en ru
xr2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

           Πρωτ. 1142
Ἀριθμ.
           Διεκπ. 511


Ἐν Σπά­τοις,  τῇ  3 Δεκεμβρίου  2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 149Η

Πρὸς
Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Θέμα: «Ἔρανος τῆς Ἀγάπης»

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 

Μέσα στὸ εὐλογημένο κλῖμα τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων, τῆς πνευματικῆς μας προετοιμασίας καὶ τοῦ ἀγῶνα ποὺ ὅλοι κάνουμε, γιὰ νὰ γιορτάσουμε τὴ Γέννηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς καλεῖ σὲ ἕνα συναγερμὸ πίστεως, εὐλαβείας καὶ ἀγάπης. Ἴσως, μάλιστα κάτω ἀπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες, τὰ αἰσθήματα καὶ οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ἀγάπης νὰ εἶναι ἡ τελευταία μας, ἀλλὰ μεγάλη ἐλπίδα νὰ χαροῦμε τὴ ζωή μας καὶ νὰ κάνουμε τὴν κοινωνία μας πραγματικὴ κοινωνία ἀδελφῶν καὶ συνανθρώπων.

Εἶναι εὐκαιρία τὶς ἡμέρες αὐτὲς νὰ τὶς μεταμορφώσουμε σὲ αὐτὸ ποὺ εἶναι, ἅγιες καὶ χαρμόσυνες.∙ Μέσα ἀπὸ τὸ πρόβλημα τοῦ ἐμπερίστατου ἀδελφοῦ μας νὰ πλησιάσουμε τὸν πτωχεύσαντα γιὰ ἐμᾶς Χριστό, ξεχασμένο στὸ ψυχρὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, διωγμένο στὴν Αἴγυπτο, ταπεινωμένο στὴ φάτνη.

Γύρω μας, τὸ βλέπουμε, ὑπάρχει μεγάλη ἀνέχεια, ἀδικία, πόνος. Πολλοὶ συνάνθρωποί μας βρίσκονται σὲ μεγάλη δυσχέρεια, δυσκολεύονται νὰ γιορτά­σουν. Τὰ σοβαρὰ προβλήματά τους, ὑλικὰ καὶ κοινωνικά, τὰ ὁποῖα ἀπὸ ἀξιο­πρέπεια συχνὰ κρύβουν, μὲ ἐλπίδα ἔρχονται νὰ τὰ ἀποθέσουν καὶ νὰ βροῦν ἀνα­κούφιση στὴν ἀνοιχτὴ ἀγκαλιὰ τῆς Ἐνορίας. Μοναδικό τους λιμάνι στὴν τρικυμία τῆς ζωῆς ἡ Ἐκκλησία. Καὶ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Θεός τῆς ἀγάπης, ὁ Χριστὸς τῆς ταπείνωσης, ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς ὅλοι μαζὶ συνηγμένοι στὸ ὄνομά Του. Κά­νον­τας τὸ πρό­βλη­μά τους καὶ δικό μας πρό­βλη­μα, τοὺς νοι­ώ­θου­με ὡς πά­σχον­τες ἀδελ­φοὺς τοῦ Χρι­στοῦ. Μᾶς εἶ­ναι ἀδύ­να­το νὰ χα­ροῦ­με, ὅταν κά­ποι­οι στε­ροῦν­ται. Ἡ κα­λύ­τε­ρη ἄμυ­να στὴν πρόκληση τῆς ἀνθρώπινης δυστυχίας καὶ ἡ με­γά­λη μας δύ­να­μη εἶ­ναι ἡ πολ­λὴ καὶ κρυμ­μέ­νη ἀγά­πη ποὺ ὑπάρ­χει στὶς καρ­δι­ές μας.

Ὡς Μη­τρό­πο­λη Με­σο­γαί­ας καὶ Λαυ­ρε­ω­τι­κῆς, μέσω τῶν ἱδρυμάτων μας, τῆς ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ, τοῦ Γηροκομείου καὶ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου, μέσω τῶν ἐνοριακῶν συσσιτίων, ἀλλὰ καὶ ὡς δί­κτυο Ἐνο­ρι­ῶν καὶ Ἱε­ρῶν Προ­σκυ­νη­μά­των, ὅπως καὶ πέρυσι ἔτσι καὶ φέ­τος, μὲ τὴ δική σας συν­δρο­μὴ γνω­στῶν καὶ ἀγνώ­στων, πλου­σι­ο­τέ­ρων ἀλλὰ καὶ φτω­χῶν, ἑνώ­σα­με τὶς δυ­νά­μεις μας καὶ προ­σφέ­ρα­με ἤδη σὲ ἔργα ἀγά­πης, συμπαραστάσεως καὶ ἀλληλεγγύης. Καθημερινὰ οἱ ἐνορίες μας προσφέ­ρουν περισσότερες ἀπὸ 800 μερίδες μαγειρεμένου φαγητοῦ, ἡ δὲ Μητρόπολή μας, κατὰ τὸ τρέχον ἔτος ἔχει προσφέρει περίπου  3.000.000  ΕΥΡΩ, συμ­πε­ρι­λαμβανομένων καὶ τῶν με­γά­λων πο­σοτήτων τρο­φί­μων, εἰ­δῶν ἔν­δυ­σης καὶ ὑπό­δη­σης, φαρ­μά­κων, εἰ­δῶν οἰ­κι­α­κῆς χρή­σε­ως, ποὺ κά­λυ­ψαν πλῆ­θος ἀναγ­κῶν συναν­θρώ­πων μας. Ὅλα αὐτὰ δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν χωρὶς τὴν ποικιλότροπη συνδρομή σας.

Ἀξίζει νὰ συνεχίσουμε αὐτὸ τὸ ἔργο καὶ νὰ ἑνώσουμε τὶς δυνάμεις μας σὲ μιὰ ἐκστρατεία ἀγάπης. Στὰ ὅρια τῆς Μητροπόλεώς μας τὶς ἡμέρες τῶν Χριστου­γέννων θὰ βρισκό­μαστε περισ­σότεροι ἀπὸ 500.000 ἄνθρωποι. Γιὰ φαντασθεῖτε ἕνα μόλις ΕΥΡΩ γιὰ τὸν καθένα! Ὅταν πολλοὶ προσφέρουμε ἀπὸ λίγο, τότε χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουμε γίνονται θαύματα. Αὐτὴ εἶναι ἡ δύναμη τῆς συλλο­γικῆς προσπάθειας.

Γι’ αὐτό, καὶ φέτος θὰ ἐπα­να­λά­βου­με τὸν κα­θι­ε­ρω­μέ­νο πλέ­ον «ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ», καὶ προ­τρέ­που­με ὅλους νὰ ἀνοί­ξου­με τὴν καρ­διά μας καὶ νὰ συμβάλουμε τὸ κατὰ δύναμιν σὲ αὐτὸν τὸν χριστου­γεννιάτικο συναγερμὸ τῆς ἀλληλεγγύης καὶ τῆς προσφορᾶς. Ἡ λύση δὲν βρίσκεται στοὺς λίγους ποὺ δίνουν πολλά, ἀλλὰ στοὺς πολλοὺς ποὺ ὅλοι μαζὶ προσφέρουμε τὸ κατὰ δύναμιν.

Οἱ δι­α­κο­νη­τὲς τοῦ «ΕΡΑΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ», ποὺ θὰ πε­ρι­έλ­θουν κάθε γω­νιὰ τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας ἀπὸ τὶς 14 ἕως τὶς 20 Δε­κεμ­βρί­ου, θὰ χτυ­πή­σουν καὶ τὴν δική μας πόρ­τα. Ἡ δι­α­κρι­τι­κὴ πα­ρου­σία τους εἶ­ναι ἡ ἐπί­σκε­ψη τοῦ Χρι­στοῦ στὸ σπί­τι καὶ στὴ ζωή μας. Νὰ τοὺς δε­χθοῦ­με ὡς τὴν με­γα­λύ­τε­ρη εὐ­λο­γία τῆς χρο­νι­ᾶς, ὡς τὴν κα­λύ­τε­ρη εὐ­και­ρία τῆς ἀγά­πης μας.

 

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,
Ὁ Θεὸς νὰ εἶναι μαζί μας!
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 


† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣEγκύκλιος  pdf