en ru

xr2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΠρωτ. 724
Ἀριθμ.
Διεκπ. 407


15  Αὐγούστου  2016


Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   118Η


Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΘΕΜΑ:« Στήριξη Μονάδας Ἀνακουφιστικῆς Φροντίδας ΓΑΛΙΛΑΙΑ»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

ΧΡΟΝΙΑ σας ΠΟΛΛΑ καὶ ΠΟΛΥ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!

Ἡ Παναγία μας νὰ εἶναι βοήθειά σας, τοῦ Ἔθνους μας καὶ ὅλου τοῦ κόσμου. Στὶς δύσκoλες μέρες ποὺ περνοῦμε ἡ χάρι της νὰ σᾶς σκεπάζει καὶ οἱ πρεσβεῖες της νὰ σᾶς συνοδεύουν. Ἡ Παναγία ἀποδείχθηκε στὴν ἱστορία «ἐλπὶς καὶ προστασία τῶν χριστιανῶν» καὶ «σώτειρα» τοῦ πιστοῦ Ἔθνους μας. Γι’ αὐτὸ καὶ σ’ αὐτὴν στρέφουμε κι ἐμεῖς πάντοτε τὶς ἐλπίδες μας, μὲ πίστη ὅμως στὸ Υἱό της, τὸν Κύριο καὶ Θεό μας. Ἐλπίδα καὶ πίστη ποὺ δὲν μένουν ἀναπάντητες.

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς σημερινῆς γιορτῆς καὶ πανηγυρικῆς συνάξεως ἐπιτρέψτε μου, ὅπως καὶ πέρσι, τέτοια μέρα νὰ προσφύγω στὴν ἀγάπη σας γιὰ ἕνα θέμα ποὺ ἀρκετοὶ ἀπὸ σᾶς γνωρίζουν καὶ ποὺ ἔχει τὴν ἀνάγκη συμπαραστάσεως ὅλων μας. Δὲν θέλω μὲ κανέναν τρόπο ἀδιάκριτα νὰ σᾶς πιέσω. Τὸ κάνω ὅμως μὲ τὴ συνείδηση ὅτι δὲν ζητῶ, ἀλλὰ γνωστοποιῶ καὶ δίνω εὐκαιρία συντονισμένης προσπάθειας σὲ ὅλους μας γιὰ ἕνα ἔργο ἱερὸ και εὐλογημένο, τὸ ἔργο τῆς Μονάδας Ἀνακουφιστικῆς Φροντίδας, «ΓΑΛΙΛΑΙΑ», ποὺ ἀπὸ ἑξαετίας καὶ πλέον λειτουργεῖ  μὲ τὴν εὐθύνη τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἡ Μονάδα αὐτὴ ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ 25μελὲς ἐξειδικευμένο ἐπιστημονικὸ προσωπικὸ καὶ εἶναι ἡ μόνη στὴν Ἑλλάδα, στηρίζει ἐντελῶς δωρεὰν καρκινοπαθεῖς προχωρημένου σταδίου, παρέχοντας ἰατρική, νοσηλευτική, ψυχολογική, κοινωνική καὶ πνευματικὴ φροντίδα.

Ἤδη ἡ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» ἔχει περιθάλψει περισσότερους ἀπὸ πεντακόσιους τριάντα ἀσθενεῖς καὶ οἱ ἐμπειρίες τῆς ἀγάπης καὶ τῆς προσφορᾶς ποὺ ζοῦν οἱ λειτουργοὶ ὑγείας μας μαζὶ μὲ τοὺς πάσχοντες ἀδελφούς μας εἶναι ἀνεκτίμητες.

Ἕδρα καὶ βάση τῆς «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» εἶναι τὰ Σπάτα καὶ στὸ πρόγραμμά της δέχεται ἀσθενεῖς ἀπὸ ὅλα τὰ Μεσόγεια καὶ τὴ Λαυρεωτική.

Στόχος μας εἶναι νὰ ἀγκαλιάσουμε αὐτοὺς ποὺ βασανίζονται ἀπὸ ἔντονους πόνους καὶ ἐπώδυνα συμπτώματα, ποὺ ταλαιπωροῦνται ἀπὸ ψυχολογικὰ καὶ κοινωνικά, συχνὰ ἀξεπέραστα, προβλήματα, ἢ ἀκόμη καὶ κάποιους ποὺ ἑτοιμάζονται γιὰ τὸ αἰώνιο ταξείδι τους. Τὸ ἔργο αὐτὸ εἶναι ἱερό, μοναδικὸ καὶ μεγάλο καὶ ἀξίζει τὸν κόπο ὅλοι μας νὰ βοηθήσουμε ὥστε νὰ στηριχθεῖ καὶ νὰ ἐπεκταθεῖ.

Ἤδη βρίσκομαι στὴν εὐχάριστη θέση νὰ σᾶς πληροφορήσω ὅτι, παρὰ τὴν δυσχερῆ οἰκονομικὰ κατάσταση τῆς χώρας μας, ὁλοκληρώνεται καὶ ὁ πρῶτος ξενώνας φιλοξενίας τέτοιων ἀσθενῶν στὴν πατρίδα μας, καὶ πλέον βρισκόμαστε στὴ φάση τῆς ἐκδόσεως ἄδειας λειτουργίας.

Ἐπὶ πλέον, ἡ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ», σταθμίζοντας τὶς ὑφιστάμενες ἀνάγκες, ἐδῶ καὶ ἕξι μῆνες ἐπεκτείνει τὴ διακονία της καὶ σὲ ἀσθενεῖς ποὺ πάσχουν ἀπὸ πολὺ σοβαρὲς καὶ συνήθως χρόνιες νευρομυϊκὲς ἀσθένειες, ὅπως νόσο τοῦ κινητικοῦ νευρῶνα, μυϊκὴ δυστροφία κ.λπ.

Ὅπως τόσες μέρες παρακαλέσαμε τὴν Παναγία μας νὰ σκεπάσει τὰ προβλήματά μας, ἔτσι καὶ οἱ δοκιμαζόμενοι ἀδελφοί μας παρακαλοῦν ὅλους μας νὰ σκεπάσουμε μὲ τὸν ἔνδυμα τῆς ἀγάπης μας τὸν πόνο καὶ τὴν ἀνάγκη τους. Δὲν ὑπάρχει καλύτερος τρόπος νὰ γιορτάσουμε αὐτὴ τὴ μέρα ἀπὸ τὸ νὰ ἀφήσουμε τὴ σκέψη μας νὰ ἀγκαλιάσει τὰ προβλήματα τῶν συνανθρώπων μας καὶ νὰ ἑνώσουμε τὶς μικρὲς δυνάμεις μας στὸν εὐλογημένο δρόμο τῆς κοινῆς συμπόρευσής μας.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, σήμερα ἑορτὴ τῆς Παναγίας μας, θὰ ἐπαναλάβουμε τὴν «λογία» τῆς ἀγάπης μας καὶ σᾶς προτρέπω ὁ καθένας μας ἀπὸ τὸ περίσσευμα τῆς καρδιᾶς του, μὲ τὸ λίγο ἢ τὸ περιοσσότερο ποὺ διαθέτει, νὰ προσφέρει στὸν δίσκο ποὺ θὰ περιαχθεῖ στοὺς Ναοὺς τῆς Μητροπόλεώς μας ὅ,τι ἐκεῖνος κρίνει. Ἡ βοήθεια τοῦ καθενός μας εἶναι ἀνεκτίμητη. Εἶναι τόσο εὐλογημένο καὶ σπουδαῖο τὸ ἔργο τῆς «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ», ἀγαπητοί μου ἀδελφοί!

Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ καὶ νὰ χαρίζει τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος σὲ ὅλους σας.  ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ.

 

Μετὰ πολλῶν εὐχῶν καὶ ἀγάπης,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ῾Ο Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Ἐγκύκλιος 118η  pdf