en ru

xr2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΠρωτ. 939

Ἀριθμ. Διεκπ. 487


Σπά­τα, 15 Σε­πτεμ­βρί­ου 2020

 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   165Η  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ


 Πρὸς
Τοὺς εὐ­σε­βεῖς χρι­στι­α­νοὺς
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ῾Ιε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 

Οἱ πε­ρισ­σό­τε­ροι ἀπὸ  ἐσᾶς θὰ γνω­ρί­ζε­τε ὅτι στὴν Μη­τρό­πο­λή μας λει­τουρ­γεῖ Σχο­λὴ Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς, ἡ ὁποία συμπλήρωσε τριανταπέντε χρόνια συνεχοῦς προσφορᾶς στὴν ἐκκλησία. Ἡ Σχολὴ εἶναι ἀνε­ξάρ­τη­τη, ἀνα­γνω­ρι­σμέ­νη ἀπὸ τὸ Κρά­τος καὶ τελεῖ ὑπὸ τὴν ἄμε­ση ἐπο­πτεία τοῦ Ὑπουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμοῦ.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις μὲ πε­ρισ­σὴ φρον­τί­δα καὶ αἴ­σθη­μα εὐ­θύ­νης τὴν ἔχει  ἀνα­δι­ορ­γα­νώ­σει, γνω­ρί­ζον­τας πόσο ση­μαν­τι­κὴ εἶ­ναι ἡ ὠφέ­λεια ποὺ προ­κύ­πτει ἀπὸ τὴν ἐνα­σχό­λη­ση, ἰδι­αι­τέ­ρως τῶν νέων μας, μὲ τὴν πα­τρο­πα­ρά­δο­τη κλη­ρο­νο­μιὰ τῆς Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς, ἡ ὁποία δι­α­σώ­ζε­ται σχε­δὸν ἀπα­ράλ­λα­κτη μέ­χρι σή­με­ρα, ὡς μου­σι­κὴ ἔκ­φρα­ση τῆς πί­στε­ώς μας καὶ ὑμνο­λο­γία τοῦ λαοῦ πρὸς τὸν Θεό.

Θε­ω­ρῶν­τας ὡς ἰδι­αί­τε­ρα ση­μαν­τι­κὸ το­μέα τῆς ποι­μαν­τι­κῆς μας μέ­ρι­μνας καὶ εὐ­θύ­νης τὴν καλ­λι­έρ­γεια αὐ­τῆς τῆς αὐ­θεν­τι­κῆς καὶ πα­ρα­δο­σι­α­κῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς, φρον­τί­ζου­με τὰ ἀνα­λό­για τῶν Ἱε­ρῶν Ναῶν μας νὰ κο­σμοῦν­ται ἀπὸ εὐ­σε­βεῖς καὶ ἱκα­νοὺς Ἱε­ρο­ψάλ­τες. Ἐν­δει­κτι­κὰ ἀνα­φέ­ρου­με ὅτι κατὰ τὴν τε­λευ­ταία δεκαετία ἐδό­θη­σαν 58 συ­νο­λι­κὰ Πτυ­χία καὶ 24 Δι­πλώ­μα­τα ἀπὸ τὴν Σχο­λή μας, ἐνῷ οἱ ἐγ­γε­γραμ­μέ­νοι μα­θη­τές μας ἀρι­θμοῦν­ται κατ’ ἔτος στοὺς δι­α­κο­σί­ους.

Ἡ ἕδρα τῆς Σχο­λῆς εὑ­ρί­σκε­ται στὰ Σπά­τα καὶ λει­τουρ­γεῖ σὲ δεκαπέντε κέν­τρα δι­δα­σκα­λί­ας στὶς πό­λεις Παιανία, Κο­ρω­πί, Παλ­λή­νη, Γέρακα, Ἀρ­τέ­μι­δα, Ρα­φή­να, Μαρ­κό­που­λο, Κε­ρα­τέα καὶ Λαύ­ριο. Τὰ μα­θή­μα­τα ποὺ δι­δά­σκον­ται εἶ­ναι ἡ Ὑμνο­λο­γία, τὸ Τυ­πι­κό, ἡ Λει­τουρ­γι­κὴ καὶ ἡ Ἱστο­ρία τῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς. Στὸ πλαί­σιο τῶν μα­θη­μά­των ἀλλὰ καὶ τῶν δρα­στη­ρι­ο­τή­των τῆς Σχο­λῆς θὰ λει­τουρ­γή­σει καὶ Βυ­ζαν­τι­νὴ Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κὴ Χο­ρω­δία. Ἡ Σχο­λὴ χο­ρη­γεῖ Πτυ­χίο Ἱε­ρο­ψάλ­του καὶ Δί­πλω­μα Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς. Οἱ ἀπο­φοι­τῶν­τες ἀπο­κτοῦν τίτ­λο Μου­σι­κο­δι­δα­σκά­λου Ψαλ­τι­κῆς Τέ­χνης καὶ ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἔχουν τὴν δυ­να­τό­τη­τα νὰ ἐπαν­δρώ­σουν τὰ ἀνα­λό­για τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας, ἀπο­κτοῦν ἐπί­σης ἕνα ἐπι­πλέ­ον ἐφό­διο γιὰ τὴν ἐπαγ­γελ­μα­τι­κή τους ἀπο­κα­τά­στα­ση ἀφοῦ μπο­ροῦν νὰ δι­ο­ρι­στοῦν στὴν Α΄/θμια καὶ Β΄/θμια Ἐκ­παί­δευ­ση. Οἰ ἐγγραφὲς οἱ ὁποῖες ἤδη ἄρχισαν, θὰ διαρκέσουν  μέχρι τὶς 25 Ὀκτωβρίου.

Γνω­ρί­ζον­τας τὴν πρω­ταρ­χι­κὴ ση­μα­σία τοῦ ἔρ­γου τῆς Σχο­λῆς μας μὲ τὴν προ­ε­τοι­μα­σία στε­λε­χῶν γιὰ τὴν ἐν πνεύ­μα­τι καὶ ἀλη­θείᾳ λα­τρεία τοῦ Ὑψί­στου, ἀπευ­θύ­νου­με καὶ ἐφέ­τος θερ­μὴ τὴν σύ­στα­ση καὶ προ­τρο­πή μας πρὸς τοὺς καλ­λί­φω­νους νέ­ους καὶ νέες τῶν Ἐνοριῶν, ὅπως καὶ σὲ κάθε ἐν­δι­α­φε­ρό­με­νο, νὰ ἐγ­γρα­φοῦν καὶ νὰ πα­ρα­κο­λου­θή­σουν τὰ μα­θή­μα­τα Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς, βο­η­θῶν­τας μὲ τὸν τρό­πο αὐτὸ στὴ δι­α­τή­ρη­ση τοῦ με­γά­λου κει­μη­λί­ου καὶ τοῦ ἀνε­κτί­μη­του καλ­λι­τε­χνι­κοῦ θη­σαυ­ρί­σμα­τος τῆς ἐθνι­κῆς μου­σι­κῆς μας Πα­ρα­δό­σε­ως.

 

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 


† ῾Ὁ Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικόλαος


Εγκύκλιος pdf