en ru

xr1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΠρωτ. 1246
Ἀριθμ.
Διεκπ. 723


Σπάτα,  26  Νοεμβρίου 2015


Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   112Η


Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως

ΘΕΜΑ: «Ἔρανος καὶ ἐκδηλώσεις τῆς Ἀγάπης»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν κόσμο μὲ περίσσεια ἀγάπης, ὅπως ἀναφέρει ἡ Παλαιὰ Διαθήκη, «καλὸν λίαν» καὶ τὸν ἄνθρωπο «κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσίν Του», καὶ αὐτὸς διάλεξε τὴν ἁμαρτία καὶ ἔχασε τὴ δόξα καὶ τὴν τιμή του. Γιὰ τὴ σωτηρία του γίνεται ὁ Θεὸς ἄνθρωπος καὶ ὁ εὐεργετηθεὶς ἄνθρωπος Τὸν ὁδηγεῖ στὸν σταυρό. Αὐτὸς ἀνασταίνεται, μὲ τὴν Πεντηκοστὴ προσφέρει τὴ χάρι Του καὶ ὁ ἄνθρωπος Τὸν ἀγνοεῖ καὶ Τὸν ἀρνεῖται. Μιὰ ματιὰ γύρω μας καὶ διαπιστώνουμε τὸν κατήφορο καὶ τὴν ἀσταμάτητη ἐκτροπή. Ἡ χρονιὰ ποὺ πέρασε αὔξησε τὴν ἀσέβεια, πολλαπλασίασε τὴν ἀποστασία, μεγιστοποίησε τὴν ὕβρι κατὰ τοῦ Θεοῦ.

Τὸ κακὸ ἦρθε καὶ στὴν Ὀρθόδοξη χώρα μας. Οἰκονομικὴ κρίση, κοινωνικὴ ἀνασφάλεια, ψυχολογικὴ σύγχυση, πνευματικὴ ἐκτροπή, κατάρρευση θεσμῶν, ἀπώλεια ἐλπίδων, καταστροφὴ προοπτικῶν, στενοχώρια, θλίψη, ἀδιέξοδα, ἀπόρριψη τοῦ Θεοῦ γενικευμένη.

Μέσα ὅμως στὸ ἀπέραντο σκοτάδι ὑπάρχει ἕνα φῶς∙ φῶς εὐγένειας, φῶς ἀγάπης, φῶς ἐλπίδας. Ὑπάρχουν ἀκόμη προσευχὲς ποὺ φθάνουν στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ μὲ δάκρυα στὰ μάτια καὶ καθαρότητα στὴν καρδιά. Ὑπάρχουν ἅγιοι ποὺ μᾶς στηρίζουν. Ὑπάρχει πίστη, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί. Ὑπάρχει καὶ ἀγάπη. «Ὅπου ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις». Μαζὶ μὲ τὸ πλεόνασμα τῆς ἁμαρτίας ὑπάρχει ἡ περίσσεια τῆς θεϊκῆς παρουσίας, μαζὶ μὲ τὰ ζιζάνια τοῦ μίσους καὶ τοῦ καταστροφικοῦ ἐγωισμοῦ συναυξάνεται καὶ  ὁ σῖτος τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης.

Ἐμεῖς ἴσως δὲν μποροῦμε νὰ ἀναχαιτίσουμε τὸ κακό. Αὐτὸ εἶναι δουλειὰ τοῦ Θεοῦ. Μποροῦμε ὅμως νὰ ὁμολογοῦμε μὲ τὰ χείλη, τὴν καρδιὰ καὶ τὴ ζωή μας τὴν πίστη μας στὸν Χριστὸ καὶ τὴν ἀγάπη μας στοὺς ἀδελφούς μας.

Τὰ προβλήματα καὶ τὰ δράματα τὰ ζοῦμε ὅλοι μας. Πρὸ ἐτῶν ἀκούστηκε ἕνα σύνθημα: «Ὅλοι μαζὶ μποροῦμε». Πόσο ἀληθινὸ πραγματικά! Αὐτὸ θὰ θέλαμε νὰ συνεχίσουμε καὶ φέτος. Τὴν κοινὴ προσπάθεια νὰ μοιρασθοῦμε τὰ βάρη ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου καὶ νὰ συμβάλουμε στὰ ἔργα τῆς ἀγάπης ὅλοι μας στὸ μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας. «Ὅλοι μαζί, πράγματι, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μποροῦμε».

Τὴ χρονιὰ ποὺ πέρασε, κι ἐμεῖς ὡς Ἐκκλησία, ὅλοι μαζί, στὰ Μεσόγεια καὶ τὴ Λαυρεωτική, δώσαμε φροντίδα στοὺς γέροντες μέσα ἀπὸ τὸ Γηροκομεῖο μας στὰ Σπάτα, ἀγκαλιάσαμε βαριὰ ἀσθενεῖς μὲ τὴ Μονάδα Ἀνακουφιστικῆς Φροντίδας «Η ΓΑΛΙΛΑΙΑ». Καὶ συνεχίζουμε. Καθημερινὰ προσφέρεται γεῦμα σὲ 800 περίπου συνανθρώπους μας μέσα ἀπὸ τὶς ἐνοριακὲς φιλόπτωχες δράσεις, εὐκαιριακῶς στηρίζονται σπίτια καὶ μοναχικὰ ἄτομα ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ ἐξασφαλίσουν καὶ τὰ ἀπολύτως ἀναγκαῖα. Μεγάλες ποσότητες τροφίμων, φαρμάκων, εἰδῶν οἰκιακῆς χρήσεως, ἐνδυμάτων καὶ χρηματικὰ βοηθήματα, διανεμήθηκαν ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ Κοινωνικὴ Ὑπηρεσία καὶ τὰ Ἐνοριακὰ φιλόπτωχα ταμεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας σὲ περισσότερες ἀπὸ χίλιες οἰκογένειες ἀντιμετωπίζοντας οὐσιαστικὲς ἀνάγκες. Καὶ ὅλα αὐτὰ δὲν ἀποτελοῦν ἔργο τῆς Μητροπόλεως, ἀλλὰ δικό σας ποὺ συντονίζει ἡ Μητρόπολη. Ὅλα αὐτὰ μὲ τὴ συστράτευση πολλῶν ἀπὸ σᾶς ποὺ συνεισφέρατε ἄλλος οἰκονομικά, ἄλλος σὲ εἶδος, ἄλλος διαθέτοντας χρόνο, ὅλοι μὲ ἀγάπη, ὅλοι ἐθελοντικά. Τὸ «ὅλοι μαζί» μεταμορφώνει τὸ πολὺ μικρὸ τοῦ καθενὸς σὲ τεράστιο γιὰ ὅλους. Καὶ ἡ ἐθελοντικὴ προσφορά εἶναι ἡ πιὸ ζεστὴ ἀγκαλιὰ γιὰ ὅποιον πάσχει καὶ ἡ μεγαλύτερη δύναμη γιὰ μιὰ κοινωνία ποὺ ὑποφέρει.

Φέτος, σὲ εἰδικὴ ἐκδήλωση, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀποφασίσαμε νὰ δώσουμε εἰδικὴ μέριμνα στὴν οἰκογένεια ποὺ τόσο πλήττεται στὶς μέρες μας ἀπὸ τὴν ὑπογεννητικότητα, τὰ νέα ἤθη, τὴ θεσμοθέτηση νοσηρῶν καὶ προκλητικῶν συμβιώσεων, τὴν ἀνεργία κ.λπ. Ἔτσι ἀποφασίσαμε νὰ ἐνισχύσουμε ὑπερπολύτεκνες οἰκογένειες, νὰ ἐπιδοτήσουμε τὸ τέταρτο παιδί, νὰ στηρίξουμε οἰκογένειες μὲ ἄνεργους γονεῖς, καὶ ἱδρύματα μὲ παιδιὰ μὲ συγγενεῖς ἢ ἐπίκτητες ἀναπηρίες ἢ μὲ παιδιὰ μὲ νοητικὴ ὑστέρηση. Ἐπίσης νὰ τιμήσουμε μητέρες καὶ παιδιὰ ποὺ διακρίθηκαν γιὰ ἐπιτυχίες ἢ ἡρωικὲς πράξεις προσφορᾶς κ.λπ.

Γι’ αὐτό, καὶ φέτος θὰ ἐπαναλάβουμε τὸν καθιερωμένο πλέον «Ἔρανο τῆς Ἀγάπης», καὶ προτρέπουμε ὅλους νὰ ἀνοίξουμε τὴν καρδιά μας καὶ νὰ συμβάλουμε τὸ κατὰ δύναμιν σὲ αὐτὸν τὸν χριστουγεννιάτικο συναγερμὸ τῆς ἀλληλεγγύης καὶ τῆς προσφορᾶς. Ἡ λύση δὲν βρίσκεται στοὺς λίγους ποὺ δίνουν πολλά, ἀλλὰ στοὺς πολλοὺς ποὺ ὅλοι μαζὶ μποροῦμε νὰ προσφέρουμε ὅ,τι μποροῦμε.

Οἱ διακονητὲς τοῦ «Ἐράνου τῆς Ἀγάπης», ποὺ θὰ περιέλθουν κάθε γωνιὰ τῆς Μητροπόλεώς μας ἀπὸ τὶς 14 ἕως τὶς 19 Δεκεμβρίου, θὰ χτυπήσουν καὶ τὴν δική μας πόρτα. Ἡ διακριτικὴ παρουσία τους εἶναι ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Χριστοῦ στὸ σπίτι καὶ στὴ ζωή μας. Νὰ τοὺς δεχθοῦμε ὡς τὴν μεγαλύτερη εὐλογία τῆς χρονιᾶς, ὡς τὴν καλύτερη εὐκαιρία τῆς ἀγάπης μας.

 Εὔχομαι σὲ ὅλους σας
ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

 Μετὰ ἑορτίων προσρήσεων καὶ πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ῾Ο Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣΣημείωση: Ἡ παροῦσα νὰ ἀναγνωσθεῖ ἐπ’ Ἐκκλησίαις τὶς Κυριακὲς 6η καὶ 13η Δεκεμβρίου 2015 ἀντὶ κηρύγματος.

Ἐγκύκλιος 112η  pdf