινὰ 30.000 ἄνθρωποι πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πεῖνα.

Καὶ στὴν πατρίδα μας ὑπάρχει μεγάλη φτώχεια καὶ ἀνέχεια. Ἰδιαί­τερα κάτω ἀπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες.

Ἡ Μητρόπολή μας, ἰδιαίτερα φέτος, μὲ τὴ βοήθεια ὅλων σας ἐπι­κέντρωσε τὴν προσοχή της στὴν κοινωνικὴ προσφορά. Ὅπως πάντα, στάθηκε στὸ πλευρὸ τῶν γερόντων μὲ τὸ Γηροκομεῖο της, τῶν βαριά ἀσθενῶν μὲ τὴν πρότυπη Μονάδα τῆς ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ, τῶν πεινασμένων μὲ τὰ συσσίτια, τῶν φτωχῶν μὲ βοηθήματα σὲ εἶδος καὶ χρήματα, ἀλλὰ καὶ μεγάλων νοσοκομειακῶν Μονάδων μὲ προμήθεια ἀναγκαίου ἐξοπλισμοῦ λόγῳ τῆς πανδημίας. Σταθήκαμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις καὶ μὲ κατα­νόηση δίπλα σὲ ὅλους τοὺς φορεῖς ποὺ ἀγωνίζονται νὰ ἀντιμε­τωπίσουν αὐτὴν τὴν πρωτοφανῆ δοκιμασία ποὺ διερχόμαστε.   

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες γινόταν πανελλαδικὰ ἕνας ἔρανος, ὁ Ἔρα­νος τῆς Ἀγάπης, μία συστράτευση τῶν δυνάμεών μας, προκειμένου νὰ στηριχθοῦν οἱ ἀπαραίτητες ὑποδομὲς καὶ νὰ βρεθοῦν τὰ ἀναγκαῖα ἀγαθά, ὥστε νὰ βοηθηθοῦν, νὰ παρηγο­ρηθοῦν, ὅσοι ἔχουν ἀνάγκη. Ὅπως ὅλοι καταλαβαίνουμε, οἱ συνθῆκες φέτος δὲν ἐπιτρέπουν κάτι τέτοιο. Καὶ ὅμως εἶναι πολὺ πιὸ ἀναγκαῖο στὴν παροῦσα κατάσταση. Κάτι πρέπει νὰ κάνουμε. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀποφασίσαμε νὰ κινηθοῦμε μὲ τοὺς σύγ­χρο­νους τρόπους ποὺ μᾶς ἐπέβαλε ἡ τεχνολογία, δηλαδὴ διαδικτυακά. Θὰ κάνουμε μία ψηφιακή «ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ». 

Ὅλοι μας μποροῦμε νὰ συνεισφέρουμε κάπως. Στὰ Μεσόγεια καὶ τὴ Λαυρεωτικὴ τὶς μέρες αὐτὲς θὰ εἴμαστε ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄνθρωποι. Ἐὰν ἕνα ΕΥΡΩ δοθεῖ γιὰ τὸν καθένα ἀπὸ αὐτοὺς, θὰ συγκεντρωθεῖ ἕνα τεράστιο ποσό. Γιατὶ κάτι τέτοιο νὰ εἶναι δύσκολο; Τί μεγάλος ἕνας τέτοιος στόχος! Πόσοι συνάνθρωποί μας δὲν θὰ μπορέσουν νὰ βροῦνε λίγη ἀνακούφιση καὶ παρηγοριά!

  Ὅποιος ἐπιθυμεῖ μπορεῖ νὰ προσφέρει στὴ Μητρόπολη ἢ στὴν ἐνορία του ἢ στὴ Μονάδα Καρκινοπαθῶν ἡ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ἢ στὸ Γηροκομεῖο μας ἢ ὅπου καὶ ὅπως καὶ ὅσο ὁ καθένας νομίζει στὴ φετινὴ «ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ».

Μποροῦμε μέσα ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀκολουθῶντας τὶς σχετικὲς ὁδηγίες νὰ κάνουμε τὴν ὅποια μικρὴ ἢ μεγαλύτερη προσφορά μας εἴτε μὲ κατάθεση σὲ τραπεζικὸ λογαριασμό, εἴτε μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιταγή,  εἴτε μὲ ἠλεκτρονικὴ κατάθεση διαδικτυακά. Τρόποι ὑπάρχουν πολλοί. Καὶ διάθεση καὶ ἐμπειρία. Λίγη σκέψη, λίγος χρόνος καὶ μέριμνα καὶ τὸ θαῦμα ἔγινε.

Ἂς διαδώσουμε τὸ μήνυμα ὅπου μποροῦμε, ἂς δώσουμε ὅ,τι μᾶς ἐπιτρέπουν οἱ δυνατότητές μας καὶ ἂς χαροῦμε ὅλοι μαζὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἴσως φέτος γιορτάσουμε ἀληθι­νότερα τὴ Γέννηση τοῦ Κυρίου ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά.

Ὁ Χριστὸς νὰ εἶναι μαζί μας.

 

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ­ΓΕΝΝΑ,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 


† Ὁ Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικόλαος


Εγκύκλιος 167η pdf