en ru
xr2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

           Πρωτ. 1194
Ἀριθμ.
           Διεκπ. 611


Σπάτα,  4  Δεκεμβρίου  2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 141H

Πρὸς
Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Θέμα: «Ἔρανος τῆς Ἀγάπης»

 Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 

Ἡ μεγάλη γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων πλησιάζει. Καθὼς ρίχνουμε ματιές στὴν πραγματικότητα τῆς ζωῆς, διακρίνουμε ἕναν κόσμο γεμᾶτο μίση, κακίες, ἁμαρτία, ἐντάσεις, θλίψεις, μικρότητες, χωρὶς ἐλπίδα, δίχως φῶς. Τὸ ψέμμα κυριαρχεῖ παντοῦ, τὰ συμφέροντα τὸ ἴδιο. Ὅπως γράφει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος «ὁ πλοῦς ἐν νυκτί, πυρσὸς οὐδαμοῦ, Χριστὸς καθεύδει», ἡ πορεία μας στὸ σκοτάδι, φῶς πουθενά, ὁ Χριστός κοιμᾶται. Καὶ ὅμως, μέσα σὲ αὐτὴ τὴν ἀτμόσφαιρα, ἔρχεται ἡ Ἐκκλησία καὶ μὲ τὸ στόμα τοῦ ἴδιου Ἁγίου ἀναφωνεῖ: «Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστός ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε», ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι παρὼν καὶ μαζί μας. Ἔτσι εἶναι, ἀδελφοί μου. Κάτω ἀπὸ τὸ πρῖσμα τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως τὰ πάντα ἀλλάζουν. Καὶ ἐκεῖ ποὺ φαί­νεται νὰ ἀπουσιάζει ὁ Θεός, Αὐτὸς παρουσιάζεται ζῶν καὶ δυνατός, ἐκεῖ ποὺ κυριαρχεῖ ἡ κακία, ἀποδει­κνύεται πὼς ζεῖ ἡ καλωσύνη καὶ ἡ ἀγάπη.

Τὰ Χριστούγεννα ὀνομάζονται καὶ εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς ἀγάπης, μιᾶς ἀρετῆς ποὺ χαρακτηρίζει τὸν Θεό, «ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί», ἀλλὰ καὶ ταυτοποιεῖ τὸν χριστιανό.

Ὁ ἀληθινὸς χριστιανὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀγάπης. Οἱ παραβολὲς τῆς Κρίσεως καὶ τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη τί ἄλλο δείχνουν; Ὁ Κύριος τὴ νύχτα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, μαζὶ μὲ τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ τὶς ὑποθῆκες Του, τὸ μυστήριό της δὲν ἀποκαλύπτει; Οἱ ἐπιστολὲς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τὸ βάθος της δὲν φανερώνουν; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν Α΄ Ἐπιστολή του στοὺς Κορινθίους αὐτὴν δὲν ἐξαίρει καὶ αὐτὴν δὲν ἐξυμνεῖ ὡς «ὁδὸν καθ’ ὑπερβολήν», ὡς τὸν ἀνώτερο δρόμο; 

Καθὼς λοιπόν, ἰδιαίτερα αὐτὲς τὶς μέρες, ζοῦμε καὶ γιορτάζουμε τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ σὲ μᾶς, ποὺ γιὰ μᾶς γίνεται ἄνθρωπος, ἡ καρδιά μας θέλει φιλότιμα  νὰ ἀνταποκριθεῖ προσφέροντας ἀγάπη στὸν πεινασμένο, τὸν διψασμένο, τὸν γυμνό, τὸν ξένο, τὸν ἀσθενῆ, τὸν φυλακισμένο, τὸν ἄνεργο, τὸν ξεχασμένο, τὸν πάσχοντα συνάνθρωπό μας, ποὺ βρίσκεται κοντά μας, στὴ γειτονιὰ μας, δίπλα μας καὶ στὸ πρόσωπο τοῦ ὁποίου εἰκονίζεται ὁ Χριστός.

Ὡς Μη­τρό­πο­λη Με­σο­γαί­ας καὶ Λαυ­ρε­ω­τι­κῆς, μέσω τῶν ἱδρυμάτων μας, τῆς ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ, τοῦ Γηροκομείου καὶ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου, μέσω τῶν δέκα ἐνοριακῶν συσσιτίων, ἀλλὰ καὶ ὡς δί­κτυο Ἐνο­ρι­ῶν καὶ Ἱε­ρῶν Προ­σκυ­νη­μά­των, ὅπως καὶ πέρυσι ἔτσι καὶ φέ­τος, μὲ τὴ δική σας συν­δρο­μὴ γνω­στῶν καὶ ἀγνώ­στων, πλου­σι­ο­τέ­ρων ἀλλὰ καὶ φτω­χῶν, ἑνώ­σα­με τὶς δυ­νά­μεις μας καὶ προ­σφέ­ρα­με ἤδη σὲ ἔργα ἀγά­πης, μάλιστα καὶ μετὰ τὴν καταστροφικὴ πυρκαγιὰ στὴ Ραφήνα τὸν περα­σμένο Ἰούλιο, καθημερινὰ περισσότερες ἀπὸ 1100 μερίδες μαγειρεμένου φαγητοῦ καὶ συνολικὰ  3.051.000  ΕΥΡΩ, συμ­πε­ρι­λαμβανομένων καὶ τῶν με­γά­λων πο­σοτήτων τρο­φί­μων, εἰ­δῶν ἔν­δυ­σης καὶ ὑπό­δη­σης, φαρ­μά­κων, εἰ­δῶν οἰ­κι­α­κῆς χρή­σε­ως, ποὺ κά­λυ­ψαν πλῆ­θος ἀναγ­κῶν συ­ναν­θρώ­πων μας.  

Ἀξίζει τὶς μέρες αὐτὲς νὰ συνεχισουμε αὐτὸ τὸ ἔργο καὶ νὰ ἑνώσουμε τὶς δυνάμεις μας σὲ μιὰ ἐκστρατεία ἀγάπης. Στὰ ὅρια τῆς Μητροπόλεώς μας τὶς ἡμέρες τῶν Χριστου­γέννων θὰ βρισκό­μαστε περισ­σότεροι ἀπὸ 500.000 ἄνθρωποι. Γιὰ φαντασθεῖτε ἕνα μόλις ΕΥΡΩ γιὰ τὸν καθένα! Ὅταν πολλοὶ προσφέρουμε ἀπὸ λίγο, τότε χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουμε γίνονται θαύματα. Αὐτὴ εἶναι ἡ δύναμη τῆς συλλο­γικῆς προσπάθειας.

Στὴ Μητρόπολή μας, ἡ λογία αὐτὴ τῆς ἀγάπης θὰ πραγματοποιηθεῖ καὶ φέτος, ὅπου τὶς προσεχεῖς μέρες οἱ δι­α­κο­νη­τὲς τοῦ «Ἐρά­νου τῆς Ἀγά­πης» θὰ χτυ­πή­σουν διακριτικὰ τὴν πόρ­τα μας. Ἂς ἀνοί­ξουμε καὶ τὶς καρδιές μας, ἂς συνεισφέρουμε ἀπὸ τὸ βάθος τοῦ καλοῦ ἑαυτοῦ μας, ἂς προσφέρουμε μὲ ἀρχοντιὰ τὴν δωρεά μας, ἂς τοὺς δε­χθοῦ­με ὡς τὴν με­γα­λύ­τε­ρη εὐ­λο­γία τῆς χρο­νι­ᾶς, ὡς τὴν κα­λύ­τε­ρη εὐ­και­ρία τῆς ἀγά­πης μας. 

Εὔχομαι σὲ ὅλους σας ΚΑΛΑ καὶ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Ο Θεὸς νὰ σᾶς χαρίζει κάθε εὐλογία προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακή.
Μετὰ ἑορτίων προσρήσεων, εὐχέτης πρὸς Κύριον
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 


† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣEγκύκλιος 141 pdf