en ru

xr2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΠρωτ. 851
Ἀριθμ.
Διεκπ. 488


Σπάτα, 17 Σεπτεμβρίου 2018


Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  140Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ


Πρὸς Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς 
Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί  μου ἀδελφοί,

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους καὶ τῆς νέας ἐκπαιδευτικῆς χρονιᾶς, ἐπιθυμεῖ καὶ φέτος νὰ ἀπευθυνθεῖ στοὺς πιστοὺς καὶ νὰ τοὺς ἐνημερώσει γιὰ τὴν λειτουργία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας ποὺ ἐπὶ δεκαετίες προσφέρει τὶς ὑπηρεσίες της στὴν ἐκκλησία, ἀναδεικνύοντας Ἱεροψάλτες, κυρίως νέους, ποὺ κοσμοῦν τὰ ἀναλόγια τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ συμβάλλουν σὲ μεγάλο βαθμὸ στὸν ἐμπλουτισμὸ τῆς λατρείας μας καὶ τῆς ὑμνολογίας πρὸς τὸν Θεό.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας θεωρεῖ ὡς ἰδιαίτερα σημαντικὸ τομέα τῆς ποιμαντικῆς της μέριμνας καὶ εὐθύνης τὴν καλλιέργεια αὐτῆς τῆς αὐθεντικῆς καὶ παραδοσιακῆς Βυζαντινῆς  Μουσικῆς καὶ τὴν φροντίδα γιὰ τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν ἱεροπρεπέστερη τέλεση τῶν ἐκκλησιαστικῶν μας ἀκολουθιῶν. Γι’ αὐτὸ συστήνουμε καὶ πάλιν ἐνθέρμως τὴν Σχολὴ τῆς Μητροπόλεώς μας σὲ ὅλους καὶ κυρίως στοὺς γονεῖς, καὶ προτρέπουμε τοὺς καλλιφώνους νέους, ἀλλὰ καὶ κάθε ἐνδιαφερόμενο ποὺ ἀγαποῦν τὴν Βυζ. Μουσική, νὰ ἐγγραφοῦν ἐφέτος καὶ νὰ παρακολουθήσουν τὰ μαθήματα τῆς Σχολῆς.

Ἡ ὠφέλεια ποὺ θὰ προκύψει εἶναι διπλῆ καὶ γιὰ τὴν ἐκκλησία μας καὶ γιὰ τὰ ἴδια τὰ παιδιὰ καὶ τὶς οἰκογένειές τους. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐγγεγραμμένων σπουδαστῶν πλησιάζει τοὺς 200 κατ’ ἔτος. Ἤδη ἡ Σχολὴ ἔχει χορηγήσει μέχρι σήμερα 70 πτυχία σὲ νέους καὶ νέες ποὺ ὁλοκλήρωσαν τὸν πενταετὴ κύκλο σπουδῶν, πολλοὶ δὲ ἐξ αὐτῶν ἔχουν διορισθεῖ ὡς Ἱεροψάλτες σἐ Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Στὸ πλαίσιο τῶν μαθημάτων ἀλλὰ καὶ τῶν δραστηριοτήτων τῆς Σχολῆς λειτουργεῖ καὶ Βυζαντινὴ  Ἐκκλησιαστικὴ Χορωδία.

Ἡ Σχολὴ εἶναι ἀνεξάρτητη, ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ τελεῖ ὑπὸ τὴν ἄμεση ἐποπτεία τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ. Ἡ ἕδρα της εὑρίσκεται στὰ Σπάτα μὲ Παραρτήματα στὶς πόλεις Κορωπὶ, Παλλήνη, Ἀρτέμιδα, Ραφήνα, Μαρκόπουλο, Κερατέα καὶ Λαύριο. Τὰ μαθήματα ποὺ διδάσκονται εἶναι ἡ Ὑμνολογία, τὸ Τυπικό, ἡ Λειτουργικὴ καὶ ἡ Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς  Μουσικῆς. Ἡ Σχολὴ χορηγεῖ Πτυχίο Ἱεροψάλτου, Δίπλωμα Μουσικῆς, οἱ ἀποφοιτῶντες, ἀποκτοῦν τίτλο Μουσικοδιδασκάλου Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἐπανδρώσουν τὰ ἀναλόγια τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀποκτοῦν ἐπίσης ἕνα ἐπιπλέον ἐφόδιο γιὰ τὴν ἐπαγγελματικὴ τους ἀποκατάσταση, ἐφόσον μποροῦν νὰ διοριστοῦν καὶ στὴν Α΄/βάθμια, καὶ Β΄/θμια Ἐκπαίδευση.

Ὅλοι, ὁ καθένας μας ἀπὸ τὴ θέση εὐθύνης του, ὀφείλουμε νὰ μεριμνήσουμε γιὰ τὴν διατήρηση τοῦ μεγάλου αὐτοῦ κειμηλίου καὶ τοῦ ἀνεκτίμητου καλλιτεχνικοῦ θησαυρίσματος τῆς ἐθνικῆς μουσικῆς μας Παράδοσης.

 

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ† ῾Ο Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ


pdf Για πληροφορίες και εγγραφές πατήστε εδώ