en ru

xr2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σπάτα,  10 Απριλίου 2020

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 157Η


 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

χριστιανοὶ τῶν Μεσογείων καὶ τῆς Λαυρεωτικῆς,

«Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε... Ὁ Κύριος ἐγγύς. Μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν. Καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Φιλιπ. δ΄ 5-7).

Μὲ τοὺς λόγους αὐτοὺς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρὸς τοὺς Φιλιπ­πη­σίους, τοὺς ὁποίους καὶ θὰ μᾶς θυμίσει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μεθαύριο Κυριακὴ τῶν Βαΐων, κι ἐγὼ σᾶς προσφωνῶ καθὼς σήμερα ὁλοκληρώνεται  ἡ φετινὴ ψυχωφελὴς Τεσσαρακοστὴ καὶ ἤδη βρισκόμαστε στὰ πρόθυρα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγά­λης Ἑβδομάδος. Μιᾶς περιόδου ποὺ φέτος μᾶς ἔχει αἰφνι­διάσει, ἰδιαίτερα μᾶς δυσκολεύει καὶ πολὺ καὶ πολλοὺς ἔχει ἐσωτερικὰ ἀνα­στα­τώσει. Καλούμεθα νὰ γιορτάσουμε μὲ πρωτόγνωρη, ἐντελῶς ἀσυνήθη καὶ μᾶλλον μὲ προκλη­τικὴ γιὰ τοὺς οἰκείους τρόπους μας μορφὴ.

Ὕστερα ἀπὸ μιὰ δύσκολη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, χωρὶς ἀκολου­θίες, μὲ ἐντάσεις καὶ διαφωνίες, στριμωγμένοι ἢ ἀπομονωμένοι στὰ σπίτια μας, μὲ ἀλλεπάλληλες ἀπαγορεύσεις στὴ λατρεία μας, οἱ περισσότεροι ἀπὸ μᾶς ἀλειτούργητοι, στερη­μένοι, δίχως μυστήρια, μὲ μεγάλη ἀπορία πλησι­άζουμε τὴν Μεγάλη Ἑβδο­μάδα. Τελικὰ δόθηκε ἡ ἄδεια καὶ στοὺς ναούς μας θὰ τελοῦνται ὅλες οἱ ἀκολουθίες, χωρὶς ὅμως τὴν παρουσία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Λυπούμεθα γι’ αὐτὴ τὴν κατάσταση, κατανοοῦμε πλήρως τὴ δυσκολία τῶν συνθηκῶν καὶ τὴν ἀναγκαιότητα τῶν περιοριστικῶν μέτρων, θλιβόμεθα ὅμως γιὰ τὴ στέρηση καὶ τὸ σφράγισμα τῶν ζωτικῶν κρουνῶν τῆς θείας χάριτος. Ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ποὺ ψάλλουμε «εὐφράνθην ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι· εἰς οἶκον Κυρίου πορευ­σόμεθα» (Ψαλμ. ρκα΄ 1), στὴν παροῦσα περί­σταση στερού­μεθα τῆς χαρᾶς τῆς παρουσίας μας στὸν ναὸ καὶ τῆς εὐφρο­σύνης τῆς κοινῆς λατρείας καὶ προσευχῆς μας ὡς Ἐκκλησίας ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Κυρίου. Θλίβεται ἡ ψυχή μας, δὲν χάνουμε ὅμως τὴν ἐσωτερικὴ εἰρήνη μας. Ὑπο­τασ­σό­μεθα, ὑπομένουμε καὶ προσδοκοῦμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ταυτόχρονα ὅλο καὶ περισσότερο ἀνάβει ὁ πόθος καὶ ἡ φλόγα τῆς πίστης καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ μέσα μας.

Μαλακώνουμε τὶς καρδιές μας, ὁμολογοῦμε ὅτι «ὁ Κύριος ἐγγύς», καὶ ἑτοιμαζόμαστε νὰ συμπορευθοῦμε μαζί Του, αἴροντες κι ἐμεῖς τὸν σταυρό μας καὶ προσπαθῶντας νὰ ἁπαλύνουμε τὸν βαρὺ δικό Του. Κρατᾶμε μέσα μας, τὴν εὐχαριστία πρὸς Αὐτὸν καὶ τὴν προσευχή, παραδιδόμαστε στὸ ἅγιο θέλημά Του, εἰρηνεύουμε μὲ τὴ δική Του εἰρήνη ποὺ ξεπερνᾶ τὴ σκέψη καὶ τὶς ἀνθρώπινες ἑρμηνεῖες καὶ προσδοκοῦμε τὴ χάρι καὶ τὴν εὐλογία τῆς Ἀναστάσεώς Του. Ὁ προφητικὸς λόγος ποὺ θὰ ἀκούσουμε γιὰ τὸν Κύριο τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ «ἐγὼ δὲ οὐκ ἀπειθῶ οὐδὲ ἀντιλέγω» (Ἠσ. ν΄ 5) ἐμπνέει καὶ φωτίζει καὶ τὴ δική μας στάση. Κι ἐμεῖς δὲν ἀντιλέγουμε στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὑποτασσόμαστε καὶ προσδοκοῦμε πολλαπλάσια τὴ χάρι Του.

Οἱ ἀκολουθίες, ὅπως ἀσφαλῶς ἔχετε πληροφορηθεῖ, τελικὰ θὰ τελεσθοῦν στοὺς ναούς μας ὅλες, «ἔστω καὶ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, κατὰ τὴν Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν καὶ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου». Εἶναι καὶ αὐτὸ μιὰ μικρὴ παρηγοριά, ἀφοῦ τουλάχιστον  θὰ συνεχίσει νὰ τελεῖται τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας καὶ νὰ προσφέρεται γιὰ ὅλον τὸν κόσμο ἡ ἁγία ἀναφορά.

Ἰδιαίτερα φέτος, λόγω καὶ τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν, ὅλοι οἱ ἱερεῖς μας μὲ πολλὴ εὐλάβεια καὶ φόβο Θεοῦ, μὲ ταπείνωση καὶ συνοχὴ καρδίας, μὲ ἐπιμέλεια καὶ προσο­χή, θὰ ἐπιτελέσουν αὐτὲς τὶς μέρες τὶς ἱερὲς ἀκο­λουθίες, ἱστάμενοι προσευχητικῶς ἐνώπιον τοῦ Παναγάθου καὶ Παντε­λεήμονος Κυρίου, ὡς ἐκ προσώπου ὅλου τοῦ πιστοῦ λαοῦ, «πάντων τῶν δι’ εὐλόγους αἰτίας ἀπολειφθέντων ἀδελφῶν ἡμῶν» καὶ «ὑπὲρ τοῦ δεινῶς χειμαζομένου σύμπαντος κόσμου».

Μὲ τὴν παροῦσα Ἐγκύκλιο, θὰ ἤθελα νὰ σᾶς καταστήσω γνωστὸ ὅτι γιὰ λεπτομέρειες τελέσεως τῶν ἀκολουθιῶν καὶ γενικὰ τῆς ζωῆς καὶ λειτουργίας τῶν ἐνοριῶν ἔχουν ἐνημερωθεῖ οἱ ἱερεῖς σας, μὲ τοὺς ὁποίους καλὸ εἶναι να εἶστε σὲ συνεχῆ ἐπαφὴ καὶ ἐπικοινωνία εἴτε διὰ τοῦ τηλεφώνου εἴτε μέσω e-mail εἴτε ὅπως ἀλλιῶς μπορεῖτε.

Ἐμεῖς σᾶς ἔχουμε πάντα στὴν καρδιὰ καὶ στὴ σκέψη μας καὶ κατὰ τὴν τέλεση ὅλων τῶν λειτουργιῶν θὰ μνημονεύουμε τὰ ὀνόματά σας γιὰ νὰ εἴμαστε ὅλοι μαζὶ ἑνωμένοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴ θεία Εὐχαριστία. Ἐπιπλέον, τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, ἐκτὸς ἀπροόπτου, κατὰ τὴν καθιερωμένη συνήθεια, θὰ περι­έλθω τὰ Κοιμητήρια, ὅπου καὶ θὰ τελέσω ἀναστάσιμο τρισάγιο ὑπὲρ ἀνα­παύσεως τῶν ψυχῶν, κυρίως προσφάτως κοιμηθέντων ἀδελφῶν καὶ προσ­φιλῶν προσώπων μας, χωρὶς βέβαια τὴν παρουσία κανενὸς πιστοῦ, ἀλλὰ μόνον ἑνὸς ἢ δύο ἱερέων.

Κατὰ τὶς μέρες αὐτὲς θὰ ἔχουμε ἀρχιερατικὲς χοροστασίες καὶ λειτουργίες, σὲ διαφόρους ναοὺς τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖες, κατόπιν συμφωνίας μὲ τὴν ἑταιρεία Real, θὰ ἀναμεταδίδονται  μέσω τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Real Fm, καὶ διαδικτυακὰ μὲ εἰκόνα μέσω τοῦ www.enikos.gr.  Τὸ πρόγραμμα καὶ τὸν τρόπο συνδέσεως μπορεῖτε νὰ τὰ πληροφορηθεῖτε ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεώς μας (imml.gr).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὅλοι μας περνοῦμε μιὰ δοκιμασία, ἕναν πειρασμό. Ὅλος ὁ κόσμος. Ἐμᾶς ὅμως ποὺ ζοῦμε στενὰ δεμένοι μὲ τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας τέτοιες μέρες μᾶς κοστίζει κάπως ἰδαίτερα. Θὰ κάνουμε ὅμως ὑπομονὴ, καὶ θὰ περάσει. Ἐπιπλέον, γιὰ μᾶς ὑπάρχει καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἔχει ποικίλους τρόπους νὰ φανερωθεῖ στὴ ζωή μας.

Χωρὶς διαμαρτυρίες, σχολιασμοὺς καὶ μικρονοϊκὲς καὶ στενόκαρδες σκέψεις, ἑτοιμαζόμαστε νὰ εἰσέλθουμε στὸ μυστήριο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας καὶ νὰ ζήσουμε μὲ τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ τὴ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Εἶναι πνευματικὸς νόμος ὅτι ἡ θεία χάρις τὰ ἐλλιπῆ ἀναπληρώνει καὶ ὁ Κύριος «ἐγείρει ἀπὸ γῆς πτωχὸν καὶ ἀπὸ κοπρίας ἀνυψοῖ πένητα» (Ψάλμ. ριβ΄ 7). Αὐτὸς ποὺ ἀπὸ τὸ μνῆμα ἔβγαλε ζωὴ καὶ ἀπὸ τὸ σκοτάδι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς τὸ φῶς τῆς Κυριακῆς του Πάσχα, Αὐτὸς καὶ ἀπὸ τὴν φετινὴ στέρηση τῆς Σαρακοστῆς θὰ βγάλει σωτηρία καὶ νίκη, διότι «ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ» (Ἀποκ. στ΄ 2).

Εὔχομαι  σὲ ὅλους σας

 ΚΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ καὶ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

Μετ’ εὐχῶν καὶ πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ† ῾Ο Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Εγκύκλιος 157η pdf